Hvordan forstå bortrykkelsen


Jaco Prinsloo har en video serie på 5 videoer: Understanding the FIRST RESUR­RECTION accor­ding to the Harvest and Temple Models – Forståelse af den første genopstandelse i henhold til høst- og tempelmodellerne. Du kan se videoerne herfra. Hvis du har brug for at få danske under­tekster på, kan du se, hvordan du kan gøre det her.

Jaco skriver:

Hvordan forstå bortrykkelsen

Her er en serie på 5 videoer om at forstå bort­ryk­kelsen. – En serie om hvor­dan man for­står bort­ryk­kelsen – MEGET VIGTIGT at se! – For­ståelse af den første gen­op­stand­else: Uimodsigelige beviser fra Guds ord.

Har du en fuld­stændig for­ståelse af bort­ryk­kelsen? Der er så mange for­skellige syns­punkter blandt troende, som alle læser den samme Bibel, især når det gælder emner som bort­ryk­kelsen. Hvordan er det muligt, at folk kan have så for­skel­lige syns­punkter og me­ninger om emner, der er be­handlet i Guds ord, som f.eks. bort­ryk­kelsen?

I denne serie på 5 videoer vil vi se på, hvad Bibelen virkelig siger om emnet, og hvordan man kan opnå for­ståelse ved at over­veje de mo­deller, der er for­bundet med de dødes op­stan­delse, og som er givet til os i Guds ord. Du er vel­kommen til at skrive dine spørgsmål ved­rørende det, der står i Bibelen, i be­skriv­elsen neden­for, og jeg vil gøre mit bedste for at behandle så mange af spørgs­målene som muligt ud fra et bibelsk per­spektiv for at skabe klarhed, hvor jeg er i stand til det.


1. del

Havde pr­emiere d. 22. juni 2018. Længde 34:29.


2. del

Havde pre­miere d. 30. juni 2018. Længde 36:30. I del 2 af denne serie går vi dybere ned i nogle af de emner, som ofte for­år­sager store split­telser blandt med­lemmer af Kristi legeme, og hvordan dette hænger sammen med bort­ryk­kelsen.


3. del

Havde pre­miere d. 6. juli 2018. Længde 40:17. I del 3 af denne serie går vi dybere ned i nogle af de spørgs­mål, der ofte for­år­sager store split­telser blandt med­lemmer af Kristi legeme. Vi ser specifikt på, hvad det betyder at læse hele Guds ord, og hvordan dette demon­streres i lig­nelsen om de ti jom­fruer.


4. del

Havde pre­miere d. 20. juli 2018. Længde 45:57. I del 4 af denne serie går vi dybere ned i nogle af de spørg­smål, der ofte for­år­sager stor split­telse blandt med­lemmer af Kristi legeme, når det kommer til bort­ryk­kelsen. Vi ser specifikt på, hvad det betyder at læse hele Guds ord, og hvordan dette bliver demon­streret i de gode og onde tje­nere.


5. del

Havde pre­miere d. 3. august 2018. Længde 1:01:02. I del 5 af denne serie ser vi på de to reste­rende op­stand­elses­be­given­heder fra den første op­stan­delse, og hvor de er pla­ceret på tids­linjen foran os. Dette er et spørgs­mål, der ofte for­år­sager store split­telser blandt med­lemmer af Kristi legeme, når det drejer sig om emnet bort­ryk­kelse. Vi ser også på, hvem Kristi brud er i hen­hold til det, vi får vist i Guds ord.