COVID-19 vacciner indeholder

Der er efter­hånden nogen, der finder ud af, hvad disse så­kaldte COVID-19 vac­ciner inde­holder. Og det er mange for­fær­delige ting.

Her kan du se, hvad der er – Fundet i COVID-19 vacciner – Og hvad der er – Set efter COVID-19 vaccination – På denne side er der så en over­sigt over, hvad der er i disse COVID-19 vac­ciner. Hvad de bl.a. gør i kroppen – Immunforsvaret reduceres.

Dyrets mærke?

Nogle siger, at det ikke er Dyrets mærke, og andre siger, at det er Dyrets mærke. Hvem skal men­nesker tro på? Men­nesker gør klogest i at tro Guds ord og se efter, hvad der rent faktisk står i Guds ord. Nu er der så nogle, der påstår med Bibelen som fundament, at det er ikke Dyrets mærke, og andre viser, at det er det. – Du må finde ud af, hvem du tror på. Nu kan du jo først se her, hvad de rent faktisk inde­holder. Så kan du jo vurdere, om det kan være vores him­melske Far, der har inspi­reret til dem, eller det er hans fjender. Mange tror nok de er neutrale. – Vaccine & dyrets mærke

COVID-19 vacciner indeholder

Jeg tør ikke sige, hvilken ræk­ke­følge op­lys­ningerne er fundet i. Nogen synes, at det kan da være lige­gyldigt, hvad der er i, når vi har fået at vide, at vi IKKE skal tage dem. Sandt nok, men nu er der altså mange som har taget dem i god tro, og mange af dem vil ikke tro på, at det er personer, der vil dem ondt, der har lavet dem og står bag. Mange vil ikke tro på, at de er inspireret fra Helvede, og vil derfor ikke omvende sig fra at have gjort det.

Det er MEGET vigtigt, at mennesker ser og forstår, for ellers vil de jo ikke omvende sig. Og jeg tør ikke sige, hvad der sker med de mennesker, der har taget vac­ci­nerne og ikke vil omvende sig. Så de lever livet MEGET farligt.

Der er fundet disse indholdsstoffer i vaccinerne: Grafen­­oxid (et giftigt kemisk stof, der ikke må bruges til mennesker) – grafen­hy­droxid (endnu værre) –  selv­mon­terende grafen­oxid­materialer nano­par­tikler – og nano­tek­no­logierparasittermyco­plasma (en parasit) – hydra vul­garis (et levende ferskvands­rov­dyr, der ikke kan dø – foster celler (fra flere forskellige aborterede fostre) –  Luci­fe­r­ase (et patent) WO 2020 060606Luci­ferinmetaller aluminiumkobberjern – kulstofnitrogeniltklor polyet­hylen­glycol (PEG)

Laboratorieanalyse

Twitter d. 16. februar 2023 – Om­fat­tende labo­ra­to­rie­ana­lyse finder po­tentielt ska­delige stoffer i COVID-19-in­jek­tionerne: – Cesiumbarium – coboltjern – krom – titan – alu­mi­nium – sili­kone – svovl. – Mark Trozzi: “Ingen af disse ingre­dienser blev de­kla­reret af pro­du­cen­terne – de er ikke engang op­ført på in­gre­di­ens­listen. Der er ingen mole­kyler op­ført på in­gre­di­ens­listen, som skulle have disse atomer, og de er til stede i alt for store mængder til, at det blot kan være for­u­rening.” (Citat­slut.) – Se listen her­under:


– Alkalimetaller cæsium (Cs) og kalium (K)
– de alkaliske jord­arters metaller calcium (Ca) og barium (Ba)
– over­gangs­me­taller kobolt (Co)
– jern(Fe)
– krom(Cr) og tita­nium(Ti)
– sjældne jord­arters metaller cerium(Ce) og gado­linium(Gd)
– og mine­metallet alu­mi­nium(Al)
– grundstofferne silicium(Si) og svovl(S).


Analysen

Du kan se analysen på dr. Mark Trozzis hjem­me­sideWhats really in the COVID vac­cines? – Hvad er der egentlig i COVID-vaccinerne? – Potentielt ska­delige be­tyder: inde­holder en kraft til at skade. Så disse stoffer inde­holder kraft til at skade; og der er for meget til at være foru­rening, altså ikke bare til­fældig sjusk. Altså må det være bevist, at de er der. Selve analysen kan du se her: Summary of preliminary findings

I alle 4 COVID-19 vacciner

Nylige inter­na­tio­nale viden­skabelige under­søgelser har fundet gra­fen­oxid, alu­mi­nium, bis­muth, cad­mium-selenid, rustfrit stål, PEG, para­sitter i Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson vaccinerne ().

Ødelæggelse af immunforsvaret

Husk, vores Far har skabt os med et immun­for­svar som fun­gerer efter hen­sigten. Det for­svarer os mod syg­dom. Stoler du ikke på din him­melske Far? Tror du mere på medi­cinal-indu­strien? Hvis du har valgt at tro på dem, der taler godt om vacci­nerne og har fulgt deres råd. Så har du begået et af dit livs største dum­heder. Jeg beklager, men det har du altså.

Hvis du har taget COVID-19 vac­cinen, så bør du se her: Immun­for­svaret redu­ceres. – Kan du forstå, hvad det betyder? Hvis du er vacci­neret mod (med) COVID-19, så er dit immun­for­svar i færd med at blive ødelagt. Ved du, hvad det betyder? Når der ikke er mere tilbage, og du møder sygdom, så har din krop ikke længere det forsvar, som Gud havde givet os mennesker til beskyttelse mod sygdom. Så kommer men­nesker til at dø. – Døden er i COVID-19 vaccinerne!

Grafenoxid

Der er grafenoxid i vaccinerne. Se mere om det ud fra min side her – Grafenoxid – oversigt – Grafenoxid er gift, det dræber også.

Polyet­hylen­glycol = PEG

Der står i denne artikel – Dr. Michael Yeadon – Ingen af disse ting under­støttes af viden­skaben –  Den er ind­sendt af dr. Joseph Mercola, til Tech­no­cracy News fra d. 17. maj 2021: “Dr. Michael Yeadon skriver: Pfizers mRNA-vaccine inde­holder polyet­hylen­glycol (PEG), og under­søgelser har vist, at 70 % af men­nesker udvikler anti­stoffer mod dette stof. Dette antyder, at PEG kan udløse fatale aller­giske reak­tioner hos mange, der mod­tager vaccinen.” – Der står meget andet vigtigt i den artikel. Og så er den oversat til dansk.

Konklusion

Der findes INTET godt i disse såkaldte COVID-19 vac­ciner. Det er ikke nogen vaccine. De beskytter ikke mod noget som helst. De kalder det vacciner for at få folk til at tage dem. Det er mRNA eller DNA “ind­sprøjt­ninger”. De er skabt til at over­våge via mærkning med nano­tekno­logi, ændre DNA, øde­lægge og dræbe.


Oplysningerne om COVID-19 vacci­nernes ind­hold er også fundet her: 9 for News 8/9-202131/8-2021Video