Mennesker – hackbare dyr

Det der står i “anfør­sels­tegn” er, når ikke andet er nævnt, citater af Yuval Noah Ha­rari.


Mennesker er nu hackbare dyr.
Den frie vilje er fortid.
Video


Dont Speak 3 har videoen på YouTube:
Transhumanism and Eliminating Free Will
Transhumanisme og fjernelse af fri vilje

Derfra har jeg afskriften fra videoen og har oversat den til dansk. Du kan se det på siden her: “Men­nesker er nu hachbare dyr“.


Medi­cinsk mis­in­for­ma­tion

Citat ved videoen: Videoen blev fjernet fra You­Tube på grund af “medi­cinsk mis­in­for­ma­tion”. – Hør godt efter, hvad denne WEF-dukke siger. – Yuval Noah Harari for­tæller os ligeud, hvad de plan­lægger for men­nesker, hvis vi lader dem gøre det:

“Lad aldrig en god krise gå til spilde. En krise er en mu­lighed for at gøre det, som folk i nor­male tider aldrig vil gå med til, men i en krise har mange men­nesker ingen chance. Folk vil kunne se tilbage om hun­drede år og iden­ti­ficere corona-virus epide­mien som den tid, hvor et nyt over­våg­ningssystem tog over. Især over­vågning under huden.” (Se også denne Video.)

Citatslut.


Hvorfor?

Hvorfor er det misin­for­ma­tion? Hvem er det lige, der siger det? En leder i WHO. En leder i verdens sund­heds­orga­ni­sation kommer med medi­cinsk mis­in­for­ma­tion. Tror du på det? Selv­føl­gelig er det ikke mis­in­for­mation. Men han må have sagt noget, som de onde (glo­ba­lis­terne) ikke ville have, at men­nesker skulle have at vide nu. Hvad er det egentlig han siger? Tænk lige over det.

Yuval Noah Harari siger i videoen her, at men­nesker nu er dyr, der kan hackes. De har tek­no­­logien til at kunne hacke men­nesker. Tror du, at de vil undlade at gøre noget, som de kan gøre? – “De men­nesker, der laver vac­ciner, vil os det jo kun godt.” Sådan var der en, der sagde til mig engang. Tror du på det? Hvis du gør det, så lever du livet meget far­ligt. – Hvad sagde Harari?

Kan hackes

Video – “Mennesker er nu dyr, der kan hackes. Den hellige idé om, at mennesker har en ‘sjæl’ eller ‘ånd’, og at ingen ved, hvad der sker indeni dem, og at de har en fri vilje, er forbi”. – “Mennesker er nu hack­bare dyr.” – Han kalder men­nesker dyr. Det er der også mange andre, der gør, men vi er altså skabt i Guds billede og har fået hans liv og natur og DNA i os. – Men­nesker er dyr, der kan hakkes? Hvordan hakker man noget? Det kan vel kun gøres via en com­puter! Hvordan det?

“Vi har nu evnen til at hacke men­nesker for at komme ind i din hjerne”. Sådan siger Harari i denne video. De har altså nu evne og mulighed for at hacke men­nesker og komme ind i deres hjerne. Hvordan det? – Ja, tænk lidt over det.

“Hele ideen med at men­nesker har en sjæl eller ånd eller fri vilje og ingen ved, hvad der sker inden i dem; hvad som helst jeg vælger at gøre, med min frie vilje, det er ovre. Det er fortid.” – Hvad sagde han? – Han sagde, at det er slut med, at ingen ved, hvad der sker inden i men­nesker. – Gud ved det, men her er det altså men­nesker, han mener. Han siger, at det er slut med at have en fri vilje. Hvordan det?

Ingen fri vilje

Når han siger, at den frie vilje er fortid, så be­tyder det, at men­nesker nu kan på­virkes udefra af noget eller noget. Og det er altså ikke “bare dæ­moner”, han taler om, for de kan også påvirke men­nesker. Men her er det altså men­nesker, han taler om. Hvordan det? Fordi de nu har mulig­heden for at komme ind i folks hjerne og derved påvirke dem og styre deres vilje. Hvordan det?

En god krise

Den gode krise – Hvordan kan en krise være god? Ja, nu tror jeg ikke, han mener, at det er fordi, vi får visdom og kan lære noget af at være i en krise. Nej, han siger: “Lad aldrig en god krise gå til spilde. En krise er en mu­lighed for at gøre det, som folk i nor­male tider aldrig vil gå med til, men i en krise har mange men­nesker ingen chance. Folk vil kunne se tilbage om hun­drede år og iden­ti­ficere corona-virus epide­mien som den tid, hvor en ny over­våg­nings­ordning tog over. Især over­vågning under huden.”

Han siger, at en krise er en mulighed til at få folk til at gøre noget, som de i normalt ikke ville gøre. Hvilken krise har vi haft inden for de sidste år? Corona-virus epidemi. – Videre siger Harari, at om 100 år vil folk kunne se tilbage og se, at corona-virus-epide­mien var den tid, hvor et nyt over­våg­nings­system tog over. Og en over­vågning under huden. Over­vågning under huden? Over­våges under huden, men også at over­våg­ningen kom ind under huden. Hvordan det?

Hvad skete der?

Hvad medførte corona-virus epide­mien, den gode krise? Den med­førte at mange men­nesker valgte at tage en eks­peri­mentel ind­sprøjt­ning i form af en vaccine, der skulle be­skytte dem mod at blive ganske alvorligt syge med corona-virus. Selvom “vac­cinen” kun blev testet for om den redu­cerede influ­enza lig­nende symp­tomer og kun blev testet på raske men­nesker. Med andre ord, krisen fik folk til at tage COVID-19 vacci­nerne.

Overvågning under huden

Harari sagde at corona-virus epide­mien var den tid, hvor et nyt over­våg­nings­system tog over. Og en over­vågning under huden. – Video – “COVID-krisen var det øjeblik, hvor over­våg­ningen begyndte at gå ind under huden.” – Efter at men­nesker har valgt at tage disse COVID-19 vac­ciner kan de altså blive over­våget. COVID-19 vacci­nerne blev sprøjtet under huden. Og COVID-19 vacci­nerne inde­holder bio­logisk soft­ware. Vacci­nerede men­nesker vil på et tids­punkt kunne hackes, og der­efter kan ALT i dem over­våges. Så er der INGEN pri­vatliv mere.

Styres af . . .

Men det indbe­fatter også, at disse COVID-19 vacci­nerede men­nesker vil kunne på­virkes og styres udefra af de men­nesker, der så har hacket dem. Fordi de nu har mulig­­heden for at komme ind i folks hjerne og derved på­virke dem og styre deres vilje. – Hvis ikke dette er udspe­ku­leret ond­skab, så ved jeg ikke, hvad det er!

Hvem står bag?

Jeg er ikke i tvivl. Men der er så mange men­nesker, der nægter at tro det. Det er den nye verdens­orden, hvor en ny ver­dens­leder – For­tab­el­sens søn – vil regere, der er i færd med at blive indført.

Dyret er her!


Harari bekræfter, hvad mange har advaret om. – Læs gerne:
Planen om at mærke os
Hurtig omskabelse af mennesker

Og se mange andre oplysende artikler herunder:
Lange oversatte artikler