Jesus vil samle hans udvalgt sammen

Og han skal sende sine engle ud med mægtig basun­klang, og de skal samle hans ud­valgte sammen fra de fire ver­dens­hjørner og fra him­lenes yderste grænser.

Matt. 24.31


Oversat fra den græske grundtekst

Det er Jesus, der for­tæller om sig selv, i Matt. 24.31: Og han vil sende hans engle med stor lyd af en trompet og de vil samle hans ud­valgt sammen ud fra (med) en total storm­agtig kraft fra det yderste af him­lene til det yderste af dem. 

Fra de 4 verdenshjørner

Ordet fire – er det græske ord: τέσ­σαρες – tés­sares – 5064: Hjælpe ord­studier: tés­sares – fire, som nogle gange også sym­bo­li­serer uni­ver­salitet (“total dæk­ning, ind­drag­else”). Uni­ver­sa­litet kan be­tyde: på­virker, in­klu­sive etc hele verden eller alle eller de fleste men­nesker.

Ordet verdens­hjørner – er det græske ord: ἄνεμοςanemos – 417: vinden; fig: an­vendes på tomme dok­triner. Hjælpe ord studier: 417 – ánemos – egentlig et luft­stød (vind); (bil­ledligt talt) noget med vind­stød, storm­agtig kraft, som en person, der er bøjet i en bestemt ret­ning (jf. Efes. 4.14; Åb 7.1).

Ordet kommer fra basen af aer – 109: vind; (fler­tal) under­for­stået, (de fire) fjer­de­dele (af jorden) – vind. – 109 – Aerluft, den lavere luft, vi ind­ånder.

Flere betydninger

Disse ord oversat fire og verdens­hjørner kan altså betyde flere ting. Nogle gange sym­bo­li­serer fire altså total dæk­ning eller ind­drag­else; altså det hele. Og ordet verdens­hjørner kan under­for­stået be­tyde de 4 fjer­dele af jorden, men her står der altså, hvad det er om, og det er om him­lene.

Fra himlene

Fra enden, det yderste af himlene til enden, det yderste af dem. Her står altså, at det er fra det yderste af him­lene til det yderste af him­lene, at han vil samle sine ud­valgte sammen. Det store trom­pet­stød vil samle hans ud­valgte sammen fra hele luften fra det yderste af him­lene til det yderste af him­lene. Sådan står der altså på græsk. Der står ikke noget om jorden her. Jeg tror, det er her han kommer tilbage til jorden ikke bort­ryk­kelsen, for det står der ikke noget om her. Så ville det også være de dødes op­stand­else her, hvis det var bort­ryk­kelsen.

Hvis det er bortrykkelsen

Hvis det er bort­ryk­kelsen, Jesus taler om her, så må du være ind­stillet på at være på jorden under den store trængsel. Hvad? Ja, læs, hvad der står i Matt. 24.29-30: 29. Straks efter træng­selen i de dage skal solen for­mørkes og månen ikke skinne, og stjer­nerne skal falde ned fra him­melen, og him­lenes kræfter rystes. 30. Og da skal Men­nes­ke­sønnens tegn vise sig på him­melen; og da skal alle folke­stammer på jorden jamre sig, og de skal se ›Men­nes­ke­sønnen komme på him­melens skyer‹ med kraft og megen her­lighed.

Der står straks efter trængslen. Altså er denne gen­komst lige efter trængslen. Zak. 14.5: Og HERREN min Gud kommer og alle de hel­lige med ham. – Jud. 14: Men om disse har også Enok, den syvende fra Adam, pro­fe­teret, da han sagde: »Se, Herren kom med sine hellige Ti­tu­sinder.« – Jesus kommer og vi kommer med ham. Jeg tror, at vi kaldes sammen her i Matt. 24.31. Og jeg tror, at det må være Jesu gen­komst til Olie­bjerget til for­so­nings­dagen. For hvad skulle det ellers være?

Alle vil jamre sig

I 24.30 står der også: og da skal alle folke­stammer på jorden jamre sig, altså at alle stammer eller racer af men­nesker på jorden vil jamre sig. Und­skyld, men hvis du tror på Jesus, og du er på jorden og glæder dig til hans gen­komst, vil du så jamre dig, når du ser, at han kommer? Hvis du er på jorden og er en slags men­neske, så står der her, at du vil jamre dig, når du ser Jesus kommer. Jeg vil san­delig ikke jamre mig, når jeg ser Jesus kommer. Så vil jeg løfte mine hænder i håb om, at han vil tage mig med, hvis jeg altså kan nå at løfte mine hænder. Vi kan jo ikke vide, hvor stærkt det går.

Men det viser altså også, at det kan ikke være bort­ryk­kelsen, der er tale om her, for vi vil absolut ikke jamre os, når vi ser Jesus kommer. Og der står, at alle vil jamre sig. Så må det altså være alle dem, der er på jorden. Altså kan vi ikke være der på det tids­punkt.

Når alle på jorden jamrer sig, når de ser Jesus kommer, så kan der altså heller ikke være nogen for ham at samle sammen fra jorden på det tids­punkt. Eller er der? Når vi læser den samme beretning fra Mark. 13.24-27, så står det lidt anderledes.

Fra jorden og himmelen

I Mark. 13.24-27 står der: Men i disse dage, efter den trængsel, vil solen blive for­mørket, og månen vil ikke give lyset fra den; og stjer­nerne vil være fald­ende væk fra him­melen, og kræf­terne de i himlene vil blive rystet. Og så vil de se men­nes­ke­sønnen komme i skyerne med megen kraft og her­lighed. Og så vil han sende hans engle, og de vil samle hans ud­valgte sammen, fra (med) en total storm­agtig kraft fra det yderste af jorden til det yderste af himmelen. 

Her i Mark. står der altså fra jorden og fra him­melen. Og her står him­melen i ental, hvor der står him­lene i flertal hos Matt. Her vil Jesus sende sine engle ud og samle hans ud­valgte sammen. Der står ikke noget om, at det er bort­ryk­kelsen, hvor de døde vil stå op.

Udvalgte fra den store trængsel

Men går vi tilbage og læser om den store trængsel, som vil komme, så står der i Mark. 13.19-20: For disse dages trængsel vil være sådan en slags som aldrig har været før fra be­gyn­delsen af ska­belsen med det skabte af Gud og indtil nu og aldrig siden skal komme. – Her ser vi altså at nogle udvalgte vil overleve den store trængsel. Så det må være dem, som han samler sammen fra jorden.

Kan du se det?

Det er altså ret vigtigt, at vi læser, hvad der står og tænker over, hvad der står. At vi ikke bare ser det gennem de “briller”, vi har fået på ved at høre andres mening om det skrevne. Vi må altså tænke selv. Se og forstå.

Jesu genkomst til Oliebjerget

Jeg kan ikke se andet end, at dette be­skrevet her i Matt. 24.29-30 og Mark. 13.24-27 er Jesu gen­komst til Olie­bjerget. For hvis det ikke er, så må vi for­vente at skulle være her under den store trængsel, og det passer bare ikke sammen med meget andet i Guds ord. Jeg tror, at grunden til, at Jesus her kalder sine ud­valgte sammen, er, fordi vi skal være med ham til hans gen­komst til jorden.

Når jeg ser Matt. 24.31 i lyset af ende­tidens hjør­ne­sten Zak. 14.1-7Jesu gen­komst på Olie­bjerget” med til­hør­ende op­lys­ninger, så kan Matt. 24.31 ikke være andet end Jesu gen­komst til olie­bjerget, hvor han kommer sammen med de hellige. Så der vil han altså også samle sine ud­valgte sammen.

Lukas

Jeg ved godt, at nogle kæder disse be­ret­ninger i Matt. 24.29-30 og Mark. 13.24-27 sammen med Luk. 21.25-28, men er det den samme be­giv­enhed? Det tror jeg faktisk ikke, at det er. Jeg tror at Matt. 24.29-30 og Mark. 13.24-27 er om det samme, men jeg tror ikke, at det er den samme be­giv­enhed som Luk. 21.25-28.

Tegn vil være i sol, måne og stjerner – Luk. 21.25
Dåne af rædsel og gru – Luk. 21.26
Se Menneskesønnen komme – Luk. 21.27
Når dette begynder at ske – Luk. 21.28
Værdig til at flygte væk – Luk. 21.36


Inaktive link

Hvis der er link, der ikke virker endnu, så er det fordi siden ikke er færdig og lagt ud endnu. Jeg kan jo ikke lægge alt ud på en gang. Jeg lægger siderne ud efter­hånden, som de bliver færdige.