Det ulovlige


Ugyldige love og ulovlige handlinger

Der er blevet lavet mange ulovlige ting i vort land i forbindelse med corona.

Epidemiloven

Regering og folketing skyndte sig at få lavet en mid­ler­tidig epide­mi­lov. Den blev haste for­handlet og ved­taget sent d. 12. marts 2020 og blev gyldig fra d. 17. marts 2020 og indtil 1. marts 2021. Der er bare flere ting i den lov, som er ulovlige. Tvangs­vaccine m.m. og fra­tagelse af retten til at for­samle os. Du kan se mere om epide­mi­loven her:

Epidemiloven

Forsamlingsfrihed

Ifølge vores grund­lov paragraf 79 så har vi for­sam­lings­fri­hed. Der er kun én und­tagelse, for­tæller ­advokat Rasmus Paludan.

De lyver

Rasmus Paludan er også journalist, så han var med på presse­mødet d. 17. marts 2020 i Stats­mini­steriet. Det var til det presse­møde, de lukkede Danmark ned. Der stillede Paludan et meget vigtigt spørgs­­mål. Men det svar, han fik, var ikke sandt. Paludan spurgte om, hvordan man kunne få det til at har­monere med grund­lovens for­sam­lings­fri­heds­bestem­melse i paragraf 79 i grund­loven, når de sagde, at for­sam­linger var for­budt, hvis man var mere end 10.

Først siger stats­minis­teren, at det gælder ikke politiske menings­til­kende­giv­elser. Men det står der ikke noget om i grund­loven. Det gælder jo for alle ting. Rigs­politi­chefen lyver så og siger, at ligesom den euro­pæiske menneske­ret­tigheds­kon­vention så inde­holder grund­loven også und­tagelser i for­holdt til folke­sund­heden. Men det er altså løgn, for det står der ikke noget om.

Men der er jo lige det problem, at en domstol har jo tidligere dømt, at en politiker gerne måtte lyve overfor sine kolleger i en bestemt situation. Sådan kan dom­mere også handle ulovligt. Du kan selv høre, hvad parti­leder for Stram Kurs, Rasmus Paludan, for­tæller i denne up­date ud­sen­delse, som blev lagt ud på dkdox.tv d. 10. feb. 2021. Den varer kun 7 min.

Rigspolitichefen løj

Minkaflivningen

Minkaflivningen var ulovlig og et brud på grund­loven. Det var reger­ingens koor­dina­tions­udvalg, der traf beslut­ningen om, at alle mink skulle aflives. Det var ikke Mogens Jensen. Han var minister for føde­varer, fiskeri og lige­stilling og minister for nordisk sam­arbejde. Der blev sendt en e-mail fra Føde­vare­styrelsen om mink­af­livningen, derfor fik han skylden, selvom han ikke havde været med til at træffe af­gørelsen. Hvordan kan andre ministre træffe en af­gørelse og be­ordre en mail sendt fra et andet mini­sterium; og så bliver en uskyldig minister gjort an­svarlig for de andres ulov­lige hand­ling? Det giver da ingen mening. Men­nesker må stå til ansvar for egne hand­linger og ikke for de andres. Det må de godt nok selv stå til ansvar for.

Koor­dina­tions­ud­valgets med­lemmer er ifølge stats­mini­steriet: stats­minis­teren (for­mand), finans­ministerenuden­rigs­minis­terenjustits­minis­teren og skatte­minis­teren. Altså må det være dem, der er de an­svarlige. Uanset om de vidste om, at det var ulovligt eller ej. 

Politiets ulovlige aktion

“Rigspolitiet blev advaret om mang­lende lov­grund­lag, men be­gyndte alligevel at ringe mink­avlere op på bag­grund af reger­ingens plan om af­livning af alle danske mink.” Citat fra artiklen i Finans fra d. 18. nov. 2020. – Politiet vidste, at der ikke var lov­grund­lag, men gjorde det alligevel. Hvornår bliver de stillet til ansvar? De bruger stadig meget vold og magt overfor men­nesker, der har en anden mening end den politik re­gering og folke­ting fører. Er det ret­fær­digt? Du kan læse mere om de ulov­lige hand­linger her –

Politiet varslede tvangsaflivninger af mink . . .

Gyldig lovhjemmel

I update ud­sendelsen på dkdox.tv for­tæller jurist Mikkel Kaas­trup om flere ugyl­dige love, og hvad der skal til for at en lov er gyldig. Der skal være en gyldig lov­hjemmel, ellers er det ulovligt. De snakker om tvangs­vaccine, masker, corona­pas.

Se og hør hvad Mikkel Kaas­trup for­tæller i update ud­send­elsen på dkdox.tv fra d. 2. jan. 2021. Den varer 24 min.

Tvangsvacciner og jura

Politiet tævede pressefolkene

Mennesker der stod stille og roligt og passede deres ar­bejde blev plud­selig over­faldet af politiet og fik tæv med knipler. Det kan da kaldes det lovløse politi. Det kan ikke være rig­tigt at politiet skal have lov at opføre sig på den måde og ikke selv blive stillet til ansvar for det. Om det så er WHO, der har befalet det, så kan det ikke være rigtigt, at fredelige borgere skal ud­sættes for den slags. Og så for­talte pressen ikke engang om det i pressen. Ufor­ståeligt.

Se og hør selv, hvad to jour­na­lister fortæller om det på dkdox.tv i ud­sen­delsen fra d. 28. jan. 2021. – Den varer 26 min.

Kampklædt politi tævede pressen med knipler

Uberettiget anholdelse

Partiformanden Flemming Blicher blev vold­somt an­holdt af politiet på Chris­tians­borg Slots­plads, efter han venligt havde hen­vendte sig til et par betjente. Så stop dog alt det politi­vold! – Se og hør ud­sen­delsen på dkdox.tv fra d. 3. april 2021. – Den varer 13 min.

Uberettiget anholdelse


Der er desværre mange flere ulovlige handlinger