Karen Kingston afslører …

patenter og dokumenter


Indledning

Her er en oversat artikel af Mike Adams fra d. 6. oktober 2022 i “News­target“:

Biotech analyst Karen Kingston unveils PATENTS and docu­ments des­cribing the covid vaccine 5G link, bio­syn­thetic AI nano­tech, “soft actua­tors” and NEURO­WEAPONS im­planted with needles – Biotech-ana­lytiker Karen Kingston af­slører PA­TENTER og do­ku­menter, der be­skriver COVID-vaccinen 5G-linket, bio­syntetisk AI-nano­tek­nologi, “bløde aktua­torer” og NEURO­WEAPONS [nerve-våben] im­plan­teret [indsat] med nåle.

Ord­for­klar­ingen og det, der står i disse fir­kan­tede klammer [. . .], har jeg indsat med mine kom­men­tarer, for­klaring og link.


Karen Kingston afslører patenter m.m.

Om interviewet

Kun få mennesker har forsket så meget i mRNA-in­jek­tioner som Karen Kingston. Hun tør ikke kalde dem “vac­ciner”. Hun er en bio­tek­no­logisk ana­lytiker, der tid­ligere har udført kon­trakt­arbejde for Pfizer, J&J, Thermo Fisher og andre virk­som­heder. [Dr. Ariyana Love har også forsket i disse sprøjter og deres patenter.]

I et bombeinter­view, der inde­holder vigtige skærm­billeder af pa­tenter, viden­skab­elige tids­skrifts­ar­tikler og virk­som­heds­do­ku­menter, frem­lægger Karen Kingston argu­mentet for, at mRNA-“vaccine”-in­jek­tioner med COVID-“vac­ciner” i virke­lig­heden er ekso­tiske tek­no­lo­giske im­plan­tater, der kan bruges til at opnå global slave­binding og/eller folke­mord.

[Se ordforklaringen: Eksotiske kan betyde: Fra en anden del af verden og “for­talt af alien”. Noget tek­no­logisk m.m. er sat ind i kroppen med nåle.]

Tilhørende engelsk video

Hele deres interview på mere end en time er lagt ud her. Dette inter­view inde­holder video skærm­billeder af flere vigtige do­ku­menter. Se teksten under videoen her: “Tekst under video“. Selve inter­viewet er på engelsk, og der er ingen under­tekster. Så jeg kan ikke for­tælle, hvad de for­tæller.

Magnetiske hydrogeler, vævsteknologi og fjernstyring

Fjernstyring af mag­netiske hydrogeler – og “vævs­mani­pu­lation” – er langt fra en kon­spi­ra­tions­teori, men er vel­do­ku­men­teret i den viden­ska­belige lit­teratur. Her er en offent­lig­gjort artikel i ACS Nano, der beskriver netop dette:

Magnetiske nano-sam­men­satte hydro­geler til vævs­ud­vik­ling: Design­kon­cepter og fjern­ak­ti­ver­ings­stra­te­gier til kontrol af cellers skæbne.

Tekst fra billedet: 

Magnetiske nano-sammen­satte hydro­geler til vævs­teknik: Design­kon­cepter og fjern­be­tje­nings­stra­tegier til kontrol af cellens skæbne. Link til artiklen med bil­ledet [virker ikke].


Fra resuméet

De fleste væv i mennes­ke­kroppen er karak­te­ri­seret ved meget for­skellige fysiske egen­skaber og bio­logisk orga­ni­sering. Hydro­gels er blevet fore­slået som stil­lads­ma­te­rialer til kon­struk­tion af kunstige væv på grund af deres vandrige sam­men­sæt­ning, bio­kom­pa­ti­bi­litet og ind­stil­lelige egenskaber.

…de iboende egen­skaber ved mag­ne­tiske nano­par­tikler gør det muligt at an­vende dem som mag­neto-me­kaniske fjern­betjente ak­tører til at styre ad­færden hos de celler, der er ind­kapslet i hy­drogels, under på­virk­ning af eks­terne mag­net­felter.

Aktiveringsenheder

Bløde aktiveringsenheder til kunstige muskler
med selvhelbredende og multifunktionelle bevægelsesegenskaber

Fra tidsskriftet Nature Reviews Mate­rials har vi en viden­ska­belig artikel med titlen “Soft actuators for real-world applications” Bløde styre­me­ka­nismer til vir­kelige an­ven­delser.

I dette studie diskuterer vi nye mate­rialer og struk­tu­relle designs til kon­struk­tion af bløde ak­tører med fysisk in­tel­ligens og avan­cerede egen­skaber, såsom til­pas­nings­evne, multi­funk­tionel be­væg­else, selv­hel­bred­else og multi­funk­tionel re­spons.

Endelig diskuterer vi ud­for­dringer og mulig­heder for næste gene­ration af bløde ak­tører, her­under fysisk intel­ligens, til­pas­nings­evne, pro­duk­tionens skaler­barhed og re­pro­du­cer­barhed…

Nanoprocessor

Indlejrede trans­mis­sions- og mod­tage­en­heder, der danner net­værk for at dele in­for­ma­tion, hvilket gør men­nes­ke­kroppen til en “skycom­pu­ter­plat­form

Kingston afslører også, hvordan im­plan­terede bio­syn­te­tiske struk­turer har evnen til at sende og mod­tage digi­ta­liseret in­for­mation, hvilket gør det muligt for sådanne strukturer at “net­værke” med hi­nanden, selv når de befinder sig inde i værtens men­nes­ke­krop. Kom­bineret med eksterne AI-kapa­citeter, der acce­le­reres af 5G-bånd­bred­de­has­tighed og lav ventetid, kan disse net­værks­struk­turer bruges som våben mod men­nes­ke­heden.

[Se også: “Nano­pro­cessor i ‘vac­cinen’” og “Kloning + ope­ra­tiv­system“]

Frembringer et ID

Et patent, der citeres i denne tek­no­logi, er US11107588B2, som be­skriver: “Systemet om­fatter en række elek­tro­niske enheder, der inde­holder in­struk­tioner til at frem­bringe et ID, og når de er i nær­heden af en anden sådan elek­tro­nisk enhed, sender/­mod­tager en eller begge elek­tro­niske enheder ID’et til/fra den anden elek­tro­niske enhed.” [Se også: “Vac­cinen inde­holder din streg­kode” og side 2: “Kan for­bindes med inter­nettet” der er link til video, hvor det vises. Desuden: “Planen om at mærke os“.]

Patentet

Hvis du vil se billedet af patentet må du se det på News­target. – Den tek­no­­logi, der er be­­skrevet i dette pa­tent, om­­handler spe­cifikt SARS, MERS, corona­virus og in­flu­enza eller enhver sygdom med “influ­en­za­lig­nende symp­tomer”. Se denne liste fra pa­tentet:

Ifølge nogle ud­før­elses­former af op­fin­delsen er nævnte virus en coronavirus.
Ifølge nogle ud­før­elses­former af op­fin­delsen er nævnte virus SARS-CoV.
Ifølge nogle ud­før­elses­former af op­fin­delsen er det nævnte virus MERS-CoV.
Ifølge nogle ud­før­elses­former af op­fin­delsen er det nævnte virus SARS-CoV-2.
Ifølge nogle ud­før­elses­former af op­fin­delsen er det nævnte virus et influenzavirus.
Ifølge nogle ud­før­elses­former af op­fin­delsen giver syg­dommen in­flu­en­za­lig­nende symp­tomer.

Følgende diagram viser, hvordan elek­tro­mag­netiske sig­naler kan ud­sendes og mod­tages blandt per­soner, der er blevet im­plan­teret eller ud­styret med de digitale systemer: [Se dia­gram­met på News­target]

Mere om patentet

Det samme patent omhandler også ud­før­elses­former af kreds­løb, men­nes­ke­lige netværk og spred­ning af syg­doms­frem­kald­ende stoffer og siger ting som:

… op­ret­telse, ved hjælp af kredsløb, af en for­ud­sagt sand­syn­lighed for, at den på­gæld­ende person over­fører pato­genet på grundlag af de fysiske nær­heds­op­lys­ninger for en række per­soner…

hardware til ud­før­else af ud­valgte op­gaver i henhold til nogle ud­før­elses­former af op­fin­delsen kan im­ple­men­teres som en chip eller et kredsløb.

Et computer­læsbart sig­nal­medie kan omfatte et ud­bredt data­signal med com­puter­læsbar pro­gram­kode indlejret heri, f.eks. i base­bånd eller som en del af en bære­bølge.

…nogle ud­før­el­ses­former af denne op­findelse kan have form af en fuld­stændig hard­ware­ud­form­ning, en fuld­stændig soft­ware­ud­form­ning (her­under firm­ware, re­sident soft­ware, mikro­kode osv.) eller en ud­før­el­ses­form, der kom­binerer soft­ware- og hard­ware­aspekter, der alle kan om­tales heri som et “kredsløb“, “modul” eller “system“.

Se selv mere om du vil og kan

Få alle detaljer og doku­menter i dette inter­view med Karen Kingston, der varer en time: Se også teksten under videoen her: “Videoen“.

Se også dette dokument: Part 1: Dis­mant­ling COVID-19 Decep­tions: The ‘Novel’ Corona­virus & ‘Spike Protein’ – 1. del – Af­mon­tering af COVID-19-bedragDen ‘nye’ corona­virus og ‘spike-pro­teinet’ – fra d. 12. oktober 2022. En helt anden be­ret­ning.

Flere opdateringer

For flere opdateringer, besøg: “Brighteon“.