Den virkelige Anthony Fauci

Anthony Fauci er direktør for National In­stitute of Al­lergy and In­fec­tious Disease (NIAID) og ledende medi­cinsk råd­giver for Det Hvide Hus.


Citat af – Robert F. Kennedy Jr.

“Tony Fauci udviklede grund­læg­gende denne model, som han så brugte i de næste 45 år til at udvikle det ene giftige læge­middel efter det andet. Han fjernede tidlig behand­ling og ude­lukkede enhver frem­gangs­måde, der kon­kur­rerede med hans medici­nal­virk­somhed. En masse men­nesker er døde [som følge heraf].”


Bog af Robert F. Kennedy Jr.

Den virkelige Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma og den globale krig mod demo­kratiet og folke­sund­heden (Children’s Health Defense) – Bogen er ind­bundet og ud­kommer d. 16. november 2021 – af Robert F. Ken­nedy Jr. – Min til­føjelse: Når der står “Den virkelig Anthony Fauci” i ud­draget her­under, så er det bogen, der hen­vises til. – Uddraget er taget herfra – hvor bogen også kan købes.

Anthony Fauci er IKKE en helt

Pharma-finansierede main­stream-medier har over­bevist millioner af ameri­kanere om, at dr. Anthony Fauci er en helt. Han er alt andet end det.

Magt til at . . . 

Som direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) ud­deler dr. Anthony Fauci 6,1 milli­arder dollars i årlige skatte­yder­betalte midler til viden­skabelig forsk­ning, hvilket giver ham mulighed for at diktere emnet, ind­holdet og resul­tatet af viden­skabelig sund­heds­forsk­ning i hele verden. Fauci bruger den økono­miske magt, han har til rådighed, til at udøve en ekstra­ordinær ind­flydelse på hos­pitaler, univer­siteter, tids­skrifter og tusindvis af ind­flyd­elses­rige læger og viden­skabs­mænd – hvis kar­rierer og institu­tioner han har magt til at ødelægge, fremme eller belønne.

Afsløring af det, der ikke bliver fortalt

I løbet af mere end et års om­hyggelig og grundig forsk­ning har Robert F. Kennedy Jr. gravet en cho­kerende historie frem, der udvisker mediernes spin om dr. Fauci . . . , og som vil for­urolige enhver ameri­kaner – demokrat eller repub­li­kaner – der be­kymrer sig om demo­kratiet, vores for­fatning og frem­tiden for vores børns sundhed.

“Den virkelige Anthony Fauci” afslører, hvordan “Amerikas læge” startede sin kar­riere under den tidlige aids-krise ved at sam­arbejde med medici­nal­firmaer om at sabotere sikre og effektive tera­peu­tiske behand­linger af AIDS, der ikke er paten­teret. Fauci arran­gerede falske under­søgelser og lagde derefter pres på myn­dig­hederne i USA’s Food and Drug Admini­stration (FDA) for at få dem til at god­kende en dødelig kemo­terapi­behand­ling, som han havde god grund til at vide var værdiløs mod AIDS. Fauci overtrådte gen­tagne gange føderale love for at tillade sine Pharma-partnere at bruge fattige og mørk­hudede børn som for­søgs­rotter i død­bringende eksperi­menter med giftige aids- og kræft­kemo­terapier.

Fauci & Bill Gates

I begyndelsen af 2000 gav Fauci Bill Gates hånden i biblio­teket i Gates’ 147 mil­lioner dollars dyre palæ i Seattle og cemen­terede dermed et partner­skab, der skulle have til formål at kon­trollere en stadig mere ind­bringende global vaccine­virk­somhed til 60 mil­liarder dollars med et ubegrænset vækst­potentiale. Via finan­siering og om­hyggeligt kulti­verede personlige relationer til stats­over­hoveder og førende institu­tioner inden for medier og sociale medier udøver Pharma-Fauci-Gates-alliancen domi­nans over den globale sund­heds­politik.

Citatslut.


Min kommentar

Tør du stole på sådan en mand? Vil du tillade en sådan mand at sprøjte “noget” ind i din krop? – Des­værre er det det, som mange men­nesker her i vort land og i hele verden har gjort. Her er det bare via vore så­kaldte sund­heds­myn­dig­heder. – Stakkels mennesker, når eller hvis sand­heden går op for dem.

Du kan finde flere op­lys­ninger om den virkelige Anthony Fauci på siderne her:

– Peruviansk domstol dømmer – & – Plandemic

Manipulation af corona-virus

– Analyse af dr. Joseph Mercola

Det sidste link er til en side med link til en analyse og et inter­view, som dr. Joseph Mercola har haft med Robert F. Kennedy Jr. om hans bog, “The Real Anthony Fauci” [Den virkelig Anthony Fauci] –


Sandheden om dr. Anthony Fauci

På denne engelske side – Sand­heden om dr. Anthony Fauci – ligger der mange link til oplysninger om Anthony Fauci.

Oplysninger fra Sandheden om dr. Anthony Fauci

Mani­pulation af corona-virus, fandt sted på det Wuhan Virology Lab, som dr. Fauci finan­sierede. De gjorde det muligt at få corona-virus ind i men­nes­kelige celler ved hjælp af huma­ni­serede muse­mo­deller. – Se klokken 28:10 – engelsk video

Fauci indrømmer at have bedraget offent­lig­heden med hensyn til flok­immu­nitet, fordi han ville have flere men­nesker til at blive vacci­neret – engelsk dokument

Bill Gates og Dr. Fauci har løs­ningen på det problem, de har skabt – WO 2020 06 06 06engelsk dokument