Guds opdragende nåde

Vi er frelst af Guds nåde, ingen tvivl om det. INGEN kan fortjene sig til frelsen. Det er umuligt. Jeg an­befaler, at du læser disse nævnte sider, før du læser denne side, hvis du ikke alle­rede har læst dem.

Guds nåde  & Guds frelsende nåde


Men og der er et men

En ting er, at vi kan og selv­følgelig bør tage imod Guds nåde, da vi ellers vil gå for­tabt. Noget andet er, at vi selv­føl­gelig også må leve i den nåde. Guds nåde er ny hver morgen. (Klag.s.) Og det er godt. Men er du klar over, at du også må til­lade at Guds nåde gør sit værk i dig. HVAD?

Hvis du tror, at du bare kan være passiv, fordi alt er jo af nåde, så må du tro om igen. Alt til­egnes ved tro, ja, men den tro da give sig udtryk i hand­ling. Vi må tro det i vore hjerter og bekende det med vores mund. Her er hand­lingen beken­delsen med vores mund. Vi tror til ret­fær­dighed. Og med munden be­kender vi til frelse.

Vi tror på Jesu fuld­bragte værk på Golgata, og tager imod hans nåde, hans sted­for­trædende offer. Han døde i vores sted, for at vi nu kan leve sammen med ham. Så be­kender vi til frelse. Vi be­kender, at vi har om­vendt os. At vi nu tror på Jesus og Guds Guds ord og selv­følgelig vil leve efter det.

Vis det i gerning

Selvfølgelig passer alt, hvad Paulus har skrevet i brevet til Ro­merne. Men derfor passer alt, hvad Jakob har skrevet i sit brev, da også. Det er ikke mod­sæt­ninger. Det ene ud­fylder det andet. Vi tror i hjertet, be­kender det med munden OG viser det i gerning. Paulus skriver også i Rom. 12.1: Så for­maner jeg jer da, brødre! ved Guds barm­hjer­tighed, til at bringe jeres legemer som et levende, helligt, Gud vel­be­hag­eligt offer; dette er jeres ånde­lige guds­dyrkelse.Lad jer forvandle!

Hov, hvad er det, vi skal ofre? Jesus er da offeret. Der står legemet. Mon ikke det be­tyder, at vi skal være villige til at ofre de ger­ninger, som vi gør med legemet, som ikke er gode? Se min side:

Tro og gerninger

Lev i nåden

Når vi nu er frelst af Guds nåde, så må vi selv­føl­gelig også leve i den nåde. Hvis vi tror, at vi der­efter bare kan leve, som det passer os, fordi nu er vi jo frelst, og så be­høver vi ikke gøre mere, for vi kan jo ikke gøre noget for at blive frelst, så be­drager vi faktisk os selv. Vi kan ikke gøre noget for at blive frelst. Men vi må gøre noget for at blive i Guds sande og frel­sende nåde.

Gud dømmer

Peter skriver i 1. Pet. 4.17-1817. Thi nu er tiden inde, da dommen tager sin be­gyn­delse med Guds hus; men kommer den over os først, hvad skal det så ende med for dem, der er uly­dige mod Guds evan­ge­lium? 18. Og hvis den ret­færdige kun frelses med nød og næppe, hvad skal der så blive af den ugudelige og syn­deren?

Hovsa, hvad skal det nu betyde? Dom over Guds hus. Hvad ender det så med for dem, der er uly­dige mod Guds evan­ge­lium? Den ret­fær­dige frelses kun med nød og næppe. Hvad så med de ugu­de­lige syndere? Da det er mange år siden, dette er skrevet, så tror du måske, at så må det da også være holdt op igen. Men det står der altså ikke noget om.

Dommen begynder over Guds hus

Den form (aorist), som begynder står i, viser at det enten kan være noget for­tidigt, frem­tidigt eller tid­løst. Desuden står der en artikel foran, hvilket betyder, at det bliver gjort til et navne­ord. For­uden det også står i medium, hvilket betyder, at det er grund­led­dets hand­ling, som er rettet mod sig selv. Det er tiden, der er grund­leddet. Det er dommen, der er gen­stands­leddet. Så den er virkelig svær at over­sætte til dansk: Siden tiden den begynde [med] dommen af Guds hus . . . .

Hvilken tid? I vers 7 står der: Alle tings ende er nær . . . Så det er altså ende­tiden, der er tale om. I ende­tiden vil dommen altså begynde af Guds hus. Og mange kristne tror ikke, vi skal dømmes. Vi går bare fri. Des­uden står, hvis den ret­fær­dige kun frelses med nød og næppe . . . , ja hvad så med de andre? Og det er i ende­tiden, altså må det jo være her på jorden.

Hvad er dommen? Det står der ikke noget om; heller ikke hvad der skal dømmes. Men vi ved jo, at vi bliver dømt ud fra vore ger­ninger, så mon ikke det er vore ger­ninger, det handler om. Alt, hvad der ikke kan bestå igennem Guds ild, vil jo brænde op.

Ulydig eller lydig?

Ja, der står også: hvad skal det så ende med for dem, der er ulydige mod Guds evan­ge­lium? – Altså må det så absolut være om at være lydig mod Guds evan­ge­lium. Guds evan­ge­lium er jo også Guds ord. Vi frelses af nåde, ja, men vi er også nødt til at leve i den nåde og ad­lyde nådens evan­ge­lium. Enten må vi adlyde Guds ord eller også er vi uly­dige.

Guds sande nåde

Peter slutter sit første brev af med at skrive, at han nu i korthed har skrevet dette til dem (som jo også gælder os), for at for­mane os og be­vidne, at det, han har skrevet om, er den sande Guds nåde. Altså er den be­skrevet i 1. Peters brev. Se læs den og se, hvad Guds sande nåde er. I 1. Pet. 4.2 skriver han, at vi i den tid, vi endnu har tilbage i kødet (legemet), ikke skal leve efter men­nes­kers lyster, men efter Guds vilje. Og vi ved jo, at Guds vilje har vi i Guds ord.

Så at leve i Guds sande nåde er altså at adlyde Guds ord. Om du så kan lide at høre det eller ej. Vi må leve i den sande nåde, som har frelst os fra synden. Vi må altså ad­lyde Guds ord for at leve i Guds sande nåde. Den nåde som frelser os.

Guds nåde opdrager

Tit. 2.11-15: 11 Thi Guds nåde blev åben­baret til frelse for alle men­nesker 12. og op­drager os til at sige nej til ugude­lighed og verdslige begær­inger og leve be­sindigt og ret­skaf­fent og gud­frygtigt i den nu­værende verden 13. i for­vent­ning om det salige håb og den store Guds og vor frelsers Jesu Kristi herlige til­syne­komst, 14. han, som hengav sig selv for os for at løskøbe os fra al vor lov­løshed og rense sig et ejen­doms­folk, der er ivrigt efter at gøre gode ger­ninger. 

15. Tal således, og forman og irettesæt med al myn­dighed. Lad ingen ring­eagte dig!

Vores del

Guds nåde er blevet åben­baret til frelse for alle men­nesker, og den sæt­ning af­sluttes ikke med noget punktum. Sæt­ningen fort­sætter med, at den Guds nåde instruerer os i og op­drager os til: at for­nægte, altså at sige NEJ, til ugude­lighed og verds­lige be­gær­inger. Komma, vi skulle leve med (4996) et sundt sind, sobert, med måde­hold, med omtanke; og (1346) ret­færdigt og (2153) helligt i denne nu­værende tids­alder.

Det er altså vores del af af­talen. Hvis vi vil have Guds nåde, som kan frelse os fra for­tab­elsen, så må vi også lade den nåde op­drage os og instru­ere os i, hvor­dan vi bør leve. Hvad vi bør gøre, og hvad vi ikke bør gøre. Hvordan vi bør være, og hvordan vi ikke bør være. Vi kan ikke gøre det i egen kraft, selv­føl­gelig ikke, men vi skal være villige til at er­kende, når vi ikke handler i over­ens­stem­melse med Guds ord. Og så om­vende os og begynde at leve efter Guds ord.

Gud gør det altså ikke for os. Det må vi selv gøre. Det er ger­ninger det handler om her.

Vi skal bære frugt

Den gren, som bærer frugt, den renser og be­skærer han, for at den kan bære mere frugt. Vi skal være villige til at få de ting skåret ud af vore liv, som ikke er vel­be­hag­eligt for ham. Sådan at vi kan pro­ducere frugt ud fra vores ånd, som er født på ny af ham og med hans natur i sig. Det er ikke sjælen, som bærer denne frugt. Men frugten må nød­ven­digvis ud gennem vore sjæl og legeme

I forventning

Vi gør disse ting og lever på denne måde i for­vent­ning om, at vores herre Jesus Kristus kommer og henter os hjem til sig. Vi byder ham velkommen.

Jesu forventning

Jesus forventer også noget. Ja, det havde du måske ikke regnet med. Men der står altså, at han gav sig selv for os, for at løs­købe os fra al vor lov­løshed OG rense sig et folk, som han ejer, som der er ivrige efter at gøre gode ger­ninger. Han købte os, vi kan til­høre ham og være en del af hans ejen­doms­folk. Men der står om det folk, at det skal renses.

Og nu er der sikkert mange, der vil sige, jamen Jesu blod renser os, vi er allerede rene. Dertil vil jeg sige: “Så vis det i hand­ling”. Er du ren, så lev et helligt og rent liv. Undgå denne verdens snavs. Rens dig i hans ord. Adlyd hans ord.

Han købt os fri af al vores lov­løshed. Ved du, hvad lovløshed er? Det er at handle som om loven ikke eksi­sterer. Loven eksi­sterer. Og loven er selv­føl­gelig Guds ord. Vi skal ikke over­holde alle de for­skrifter jøderne fik i den første pagt, men vi må over­holde beting­el­serne i den nye pagt, som er bedre end den gamle.

Lev i Guds nåde

Vi må leve i Guds nåde. Vi må lade os op­drage af Hel­lig­ånden og Guds ord. Vi må ad­lyde Guds ord. Det Gud kalder synd, det er synd, og det må vi om­vende os fra. Det be­tyder at holde op med at gøre det.

Vær ikke bedraget!

Hvis du ikke vil blive gen­stand for Guds vrede, så er det klogt at ad­lyde ham og hans ord. Hvis du tror, at du bare kan leve i synd og alligevel komme i Him­melen, så tror jeg, at du vil blive skuffet. Der er så mange ting, i denne verden som be­drager. Og jeg er nødt til at for­tælle dig det, men disse så­kaldte COVID-19 vac­ciner er altså nok verdens største svindel­nummer. Det er et kæm­pe­bedrag.

Hvis du har taget en eller flere af disse indsprøjtninger, så er mit bedste råd, at du om­vender dig straks. Beder Gud om til­givelse, før det er for sent og nægter at tage flere af slagsen. Har du ikke under­søgt noget om det endnu, så er det på høje tid, du sætter dig ind i det. Se – COVID-19 oversigt

Jeg håber, du har taget imod Guds nåde, Guds frel­sende nåde. Og du lever i hans op­drag­ende nåde, som er Guds sande nåde. Så vi kan mødes i Him­melen engang.