Krig mellem det gode og det onde

På hjemmesiden – 444 Prophecy News – 444 pro­fetiske ny­heder. Er der kommet denne profeti – War between good and evil – Krig mellem det gode og det onde – af en anonym d. 13. april 2022. – Jeg har indsat under­over­skrif­terne for over­skue­lig­hedens skyld.


Krig mellem det gode og det onde

Ord via en anonym d. 13. april 2022

Barn, skriv disse ord ned for mig.

Alt skal afsløres

Imens alt er ved at blive af­sløret, mine børn, må I nu komme til den er­ken­delse, at af­slut­ningen må finde sted, efter at jeg har samlet min høst.

Ondskabens tilintetgørelse kommer

De ugudeliges dage er talte, og deres straf for den be­gåede ond­skab vil være langt større end nogen kan fore­stille sig. Jeg har ikke siddet passivt og ikke ført op­teg­nelser over alt det, der er blevet gjort. Jeg vil til­intet­gøre alt det onde fra jordens overflade. (Åb. 20:15)

Forbrydelser mod menneskeheden

Amerika er med­skyldig i alle for­bryd­elser mod men­nes­ke­heden, og derfor kommer øde­læg­gelsen. De har spildt så meget uskyl­digt blod i årtier efter årtier, gene­ra­tioner efter gene­ra­tioner, og nu er det tid for denne mod­byd­elige nation at høste, hvad den har sået. De er nu vidne til, hvordan mere og mere blod bliver spildt i deres gader. Lov­løshed er blevet den nye norm. (1. Johs. 3:4)

Fortabelsens søn står bag

Fortabelsens søn, der i frem­tiden skal være Anti­krist, er i bag­grunden og orga­ni­serer begiv­en­hederne med dem, der har sluttet sig til ham og er villige til at myrde for at få flere konge­riger og terri­torier, som de aldrig vil få i sidste ende. Åh, hvor de vil række deres næver i vejret og for­bande mig, mens de brænder i al evighed!

Planlagt fra begyndelsen

Jeg er ikke kommet for at bringe fred på jorden, men et sværd. (Matt. 10:34-36) I lever i slut­ningen af jeres tids­alder, og det, der skal ske, vil ske, selv om ingen fuldt ud kan forstå min over­ordnede plan, som er blevet fast­lagt fra begyn­delsen.

JEG ER vil udføre sin plan

JEG ER er ved at afsløre min magt gennem mine ud­valgte red­skaber; mi­rakler og hel­bred­elser vil bevise for mange, at jeg er den eneste sande levende Gud! I, mine børn, vil se en op­visning, som aldrig før er set. Hvert knæ vil bøje sig og hver tunge vil be­kende. Hvad de ugudelige har gjort, kan jeg gen­op­rette! Dette vil blive gjort i en bestemt tid for at bringe mine egne, som er for­tabte, tilbage til mig.

Bliv ikke for trygge; de ugudelige vil flygte for en tid og så vende tilbage igen, og på den fast­satte tid vil himlene og jorden blive rullet sammen som en bog­rulle. (Es. 34:4; Åb. 6:14) Alle som er mine vil gå fri og allerede være hjemme hos mig.

Omvend dig!

Mine udvalgte vil arbejde på markerne, når de ledes af mig. For dem, der nægter selv da at om­vende sig og komme tilbage, vil jeres eneste beløn­ning være at gå til den herre, I følger, og at ligge i de senge, I har redt til jer selv. I vil ganske enkelt gå til grunde, og jeres navn vil blive slettet fra Livets Bog. (Åb. 20:15)

Bed uden ophør!

Høsten er moden, mens mørket bliver mørkere. Dette er en tid som aldrig før: en krig mellem det gode og det onde. I vil se begge dele, da der er så meget ondt i jeres midte, men det er også den tid, hvor jeg vil udføre mit bedste ar­bejde! Det, der er ved at komme, vil cho­kere alle, også nogle af mine ud­valgte. Igen siger jeg: Gør jeres åndelige hus klar og bed med frygt og bæven om, at I vil blive fundet værdige til at und­slippe det, der kommer. (Luk. 21:36) Bed uden ophør!!!

Guds vilje vil ske!

Alt, hvad der er blevet bestemt, vil blive op­fyldt, og der­efter vil mit rige på jorden blive etab­leret, og jeg vil regere med en jern­stang. (Åb. 2:27) For nu skal mit riges arbejde ud­føres gennem mine ud­valgte tje­nere, min hær, for min vilje skal ske på jorden, som den sker i him­melen. Alle vil se min kær­lighed, barm­hjer­tighed og nåde; idet fang­erne bliver sat fri. (Es. 61:1; Luk. 4:18-19; Mark. 5:1-20)

Jeg har talt. Jeg er Herren. Min ære deler jeg ikke med andre. (Es. 42:8)

Det er alt sammen barn.


JEG ELSKER DIG!

Et par minutter senere hørte jeg ham sige af kærlighed til sit folk: Kom til mig, alle, som er tungt be­læs­sede, og jeg vil give jer hvile. Læg jeres byrder ned for mine fødder. Jeg længes efter at hel­brede jer, efter at I må være hos mig. JEG ELSKER DIG! (Johs. 6:35; Matt. 11:28-30)

Citatslut.


Min kommentar til ordene

Jeg må sige, at disse ord fra vores him­melske Far stemmer overens med, hvad jeg også har bedt om og fortsat beder om: At de ondes løgne må blive af­slørede. At men­nesker må få en chance til at om­vende sig og blive frelst. Også de men­nesker, der har valgt (er blevet be­draget til) at tage COVID-19 vac­ci­nerne. At Guds vilje må ske på jorden, som den sker i Him­melen. At jeg og mine nær­meste (og så mange som muligt) må findes værdige til at komme med, når Jesus kommer for at hente sin brud. At vi må være rene og lydefri. At vi må have olie på lam­perne.

Se mine kommentarer m.m.

Til – Krig mellem det gode og det onde


Husk at tilgive alle for alt!

Vi får til­giv­else, som vi selv til­giver andre. Uden Fars til­givelse kan vi ikke komme hjem til ham. Læs gerne min side om – Tilgivelse – Det er evigt-livs-nød­ven­digt, at tilgive alle for alt.