Retssager

Der foregår så meget uret­fær­digt og lov­løst i denne verden efter­hånden. Det er klart at det vil medføre en del rets­sager. Her på jorden kan dom­mere enten være ret­fær­dige, så langt som de kan se, eller de kan være uret­fær­dige og lov­løse. Men får vi ingen ret­færdig dom på denne jord, så får alle en ret­færdig dom for den Him­melske domstol engang.


Frida

Frida er en dansk forening for frihed og sundhed. – Frit Dan­mark! – Frida anlægger retssag mod sund­heds­styr­elsen og en række ministre for at stoppe de danske corona-restrik­tioner! Frida mener, at tiden længe har været inde til, at samtlige danske corona-restrik­tioner fjernes; faktisk mener Frida, at de aldrig har været nød­vendige, gavnlige eller for­nuftige. – Se mere på Fridas hjemmeside.

OOCs retssager mod Mette Frederiksen

Organisationen til Op­lys­ning om Corona har lagt flere rets­sager an mod Mette Frede­riksen. Det kan du se meget mere om på OOCs hjemme­side. De har ikke lige en side, hvor alt er samlet, så linkene er herunder. Først nogle artikler:

Her er en – Presse­med­delelse fra OOC – fra d. 29. januar 2021.

OOC har anlagt fire rets­sager mod stats­minister Mette Frede­riksen om grund­lovs­brud, og retten har nu be­sluttet, at der skal tages stilling til om corona COVID-19 over­hovedet er farligt. – Fra d. 31. januar 2021.

Mette Frederiksen for retten i ukendt grund­lovssag: Lider kæmpe neder­lag – Køben­havns By­ret nægter at af­vise sagen mod hende. Fra d. 30. marts 2021.

For­­mand for OOC, Søren Vente­­godt, for­tæller om orga­nisa­tionens rets­sager mod stats­minister Mette Frede­riksen i denne udsendelse fra DFF om OOC rets­­sagerne – fra d. 1. februar 2021.

På OOC’ hjemmeside OOC.one er det muligt at følge med i, hvad der sker i sagerne. Der er – Link til arkivet med ny­heds­brevene. Men det er ikke lige alle nyheds­breve, der kan ses. Her er Nyt om rets­sagerne og lands­ind­sam­lingen fra uge 44.

Danmarks Frie Fjernsyn

På hjemmesiden Danmarks Frie Fjern­syn ligger der også nogle ar­tikler og ud­send­elser om rets­sagerne.

Retten skal afgøre om corona over­hovedet er farlig – artikel fra d. 31. jan. 2021.

OOC kræver at stats­minis­teren og sund­heds­minis­teren stopper med corona-vac­ci­na­tionerne – artikel fra d. 2. feb. 2021.

Vente­godt om OOC rets­sagerne – ud­sen­delse fra d. 3. feb. 2021.

Stor retssag mod Mette Frederiksen

Stor retssag mod Mette Frede­riksen er nu startet. Sådan skriver Per Brænd­gaard d. 30. jan. 2021. Du kan læse hans gode op­lys­ende artikel her.


Peruviansk dom

En peruviansk dom­stol dømmer Gates, Soros og Rocke­feller for at “skabe” corona-virus. – OOC – fra d. 11. februar 2021. – Jeg har også lagt den ud på min hjemme­side – Peru­viansk dom­stol dømmer.


Den største Nürnbergsag

Du kan læse om den på facebook fra d. 21. feb. 2021. –

Den største Nürnberg­sag nogen­sinde er på vej. Sådan lyde en artikel hos May Day: “Det er et ‘gruppe­søgs­mål’ under ledelse af tusinder af globale ad­vo­kater bag den ameri­kansk-tyske advokat Reiner Fuell­mich, som sag­søger de an­svar­lige for Covid-19-skan­dalen, der er sat i værk af Davos Forum”. – Artiklen fra d. 24. marts 2021 er skrevet af  Jean-Michel Grau og den er over­sat og redi­geret af May Day marts 2021. Du kan læse “Op­da­tering 2: Pro­cessen er på rette spor” her:

Opdatering 2

May Day skriver i deres nyheds­brev i juni 2021 at de har været med til at sprede mis­in­for­mation: “Der er kommet en del fake news i for­bindelse med Fuell­mich, som også May Day har bragt videre, blandt andet om tu­sindvis af ad­vo­kater, som er i gang med rets­sager. Her på videoen korrigerer han selv – også om den meget om­talte Nürnberg-sag. Desværre er den kun med engelsk tale – så jeg ved altså ikke, hvad der er blevet sagt/skrevet, som ikke er rigtigt.

Advokat Reiner Fuellmich korrigerer

Der ligger masser af videoer her med

Reiner Fuellmich på Bit­Chute

Her er en med danske undertekster fra d. 10. februar 2021 –

Pengene taler IV


­­Nürnberg 2.0? – Falske nyheder!

Den Frie Presse skriver på face­book d. 22. juli 2021: Falske rygter om Nürn­berg 2.0 sags­anlæg! – Officiel ud­melding fra tyske advokat Reiner Fuell­mich selv: “I flere må­neder har der været falske ny­heder om, at den tyske Corona Invest­igative Com­mittee eller dr. Reiner Fuell­mich ville indlede en Nürn­berg 2.0 ved hjælp af hun­dreder af ad­vokater og læger. Vi har altid taget afstand fra disse på­stande og har mis­tanke om en mål­rettet kam­pagne bag dem for at skade vores om­dømme. Ud­valget og især dr. Reiner Fuell­mich er ikke invol­veret i et sådant projekt.

Forskellige rets­sager ver­serer i Tysk­land, der stammer fra advo­kat­firmaet Fuell­mich. Et netværk af inter­natio­nale ad­vokater vil også yde juri­disk råd­givning i corona-sager, men der er ingen planer om at genskabe Nürnberg-rets­sagerne. Ud­valgets vision er at op­rette en inter­national corona-domstol, men plan­læg­ningen er indtil videre kun et begrebs­mæssigt stadie. Venligst henvis til offi­cielle komité­kilder for verifi­kation af ny­heder af denne størrelse. Advokat dr. Reiner Fuell­mich, gå til kanal her: @ReinerFuellmichEnglish”

Den Frie Presse har fulgt den tyske top-advokat på Tele­gram længe, og vi har undret os over en officiel mang­lende ud­melding i for­hold til disse ved­varende ver­se­rende rygter. – Citatslut. – Sådan kan det gå, når nogen begynder at for­tælle noget, der ikke passer. Men jeg havde set det flere steder. Og troede jo også at ny­heden var sand.


Corona erstatningssøgsmål

Der er en hjemme­side der hedder “Corona Schadens­ersatz­klage” – den er på tysk – “Corona erstat­nings­søgsmål”. – Hvor Reiner Fuellmich er med. – Du kan selv besøge siden og se, hvad de for­tæller.


Hilsen fra Reiner Fuellmich

Reiner Fuellmich er kommet med en op­da­tering d. 1. april 2021. Den ligger på en engelsk hjemme­side (∗). – Heiner Fuellmich siger: “Der er et lys i enden af lock­down-tun­nelen”. Der er også en video på engelsk, som varer ca. 1 time.

Her under er noget at tage med sig. Det er nok fra videoen. Citatet er over­sat fra hjemme­siden: jerm­ware­fare.com, hvor denne hilsen fra Reiner Fuell­michs står. – [Det, der står i disse paren­teser, har jeg tilføjet.]:

Vi er i en usynlig krig for vores suve­rænitet.
Rige og magt­fulde men­nesker bruger biogarn til at kon­trol­lere os. [“Biogarn” er biologisk krigs­førelse.]
Lockdowns, masker , social dis­tan­cering osv. Har intet at gøre med en virus.
COVID-19 – hvis den over­hovedet findes – er så mild som influ­enza.
Mangelfuld PCR-test er grundlaget for denne falske pandemi.
Der bør undgås vaccine.
Stop med at overholde så meget som muligt.
Bed andre om at stoppe med at over­holde så meget som muligt.
Ignorer de almin­delige medier.
Giv ikke op.


Alle beviserne findes

Advokater og medicinske eksperter siger, de har alle beviserne, de behøver for at dømme WHO, Bill Gates og andre verdens­ledere for for­bryd­elser mod men­nes­ke­heden. – Læs den gode norske artikel fra d. 19. maj 2021 på blokken her.