Nanoprocessor i ‘vaccinen’

Her fortæller dr. Chinda Brandolino om nano­pro­ces­so­rerne i “vaccinen”. Det er fra Orwell City fra d. 27. august 2021: “Dr. Chinda Bran­do­lino on the nano­pro­cessors in the ‘vac­cine’“. Du kan se billeder af chippen og ko­derne, som kan regi­streres via blue­tooth på Orwell Citys side. Det der står i disse fir­kantede klammer [. . .] har jeg indsat.

Her er det i en lille video:
Dr. Chinda Brandolino on the nano­processor in the ‘vaccine’
med engelske under­­tekster.

En nanoprocessor

Det er ikke en chip, men en nano­pro­cessor. Mange men­nesker undrede sig længe over, om vac­cinen bar en chip eller ej. Nogle grinede af tanken, men selv om det tek­nisk set ikke er en chip i sin sam­men­sætning, bærer den noget, der gør, at de, der er blevet vac­cineret, har en unik iden­ti­fi­ka­tions­kode, der kan regi­streres med NFC-tek­nologi. Det vil sige med mobil­tele­foner, der er frem­stillet inden for de sidste 2 år, nærmere bestemt, når blue­tooth-funk­tionen til regi­stre­ring af nær­liggende en­heder er akti­veret.

I et interview, som rets­me­di­cinsk læge Chinda Brandolino gav til Twitch-kanalen Dig­nidad Colombia, for­klarede hun, hvordan denne nano­tek­nologi fun­gerer, og hvordan den hænger sammen med gra­fen­oxid og 5G.

Orwell City tilbyder de vigtigste øjeblikke nedenfor.

“Chippen” er en nanoprocessor

Mónica Calcedo: Chippen. Er den ægte eller en løgn?

Dr. Chinda Brandolino: Det er en nano­pro­cessor. Jeg siger igen, at den er frit fremme for dem, der ønsker at se mikro­gra­ferne fra den elek­tron­mi­kro­sko­piske under­søgelse, som Kalcker har fore­taget. Det ses tydeligt i for­stør­relsen, en lille, perfekt, fire­kantet, præcis-kantet, me­tallisk partikel, som er det samme som enhver nano­pro­cessor i nano­tek­no­logisk respon­derende en­heder.

Der drives fra G-antenner

Denne nano­pro­cessor drives fra en 4G Plus- eller 5G-an­tenne. Det vil sige, at al G-tek­nologi er den samme. For­skellen ligger i, at den in­for­ma­tions­pakke, som en antenne kan sende, er meget større i 4G Plus og 5G, 6G og 7G.

Det vil sige, at alle disse kom­pakte op­lys­ninger hånd­teres af en nano­pro­cessor – i en enhed – som vil være lige inde i vores celler. Ved at have Mor­gel­lons i polyet­hy­len­glycol er de selv­re­pro­du­cerende [de “formerer sig” skaber kopier af sig selv]. Det vil sige, at det er selv-re­pli­kerende [deler sig selv som celler]. Men fordi det er i grafen … Grafen er en kata­ly­sator og får, som jeg for­kla­rede dig, cellen til at re­sonere [“give lyd fra sig”] med 5G-an­tennen og mikro­bølgerne fra den men­nes­kelige tanke. Kan du forstå det? Der er en nano­pro­cessor drevet af en 5G-an­tenne, der går direkte til vores hjernes arbejde.

Mikrochips

På den anden side har jeg set, at der bliver ind­ført mikro­chips på den nordlige halv­kugle. I en af hænderne på mange erhvervs­ledere. Det ville være en ved­hæftet op­lys­ning. Det ser ud til, at denne chip vil blive brugt. Jeg har set en masse under­skrevne do­ku­menter om, hvordan ledere, højt­stående med­ar­bejdere i virk­som­heder bruger den som et iden­ti­fi­ka­tions­kort til at åbne bank­døren osv. I den ville de også have deres syge­hi­storie. Det vil sige, at alle de samlede data vil være i denne mikro­chip, hvilket allerede er en kends­gerning.

Hvis I husker det, ville de allerede ind­føre det i vores lande for et par år siden. Den blev officielt frem­stillet af Moto­rola i 2000, og allerede på den nordlige halv­kugle an­vendes den af alle virk­som­heder.

Det er to forskellige ting

Men det er to forskellige ting: mikro­chippen til in­for­ma­tionerne og nano­pro­ces­soren, der styres af 5G-an­ten­nerne.

Koder

Diana Schroeder: Doktor, et andet spørgs­mål. En kollega lavede en test med wi-fi. Han var i et ind­købs­center, og der kom koder frem, når han satte tele­fonen direkte på den vac­cinerede person. Der kom koder frem.

Dr. Chinda Brandolino: Det er korrekt. Sådan er det.

Jeg lavede eksperi­mentet med nogle vac­ci­nerede familie­med­lemmer til mine pa­ti­enter. Hvis du akti­verer blue­tooth-ind­stil­lingen, som søger efter en­heder, sætter den på armen på den vac­ci­nerede person, får du en kode på ca. 10 cifre. [Der er 12 tegn. De er parvis og adskilt af 5 kolonner. Se også her.] Det er altid den samme for den på­gæl­dende person. Og hvis du sætter den på den anden arm, vises den kode igen. Jeg tror, at det er num­meret på den nano­pro­cessor, der blev ind­sprøjtet med vac­cinen.

Identifikationsnummer

Diana Schroeder: Så det er personens iden­ti­fi­ka­tions­nummer?

Dr. Chinda Brandolino: Af nano­pro­ces­soren, i per­sonen. Ja.


Følg Orwell City på Telegram. Tak fordi du læser med!

Orwellito

Citatslut.


Se også gerne følgende sider om emnet:

Planen om at mærke os
Vac­cinen inde­holder din streg­kode
Er MAC-mærkningssystemet ‘Dyrets mærke’?
Nano-sensor-netværk

Electro­mag­netic-Based Wire­less Nano-Sensors Net­work: Archi­tec­tures and Appli­ca­tions – Elek­tro­mag­ne­tisk-ba­serede tråd­løse nano-sen­sor­net­værk: Arki­tek­turer og an­ven­delser.