Dr. Michael Yeadon

Dr. Michael Yeadon for­tæller om sig selv: “Jeg har en grad i bio­kemi og toksi­kologi og en forsk­nings­baseret ph.d. i farma­kologi. Jeg har arbejdet i 32 år inden for forsk­ning og ud­vikling af læge­midler, hoved­sagelig med nye læge­midler mod syg­domme i lunger og hud. Jeg var vice­direktør hos Pfizer og admini­strerende direktør for et biotek, som jeg grund­lagde (Ziarco – overtaget af Novartis). Jeg har stor viden om forskning og ud­vikling af nye læge­midler.” – Han har tidligere været ansat hos Pfizer på et meget højt niveau.” – Yeadon var vice­­præ­si­dent i Pfizer.

Tydelig eksperimentel

Dr. Michael Yeadon svarede for nylig i en offentlig kom­mentar på sociale medier til en kollega i Stor­britannien: “Alle vacciner mod SARS-COV-2-virus er pr. defi­nition nye. Ingen kandidat­vaccine har været . . . under ud­vikling i mere end et par måneder.” Yeadon fortsatte derefter med at erklære:

“Hvis en sådan vaccine god­kendes til brug under om­stæn­digheder, der ikke ud­tryk­keligt er eksperi­men­telle, mener jeg, at mod­tagerne bliver vildledt i et krimi­nelt om­fang. Det skyldes, at der er præcis nul fri­villige men­nesker, for hvem der muligvis kunne være mere end et par måneders sikker­heds­op­lys­ninger om den seneste dosis.”

Yeadon er vel­kvali­fi­ceret til at frem­sætte kri­tikken. Som han bemærker i kom­men­taren: “Jeg har en grad i biokemi og toksi­kologi og en forsk­nings­baseret ph.d. i farma­kologi. Jeg har arbejdet i 32 år inden for forsk­ning og ud­vik­ling af læge­midler, hoved­sagelig med nye læge­midler mod syg­domme i lunger og hud. Jeg var vice­direktør hos Pfizer og admini­stre­rende direktør for et biotek, som jeg grundlagde (Ziarco – overtaget af Novartis). Jeg har stor viden om forsk­ning og ud­vikling af nye læge­midler.” Han har tidligere været ansat hos Pfizer på et meget højt niveau.


COVID’s oprindelse

Kinesisk afhopper afslører COVID’s oprindelse – Techno Cracy News d. 24. oktober 2021 – oversat til dansk på siden.

PCR-testen

PCR test – falsk positiv pseudo-epidemi – Lock­down ceptics – d. 30. november 2020 / op­dateret 25. december 2020 – engelsk artikel.

Dr. Mike Yeadon for­klarer PCR-testning – Video – på You­Tube fra d. 20. november 2020. Den kan få danske under­tekster på, se hvordan her

Citater af Michael Yeadon

The Vigilant Fox – Twitter – 19-02-2023 – Dr. Mike Yeadon: “Når folk for­tæller dig, hvad de har tænkt sig at gøre, skal du ikke igno­rere dem.” – “Så når FN og Bill Gates og Klaus Schwab for­tæller dig … du vil ikke rejse, du vil ikke have en privat bil … du vil ikke eje noget, og du vil være lyk­kelig. Du vil sand­syn­ligvis ikke bo i dit eget hus; du vil bruge meget mindre energi til alting, her­under op­varm­ning, frem­stillede varer osv. Når de for­tæller dig det, bør du gå ud fra, at de mener det al­vorligt.”

Artikler af Michael Yeadon

Tidligere vice­præ­sident for Pfizer: “Der er ikke behov for vacciner“, “pan­demien er fak­tisk over­stået“. – Life Site News d. 23. november 2020 – engelsk tekst.

I teksten skriver han: “Der er ab­solut ikke behov for vac­ciner for at be­kæmpe pan­demien. Jeg har aldrig hørt sådan noget sludder om vac­ciner. Man vac­cinerer ikke folk, der ikke er i risiko for en syg­dom. Man går heller ikke i gang med at plan­lægge at vac­cinere mil­lioner af sunde og raske men­nesker med en vaccine, som ikke er blevet testet i vid ud­strækning på men­nesker.” – Kan det siges mere klart?

Tidligere Pfizer VP: “Din regering lyver for dig på en måde, der kan føre til din død.” – Life Site News d. 7. april 2021 – engelsk tekst.

Understøttes IKKE af videnskaben

Dr. Michael Yeadon: ” Ingen af disse ting under­støttes af viden­skaben.” – Artikel over­sat til dansk – Ind­sendt af dr. Joseph Mercola d. 17. maj 2021 til Techno­cracy News. 

Nærmer os 5. trin

Denne norske artikel blev lagt ud d. 6. november 2021 – Vi nærmer oss trinn 5 –