Bedraget?

Denne side er ikke færdig endnu. Men da tiden kan være knap. Vælger jeg at lægge den ud nu. Der er så mange men­nesker, der er blevet be­draget, men de kan eller vil ikke indse det. Nogle siger tvært­imod, at det er de andre, der er be­draget.


Har du prøvet at blive be­draget?

Det har vi vist alle prøvet. Mens børn er helt små, er der mange, der gerne vil bedrage dem til at tro på jule­manden. Børn er så god­troende. De stoler på de voksne, med mindre de allerede har lært, at det kan man ikke. Når så bør­nene senere op­dager, at jule­manden ikke findes, og at de havde troet på en løgn, så kan de få et voldsomt chok, fordi de opdager, at de ikke kan stole på mennesker. Deres tillid til mennesker bliver reduceret.

Det er faktisk ikke særlig sjovt at tro på et men­nesker og stole på det, det siger, og så finde ud af, at man bare blev snydt. Hvem er verdens største bedrager? Det er Djæ­velen. Han er løgnens far. Hvilke metoder bruger han så? Løgn og bedrag selv­føl­gelig og mange andre onde ting.

Mennesker er onde

Den eneste ting, jeg kan huske, at jeg lærte i børne­have­klassen i folke­skolen, er, at men­nesker er onde. Jeg har ikke på noget tids­punkt i livet haft grund til at sige, at det ikke passer. Sådan er livet. Ond er det mod­satte af god. Det kan vi vist godt blive enige om. Der var engang en ung mand, som kaldte Jesus god. Dertil sagde Jesus: “Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god, uden een, nemlig Gud.” Det er i Mark. 10.18 og Luk. 18.19. Her siger Jesus så faktisk underforstået, at alle men­nesker er onde, da ingen er gode. Og det siger Jesus også andre steder.

Frygt lammer

Har du nogen­sinde prøvet at være lammet af frygt? Det er ikke spor sjovt. Når men­nesker er lam­mede af frygt, så gør de dumme ting, de kan ikke tænke for­nuf­tigt, det bliver nemt til panik­hand­linger, som slet ikke er gen­nem­tænkte. Det er faktisk farligt. Nogle siger, at kan du få mennesker til at frygte, så kan du få dem til hvad som helst.

Paulus har advaret

I 2. Tes. 2.1-4 står der: 1. Med hensyn til vor Herres Jesu Kristi komme og spørgs­målet om, hvor­dan vi skal samles med ham, beder vi jer, brødre: 2. lad jer ikke straks bringe fra besin­delsen eller skræmme hverken ved nogen ånd, noget ord eller noget brev, der fore­gives at være fra os, som om Herrens dag var lige fore­stående. 3. Lad ingen vild­lede jer på nogen måde. Først må jo frafaldet komme, og lov­løs­hedens men­neske, for­tab­elsens søn, åben­bares, 4. han, som sætter sig imod og op­højer sig over alt, hvad der hedder Gud og hel­lig­dom, så han tager sæde i Guds tempel og ud­giver sig selv for at være Gud.

Her vil jeg lige tilføje til vers 2, at på græsk står der altså: som om Kristi dag har været til stede. Det står i før nutid og ikke i fremtid. Før nutid beskriver en hand­ling i for­tiden, som er af­sluttet. Det er ikke godt, når de ændrer tiden til det mod­satte. – Der står i vers 3: Lad ingen vildlede jer på nogen måde. Vi er blevet ad­varet mod vild­farelse.

Tror løgnen 

Videre står der i 2. Tes. 2.9-12: 9. og han skal komme i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og undere 10. og med al uret­fær­dig­hedens for­førelse over for dem, der for­tabes, fordi de ikke tog imod kær­lighed til sand­heden, så de kunne blive frelst. 11. Derfor sender Gud over dem en vild­førende magt, så de tror løgnen, 12. for at de skal rammes af dommen, alle de, som ikke troede sand­heden, men fandt behag i uret­fær­dig­heden. – “Han” i starten af vers 9 hen­viser til lov­løs­hedens men­neske, som er Antikrist.

Her står faktisk også, at fordi de ikke tog imod sand­hedens kær­lighed, så de kunne blive frelst, derfor vil Gud sende til dem for­før­elses ind­greb med hen­blik på det at tro dem med løgn. (Oversat fra græsk.) Nu vil mange måske sige, at det er om­vend­elses frelsen, der om­tales, at blive født på ny. Men det er altså tegn før Jesu gen­komst der tales om. Der står, at de fortabes, fordi de ikke tog imod sand­hedens kær­lighed.

Bedrageriet

Lovløshedens menneske, Antikrist, skal komme i Satans kraft, med al løgnens magt, og tegn og undere; og i al uret­fær­digheds bedra­geri i dem gående for­tabt. Altså er der også andre, “dem” der har uret­fær­digheds be­drageri i sig. Paulus sagde jo, at allerede dengang, da han sagde det, var lov­løs­heden virk­som. Så må den san­delig også være endnu mere virksom, inden Anti­krist træder frem.

Satans kraft er jo netop løgn og be­drageri. Og han virker igennem uret­færdige men­nesker. Der har vel aldrig før i historien været så meget lov­løshed over hele verden på en gang? Det er vel over hele verden, at landenes ledere bryder mange love? Ja det er lederne, der er de mest lovløse men­nesker nu. De fører krig mod deres befolk­ninger.

Fordi . . .

Fordi de mennesker ikke vil tage imod sand­­hedens kær­lighed, på grund af det så vil Gud sende til dem for­førelse indgreb, ind­virkning; med henblik på det at tro dem, hvem “dem”? De der kommer med løgn. Årsagen er, fordi de ikke vil tage imod sand­hedens kær­lighed. Gud er kærlighed. Gud er sandhed. Gud lyver aldrig. Gud tvinger heller aldrig. Det er Djævelen og hans med­ar­bejdere, der lyver og tvinger.

Hvem adlyder du?

Hvem tager du imod? Sand­hedens kærlighed eller løgnens ond­skab? Hvem er det, du bøjer dig for? Hvem ad­lyder du? Er det sand­hedens kær­lighed eller løgnens ond­skab? Lader du dig tvinge? Tror du på løgn og bedrag? Ja, hvad er så løgn og bedrag?

Jesus har også advaret

I Matt. 24.4 og Mark. 13.5 svarer Jesus disci­plene på deres spørgs­mål om tegn på hans gen­komst og verdens ende. Det første Jesus siger er: »Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild.« I Luk. 21.8 står der også: »Agt vel på, at I ikke bliver ført vild.« – Så et kende­tegn på ende­tiden og Jesu gen­komst er vild­farelse. Nu siger Jesus så også, at de vil sige, at de er Kristus. I ordforklaringen står der, at det betyder den salvede. Der står også, at hvor meningen egentlig er “den af profeterne forjættede frelser”, burde der have stået Messias. Der nævnes også Matt. 24.5, og det er jo det samme, der er omtalt de andre 2 steder.

Hvad eller hvem er blevet omtalt som “en frelser”, siden verden gik amok p.g.a. corona-virus? Det er COVID-19 vacci­nerne. Djævelen vil gerne efter­ligne Gud. Men Djæ­velen er en be­drager.

Vejen banes

Som jeg lige skrev, så vil Djævelen og de onde gerne efter­­ligne Gud. Før Jesus kom ud i offentlig tje­neste, så sendte Gud én til at bane vejen for Jesus. Hvem var det? Jo­hannes døb­eren. Kan det så ikke også tænkes, at der kommer en eller flere til at bane vejen for Anti­­krist, før han træder frem? Der står jo i Matt. 24.37 og Luk. 17.26 at det skal være som i Noas dage ved Men­nes­ke­­sønnens komme. Som Jon Knudsen har sagt i en tale, så var der altså gude­­sønner, der voldtog men­­nesker og fik børn med dem før synd­­floden. Det står i 1. Mos. 6.1-4.

Og der står i Åb. 9.14: »Løs de fire engle, som holdes bundne ved den store flod Eufrat.« Det græske ord oversat engel betyder sim­pelthen et him­melsk væsen. Det kan være engle, gude­sønner, ja, også brugt om Jesus.

Hvordan blive ledt vild?

Hvordan bliver men­nesker ledt vild? Det gør de selv­føl­gelig gennem løgn og be­drag. Djæ­velen er løgnens far. Vi er blevet ad­varet i Guds ord mange steder. Se – Farmaci – lægemidler – og – At bedrage

Corona-virus kom

Da jeg begyndte at høre om corona-virus i Wuhan i Kina, så tænkte jeg med det samme, at så er det et spørgs­mål om tid, før vi har den her. Hvorfor? Fordi men­nesker bliver ved med at rejse. Og det gjorde de også. Så kom den til Italien. Og hvad gjorde danskerne? De rejste selv­føl­gelig til Italien på skiferie, som de plejede, så de kunne trans­portere den med hjem.

Da den så var blevet hentet til Dan­mark også, så fandt de plud­selig på, at alt skulle lukkes ned. Lock down kalder de det. Og det vir­kede selv­følgelig efter hen­sigten. (Hvem anbe­falede det egentlig? Ja, se det vil stats­minis­teren ikke op­lyse om.) Det betød intet i for­hold til an­tallet af men­nesker, der blev syge, da det var ved at være forår og sygdommen var på vej ned. Men det så ud som om det virkede. Men­nesker troede på det. De blev bedraget.

Så er der oplys­ninger om, at den kommer fra et dyre­­marked. Men den corona-­virus, som har spredt sig i verden, findes ikke naturlig i naturen. Den er men­nes­ke­­skabt. Det er der flere, der kan bevise: Dr. Judy Mikovits – USA; dr. Li-Meng Yan – Kina; prof. Luc Montagnier – Frankrig; for bare at nævne dem, jeg har læst om.

Corona-virus med HIV

Den corona-virus, som kom fra Wuhan i Kina, inde­holder, hvad fag­folkene kalder, frag­menter af HIV. De HIV dele, som er tilføjet corona-virus, er ikke kommet der af sig selv. Det har men­nesker gjort i et labora­torie. Det fortæller dr. Judy Mikovits  og prof. Luc Mon­tagnier. Det er blevet bevist, at den virus er men­nes­ke­skabt.

Hvad var formålet?

Ja, det kan du jo tænke over. – Men du kan så, hvis du ønsker at kende sand­heden, læse denne artikel af dr. Joseph Mer­cola – Planen om at mærke os. For der for­tælles, hvorfor de skabte den krise, som de gjorde, og hvad for­målet med den faktisk er. “Man skal aldrig lade en god krise gå til spilde“. Hvem siger det og hvorfor? Det kan du læse på siden her – Den gode krise.