Folkedrab

Der findes forskellige ord for folke­drab.

Genocide

Det engelske ord genocide betyder: Den sy­ste­ma­tiske og ud­bredte ud­ryd­delse eller forsøg på ud­ryd­delse af en na­tional, race­mæssig, re­ligiøs eller etnisk gruppe. Du kan selv læse den engelske forklaring, om du vil.

Den store danske skriver: se geno­ci­dium: af græsk genos ‘slægt, art’ og af­ledning af latinsk caedere ‘dræbe’), se folke­drab

Democide

Det engelske ord – Democide: Demokratimord er et begreb, som den ameri­kanske poli­tolog Rudolph Rummel har fore­slået for at beskrive “det for­sætlige drab på en ube­væbnet eller af­væbnet person af reger­ings­agenter, der handler i deres auto­ri­tative egen­skab og i hen­hold til reger­ingens politik eller over­ordnede kom­man­doer“.

Ifølge Rummel dækker denne defi­nition en bred vifte af døds­fald, her­under ofre for tvangs­ar­bejde og kon­cen­tra­tions­lejre, drab begået af uof­fi­cielle private grupper, uden­retslige sum­mariske drab og mas­se­drab som følge af reger­ings­hand­linger, der skyldes kriminel und­ladelse og for­søm­melse, som f.eks. ved for­sætlige hun­gersnød, samt drab begået af de facto-reger­inger, dvs. drab i borger­krigen.

Denne de­fi­nition dækker ethvert mord på et hvilket som helst antal per­soner begået af en hvilken som helst re­gering. – Rummel skabte begrebet de­mocide, som et ud­videt begreb for at om­fatte former for stats­mord, der ikke er om­fattet af be­grebet folke­drab. Ifølge Rummel over­halede de­mocide – krig, som den vigtigste årsag til ikke-naturlige døds­fald i det 20. år­hund­rede. (Citat­slut.)

Ordforklaring

Democide findes ikke i de danske ordbøger, jeg har tjekket. Men her er en forklaring: Ordet demokrati kommer fra græsk, hvor demos betyder folk og kratos betyder styre. Når det så bliver det sat sammen med det latinske caedere ‘dræbe’; så bliver det til: folkestyret dræber. Og det er netop det, ordet dækker over. Reger­inger som dræber

Konklussion

Democide er altså bevidst mord. Det er drab på vær­ge­løse men­nesker, ud­ført af men­nesker, der ar­bejder for og efter reger­ingens politik. Det gælder for et hvert mord begået af en re­gering. Også mord som følge af, at re­ger­ingen har undladt at gøre noget. F.eks. har for­hindret men­nesker i at få sand­heden at vide og i stedet har fyld dem med løgn. Så ud­før­elsen af censur, som kommer til at med­føre død, fordi men­nesker ikke fik sand­heden at vide, kan også høre under de­mo­cide.

Hvor folkedrab omtales

Her kan du se flere sider, hvor dette omtales: “folke­drab” – “geno­cide” – “demo­cide“. (Det er den auto­ma­tiske søge­funk­tion der hen­viser til siderne, men jeg kan ikke altid finde ordene på siderne.)

Dr. Ariyana Love: d. 28. juli 2021: Graphene Oxide The Vector For Covid-19 De­mocideGrafen­­oxid som vektor for COVID-19-de­mo­cide. (Gra­fen­oxid er midlet der bruges til dette folke­mord.)

Her er nogle artikler, hvor genocid omtales:

COVID-19 vacciner truer vores evige fremtid – af viden­­skabs­­mand Mark Peterson, ph.d. i dette ny­­heds­­brev fra Life in the Spirit, fra d. 15. august 2022.

Døde pludselig – doku­men­tar­film