Hvem eller hvad holder du tilbage?


Pastor Jerry Toney’ udsen­delse d. 10. marts 2022 på YouTube (13:36):

Restraining – There are two types of restrainer

Tilbageholdelse – Der findes to slags tilbageholdere

Undertekster på videoer


Hvilken tilbageholder er du?

Rom. 1.17: Den ret­færdige skal leve af tro. Rom 1.18 (fra græsk): Guds vrede åben­bares nemlig fra Him­melen over al men­neskers ugude­lighed og uret­fær­dighed, som holder sand­heden til­bage med uret­fær­dighed. Det græske ord for ’holde tilbage’ er at holde fast eller holde tilbage. Så de, der er i ugude­lighed og uret­fær­dighed, holder sand­heden tilbage. Jerry siger, at det ser så ud til i forhold til dette skriftsted, at de, der er i ugude­lighed og uret­fær­dighed, holder sand­heden tilbage, og de vil komme til at for­holde sig til Guds vrede.

Nogle holder sandheden tilbage

Gud har åbenbaret sand­heden. Men­nesker, der nægter at tage imod sand­heden, viser; at de har et tåbeligt hjerte, og det bliver for­mørket. Har du set og forstået sand­heden? Så hold ikke sand­heden tilbage. Begræns og hindr ikke sand­heden. For de men­nesker, der gør det, kommer til at opleve Gud vrede.

Andre holder fortabelsens søn tilbage

(4:28) 2. Tess. 2.1- Der vil komme et stort frafald. Og der vil komme en stor for­før­else. Nogle men­nesker vil gå til grunde og gå for­tabt, fordi de ikke tog imod sand­hedens kær­lighed, så de kunne blive frelst.

Hvem eller hvad holder du tilbage?

Tilbage­holder du sand­heden eller tilbage­holder du for­tab­elsens søn? Vi er nødt til at vandre i om­ven­delse og i ret­fær­dighed. Er du en del af den rest, der holder for­tab­elsens søn tilbage? Eller holder du sand­heden tilbage, pga. ugude­lighed og uret­fær­dighed?

Fortabelsens søn

(9:43) 2. Tess. 2.8 – Hvornår vil fortab­elsens søn blive åben­baret? Når de men­nesker, der holder ham tilbage, er blevet fjernet i bort­ryk­kelsen. For­tab­elsens søn vil komme med al magt, tegn og løgns undere. Og  med al uret­fær­dig­hedens for­førelse blandt dem, som går fortabt. Fordi de ikke tog imod sand­hedens kær­lighed til frelse.

Guds vrede

Gud vil udøse sin vrede over de men­nesker, der ikke tog imod sand­hedens kær­lighed. Han vil sende en vild­farelse over de men­nesker, så de tror på løgnen. Mangel på om­ven­delse med­fører, at men­nesker ikke er ret´­fær­dige, altså uret­fær­dige. Disse men­nesker, som ikke vil tro på sand­heden, men sam­tykker i uret­fær­dighed, vil Gud sende sin vrede over.


Elsk sandheden!

Derfor siger jeg: “Elsk sand­heden!” – Det er så vigtigt. at vi har kær­lighed til sand­heden. At vi holder os til sand­heden. At vi lever i sand­heden. Aldrig lyver! Aldrig viger uden om at sige sand­heden, og kommer med en “hvid løgn”. Der findes ingen hvide løgne. Løgn er løgn. Og det er farligt at gå på den vej, at lade som om. Vi må være ægte i alt, hvad vi gør. Vi må stå ved, hvad vi har gjort. Vi må bede om til­givelse og om­vende os fra al synd. Vi må tilgive alle for alt. – Se min side om – Tilgivelse.

Vær ren og klar!

Hvis vi ikke er rene og uden plet og lyde, når Jesus kommer for at hente sin brud, så kan vi også risi­kere at blive ladt til­bage. Og det vil være for­fær­deligt.