Ordforklaring

til A.L. 03-11-2021


Ordforklaring

til Ariyana Love’ artikel

Hurtig omskabelse af mennesker 

BLAST – (biotek­nologi) – (basic local align­ment search tool) grund­læg­gende lokal til­pas­nings søg­nings værk­tøj -Se her BLAST.
Cas9 – (kom­ponent) – Et enzym, hvis aktive form er i stand til at ændre DNA.
CRISPR – forskernes nyeste gene­tiske værktøj, som gør dem i stand til præcist og billigt at ændre på for­skellige orga­nismers gener.
DNA – Deoxyribo­Nucleic Acid – desoxy­ribo­nuklein­syre – kom­ple­men­tært DNA (cDNA) (copy DNA (cDNA)) syn­tetisk DNA, der er trans­skri­beret fra et spe­cifikt RNA ved hjælp af en­zymet om­vendt trans­krip­tase.
DNA-sekvenser – (Genetik) Den præcise ræk­ke­følge af ba­serne A T G C i et DNA-seg­ment, gen, kro­mosom eller et helt genom. Se basepar, basesekvens­analyse, kro­mo­som, gen, genom.
Elektroporation – En teknik, hvor der gives et kort elek­trisk stød til celler; der åbnes kort­varigt huller i plas­ma­mem­branen, hvorved makro­mole­kyler kan trænge ind (f.eks. en måde at ind­føre nyt DNA i en celle på).
Embryonal – vedr. et embryo og dets ud­vik­ling; hør­ende til foster­til­standen.
Fænotype – en levende orga­nismes synlige, fy­siske frem­træden og egen­skaber i mod­sætning til de gene­tiske egen­skaber (geno­typen), som i sam­spil med mil­jøet be­stemmer orga­nis­mens fæno­type.
Gain-of-Function – ‘gevinst af funk­tion’ – mu­tation – æn­dring af genom.
Genmodificere – modi­ficere arve­massen i en levende orga­nisme, f.eks. ved gen­splejs­ning.
Gen­modi­fi­ceret = genetisk modificeret – orga­nisme, hvis DNA er blevet ændret. For­kor­telse: GM
Gensplejsning – kunstigt udført ændring af levende orga­nismers arve­anlæg.
GMO – Genetisk modi­fi­ceret orga­nisme – orga­nisme der er frem­kommet som resultat af gen­splejs­ning.
Homoplastisk transplantation – Trans­plan­tation af levende væv fra dets normale pla­cering til et andet sted eller over­førsel af et organ eller væv fra en person til en anden.
Inokulation – Handlingen eller et til­fælde af vac­ci­nation, især ind­før­elsen af et anti­gen­stof eller en vac­cine i kroppen for at skabe im­mu­nitet mod en be­stemt syg­dom. + Ind­føring af pato­gene mikro­orga­nismer, injek­tions­mate­riale, serum eller andre stoffer i levende orga­nismers væv eller i kultur­medier; ind­føring af et syg­doms­agens i et rask individ med henblik på at frem­bringe en mild form for sygdom efter­fulgt af im­mu­nitet.
Interface – Com­putere – Et system for inter­aktion [gen­sidig på­virk­ning] eller kom­mu­ni­kation mellem en com­puter og en anden enhed.
Kimære – i gene­tikken et individ, der består af en blan­ding af celler fra to eller flere for­skellige be­frugt­ninger, består af celler fra for­skellige arter.
Kloning – skabelse af nye DNA-se­kvenser til gen­om­forsk­ning på tværs af arter – Kloning
Lentivirus – et medlem af en slægt af retro­virus, der har lange inku­ba­tions­tider og for­år­sager kro­niske, frem­ad­skrid­ende, normalt dødelige syg­domme hos men­nesker og andre dyr. Arterne omfatter typerne af men­neskelig immun­svæk­kel­ses­virus. + Enhver af gruppen af retro­virus af lenti­virus-slægten, der for­år­sager syg­domme med en lang hviletid og et langsomt, frem­ad­skridende forløb. HIV er en lenti­virus. + Dr. Ariyana Love skriver: Lenti­virus er en kom­bi­nation af SARS, MERS, HIV 1-3 og SRV-1 (AIDS). – Lenti­virus
Loss-of-function – ‘tab af funk­tion’ – mu­tation – æn­dring af genom.
Morgellons – (pato­logi og psy­kiatri) en til­stand, hvor den syge op­lever kry­bende, bidende og stik­kende for­nem­melser på huden.
Modificere – ændre.
MRNA – messenger RNA; se ribonu­kle­in­syre.
Omvendt genetik – “fra gen til fæno­type” – Omvendt genetik.
Patogen – syg­doms­frem­kald­ende mikro­or­ga­nisme.
Podning – inden for molekylærbiologien overførsel af celler (f.eks. bakterier) eller virus til et vækstmedium med henblik på opformering.
Rapporteringsgener – et gen med en let gen­ken­delig fænotype (præget ydre, synlige udtryk for en orga­nismes arvelige fysiske til­stand), der an­vendes til at ana­lysere regu­lering af gen­struk­turer.
Ribonu­kle­in­syreRNA – ribou­kle­in­syre 
Syntetisere – at producere ved syntese – for­ening af to eller flere (mod­strid­ende) idéer eller fæno­mener til en helhed.
Transfekt – indsættelse af et DNA- eller RNA-seg­ment i en eu­karyot celle ved hjælp af en af en række for­skellige fysiske eller ke­miske me­toder eller ved viral in­fek­tion.
Transfektion – cellers op­tagelse af arve­mate­riale (DNA). Effekten kan være kort­varig eller per­manent; i sidst­nævnte til­fælde ind­bygges det nye DNA i kromo­somerne og vide­re­gives til kom­mende celle­gene­ra­tioner.
Transficere – trans- + -ficere – ændre noget + gøre, virke. I min for­ståelse “om­skabe”.
Transgen – levende orga­nisme som ved hjælp af gen­splejs­ning har fået indsat arve­anlæg fra en anden bio­logisk art. + Transgen – genomet er blevet ændret ved over­førsel af et eller flere gener fra en anden art eller race.
Transplantation – over­førsel af organer, væv eller celler fra et sted til et andet.
Vektor – et DNA-mole­kyle, bruges til at over­føre et gen til en celle.