Ingen menneskerettigheder

Jeg er alvorlig bekymret på de COVID-19 vacci­ne­redes vegne. I op­lys­ningerne her­under, menes der disse COVID-19 enten DNA- eller mRNA-vac­ciner, når der står om  vaccine eller at være vac­ci­neret. (Det gælder selv­føl­gelig ikke for alle andre normale vac­ciner.)  – På siden – Rense News – fandt jeg denne op­lys­ning – If You Have Been Vaxed You Are Now Owned – And Have No More Access To HUMAN RIGHTS – fra d. 7-11-2021:

Hvis du er blevet vaccineret, er du nu ejet
og har ikke længere adgang til MENNESKERETTIGHEDER

Højesteret 2013 – Patologi vs Myriad Genetics
De vaccinerede kan patenteres (ejes)

Afgørelse fra Højesteret i USA fra 2013

I en afgørelse fra Høj­esteret i 2013 – Pathology vs Myriad Genetics, Inc – fast­slog USA’s Høj­esteret, at man ikke kan tage patent på men­neskeligt DNA, da det er “et natur­pro­dukt”. I slut­ningen af dommen skrev Høj­esteret dog, at hvis man ændrer et men­neskes genom ved hjælp af mRNA-vacciner (som anvendes i øje­blikket), så KAN det (ændrede) genom paten­teres.

Det betyder, at alle, der har fået “vaccinen“, nu teknisk set er “patenteret“. Alt, hvad der er paten­teret, er “ejet” og falder ind under defini­tionen af “trans­men­neske“.

Alle mennesker, der juridisk er iden­ti­fi­ceret som “trans­men­nesker”, har ikke ad­gang til mennes­ke­ret­tig­heder eller andre ret­tig­heder, som staten giver dem. Det skyldes, at de ikke er klas­si­fi­ceret som noget 100 % organisk eller men­nes­keligt.

Derfor kan alle, der har denne “vaccine”, teknisk set ikke længere have adgang til men­neske­ret­tig­heder. Der har været et par juri­diske doku­menter, der har disku­teret dette for nylig, så der skulle snart komme en af­klaring på dette. På nu­værende tids­punkt, står højeste­rets­af­gør­elsen fast.

Citatslut.


USA’s højesteret er kommet med en erklæring:

Vaccinerede er ikke mennesker

Det er altså USA’s højeste­rets­af­gørelse at ”Vacci­nerede er ikke men­nesker” – Du kan høre det i videoen: Why they want everyone vaxxed –

Derfor ønsker de, at alle skal vaccineres!

En mand for­tæller det på engelsk. – De vacci­nerede griner, mens Google for­søger at afvise dette som FALSK, selv om det faktisk er SAND­HEDEN og er sket i USA’s høje­steret. – Den ameri­kanske høje­steret har afgjort, at de vacci­nerede faktisk ikke længere har nogen rettig­heder som men­nesker efter at have taget vacci­na­tionen.

Link til videoerne her: De korte ud­gaver – Be Free – har den bedste ud­gave med link til flere op­lys­ninger. – Den kan også ses herfra: Trust no manOpe­ra­tion Free­dom – Den korte video er de første 3 min. af denne video på 13 ½ min. fra Master­Cylender – fra d. 21. sep­tember 2021:

Tekst fra MasterCylender

Manden beskriver en ud­talelse fra Høj­esteret, der siger, at COVID-vacci­nerede men­nesker er pro­dukter/­paten­terede varer i hen­hold til ameri­kansk lov. De vacci­nerede betragtes ikke længere som men­nesker og er et produkt af de sel­skaber, der ejer vaccine­pa­ten­terne. De men­nesker, der har mod­taget vacci­nerne, betragtes som Trans­Human en kate­gori, der ikke eksi­­sterede i men­nes­­ke­­ret­­tig­­hederne. Vacci­­nerede men­­nesker er nu i en kate­gori, der ikke eksi­sterer i mennes­ke­ret­tig­hederne (∗).


Oversat tekst fra videoen fra Be Free

Be Free

I USA har Højesteret fast­slået, at vacci­nerede men­nesker verden over er pro­dukter, paten­terede varer, der i hen­hold til amerikansk lov ikke længere er men­nesker. – Det står på siden her fra Truth11.com – Fra siden på – Truth11.com – (på dansk længere nede).

Hvis du er blevet vacci­neret, er du nu ejet og har ikke længere ad­gang til MENNES­KE­RET­TIG­HEDER – Højesteret 2013 – Patologi mod Myriad Genetics – De vacci­nerede kan paten­teres (ejes) – Rense News – (Citatet og teksten i starten af min side her).

De kan ikke annullere grund­loven, men de kan få bor­gerne til at MISTE ALLE deres MENNES­KE­RET­TIG­HEDER ved at gøre dem til trans-mennesker. – RoxyTube

USA’s højesteret – Pensum 2013 – Sammen­slutningen af mole­kylær patologi ET AL. v. Myriad GENETICS, INC. ET AL. CERTIORARI TIL USA’S DOM­STOL FOR DEN FØDE­RALE AF­DELING AF APPEL­RETTEN. – Supremecourt

Dette indhold er gentaget. Støt venligst den oprin­delige op­havs­mand. Alle kre­ditter, royalties og op­rigtig tak til den op­rindelige kilde til denne video.

Citatslut fra Be Free

Der er ikke link til den op­rin­delige kilde, så jeg ved ikke, hvor den kommer fra.


Truth11.com 

I USA har Højesteret fast­slået, at vacci­nerede men­nesker verden over er pro­dukter, paten­terede varer, i henhold til ameri­kansk lov er de ikke længere men­nesker.

Gennem en modificeret DNA- eller RNA-vacci­nation, mRNA-vacci­na­tionen, op­hører per­sonen med at være men­neske og bliver ejet af inde­haveren af patentet på den modi­fi­cerede GEN-vacci­nation, fordi de har deres eget genom og ikke længere er “men­neske” (uden naturlige men­nesker), men “trans-human”, altså en kate­gori, der ikke eksisterer i men­nes­ke­ret­tig­hederne.

De mister deres egen­skab af naturligt men­neske og alle dermed for­bundne ret­tig­heder. – Dette gælder i hele verden, og patenter er underlagt amerikansk lov­givning.

Siden 2013 er alle men­nesker, der er vacci­neret med GM-modi­fi­cerede mRNA’er, juridisk set trans-mennesker og juridisk identi­ficeret som trans-mennesker og nyder ikke nogen men­nes­ke­ret­tig­heder eller andre statslige ret­tig­heder, og dette gælder i hele verden, fordi GEN-POINT-tekno­logi­patenter er under­lagt ameri­kansk juris­diktion og lov­givning, hvor de blev regi­streret.

Engelsk PDF – Vacci­nerede er ikke læn­gere lovligt men­nesker –Vaccined No Longer legally human

Kilden til afgørelsen fra den ameri­kanske høj­esteret – engelsk PDF – SOURCE of the decision of the US SUPREME COURT

Citatslut fra Truth11.com


Fakta­tjekker for­kaster det – her – sand­heden må ikke komme frem.


Hybrid-mennesker

Jeg kan desværre ikke forstå alt, hvad manden for­tæller. Men jeg forstår, at når men­nesker ikke længere er “men­nesker”, hvad er de så? Disse hybrid-men­nesker ejes rent juridisk af dem, der sikkert allerede har taget patent på det produkt, de har lavet. Det er fuldt lovligt.

Via disse mRNA eller DNA COVID-19 ind­sprøjt­ninger er mennesker blevet om­skabt til hy­brider. Der er blevet klippet noget ud af deres DNA og indsat noget syn­tetisk, noget andet i stedet. Har disse hybrid-men­nesker så ikke længere Guds signatur i deres DNA? Det tror jeg faktisk ikke, at de har. For de onde har selv­føl­gelig plan­lagt at få fjernet Guds navn i men­neskers DNA. De ændrer også blodet med det grafenoxid der er i vacci­nerne – se Blod analyse før og efter vacci­nation.