Er MAC-mærkningssystemet ‘Dyrets mærke’?

Her er en artikel fra Orwell City fra d. 30. november 2021

Is the MAC address marking system “the mark of the beast”?

Mærkningssystemet

Der er opstået mange spørgs­mål siden bekræf­telsen af mærk­nings­systemet i for­bin­delse med de MAC-adresser, der er regi­streret i COVID-19-vac­ciner via blue­tooth (se engelsk side). Det hyp­pigst stillede spørgs­mål er, om dette system svarer til det, der i Bibelen be­skrives som “Dyrets mærke“.

Dette spørgsmål blev for nylig stillet til dr. Pablo Campra, som offent­lig­gjorde den første rap­port om på­visning af grafen­oxid (blandt andre endnu uiden­ti­fi­cerede ting) i mRNA-vacciner, i Distrito TV’s tv-program El Mundo al Rojo.

Orwell City bringer forskerens svar nedenfor

Jesús Ángel Rojo (El Mundo al Rojo): Jeg vil stille Dem de sidste to spørgsmål. Det første er rela­teret til det, som dr. Luis de Benito sagde. Han havde lavet et ekspe­ri­ment, hvor vacci­nerede men­nesker blev op­daget med en slags “IP” i kine­siske tele­foner (se engelsk side). Spørgs­målet, det mærke, som alle har, kunne det ligne det, som Jo­hannes talte om i Apo­ka­lypsen om det berømte “Dyrets mærke“? Og så er det sidste spørgs­mål: Kunne grafen på­virke men­neskers ad­færd? Kunne det på en eller anden måde, med et eks­ternt ele­ment, på­virke men­neskers frie vilje?

System til køb og salg

Dr. Pablo Campra: Ja, det kan man godt, spørgs­målet er eska­to­logisk. Men hvis vi med Dyrets mærke mener et system, der skal være ind­lejret i men­nes­ke­kroppen, og som gør det muligt at købe og sælge, så gør dette system det perfekt. Det er be­skrevet i litte­ra­turen. Det er som om man havde et kredit­kort indsat inde i kroppen. Men der er ingen chip eller nano­chip, men tusindvis af sen­sorer, der sender op­lys­ninger til nano­routere (se engelsk side). Nano­rou­terne sender op­lys­ningerne uden­for til ud­gangs­por­talen, som er mobil­tele­fonen. Så på den side ligner det kon­ceptet for det, der kaldes “dyrets mærke”.

Kontrol og styring af nervesystemet

Og med hensyn til kontrol/­styring af nerve­sy­stemet. Fordi dyrets mærke skal med­føre tab af den frie vilje. Og faren ved dette net­værk er, at for­bind­elsen i de neurale [nervers] synapser* [for­bind­elses­sted, hvor der over­føres nerve­im­pulser mellem to nerve­celler] kan styres udefra og kan på­virke nydelse, smerte, moti­vation . . . Viljen, kort sagt. Så det afhænger af brugen af den eksterne server, og hvem der kon­trol­lerer den, om men­neskers frie vilje kan blive stjålet.

Bør undersøges

Dette er alvoren i, at dette system skal gen­nem­føres eller ej. Både gif­tighed og disse mulig­heder, der kan få folk til at miste deres vilje, skal under­søges og for­midles. Vi må se, om dette er dyrets mærke eller ej. Jeg går ikke ind i det emne. Jeg er viden­skabs­mand. Vi er nødt til at se, hvilken tid vi er i.

Citatslut.


Min kommentar

At Dyrets mærke skulle have noget at gøre med men­neskers frie vilje også vidste jeg ikke noget om. Jeg ved ikke, hvor de har den tanke fra. Men Yuval Noah Harari siger: “Men­nesker er nu dyr, der kan hackes. Den hellige idé om, at men­nesker har en “sjæl” eller “ånd“, og at ingen ved, hvad der sker indeni dem, og at de har en fri vilje, er forbi“. – Han siger her, at den frie vilje er fortid. – Men­nesker – hack­bare dyr – Så om det hører med til Dyrets mærke, så er det også muligt.

Se også dr. Ariyana Loves artikel: Hurtig om­ska­belse af men­nesker – Der står om, hvordan men­nesker bliver mærket og om­skabt via disse COVID-19 mRNA vac­ciner. De får et nyt nerve­system ved siden af det eksi­ste­rende, en ny hjerne m.m.

Planen om at mærke osHvad er den virkelige dagsorden?
COVID-19 vacciner er det dyrets mærke?
COVID-19 vacciner og dyrets . . .

Desuden – Dyret er her!Lucifers mærke

Hvad er bluetooth?