Dyret er her!

Selvfølgelig er der mange, der vil spørge om: “Hvilket dyr?” – Men­nesker, der tror på Jesus og kender Bibelen, vil for­håb­entlig vide, hvad Dyret er. Det er et af de dyr, som står omtalt i Jo­hannes’ Åben­baring, den sidste bog i Bibelen; som er blevet den mest ak­tuelle bog nu. Der står også om dyr, 4 dyr, i Daniels bog. Læs om dyrene i Daniels bog 7.1-8. Og om Dyret i Åben­baringen.

Hvad er dyret?

Ja, det ville jo være rart at vide, men det står der ikke noget om. I min norske Studie Bibelen har de skrevet, at dyret i Åben­baringen er sam­mensat af de fire dyr i Daniels bog. Ret inter­essant. Det er jo ikke utæn­­keligt. Det lyder faktisk som meget sand­synligt. Og jeg har faktisk nogle tanker om det.

Men der er sikkert mange i hvert fald af dem, der tror på Bibelen, som vil pro­te­stere overfor, at jeg har kaldt siden for “Dyret er her”. Især hvis jeg også vil påstå, at Dyret er her nu.

Spørgsmål til eftertanke

Hvad er nødvendig for at kunne arbejde med noget? Det er lige­gyldigt, hvad det er. Hvad kræves for at kunne arbejde med noget eller nogen? Tænk lige over det. – Er det muligt at arbejde med noget, som ikke eksi­sterer? Ja, i tan­kerne selv­følgelig, men så eksi­sterer det der. Og her er det altså i den fysiske verden, jeg mener. Er det muligt at arbejde med noget eller nogen, som ikke findes, som ikke er der? Er det ikke nød­vendigt, at noget eller nogen er der et eller andet sted, for at man kan arbejde med det?

Jeg kan simpelthen ikke se, at man skal kunne arbejde med noget eller nogen, som ikke er til stede et eller andet sted. Kan vi være enige om det? Ellers må du jo for­klare mig, hvordan man kan arbejde med noget, som ikke er der. – Hvorfor spørger jeg om det? Ja det er der selv­føl­gelig en rigtig god grund til.

Citat af Yuval Noah Harari

Hvis du har brug for at få at vide, hvem han er, så se her – Om Yuval Noah Harari.

Yuval Noah Harari siger i videoen her: “How to work with the Beast and not try to work against it.” – “Hvordan arbejde med dyret og ikke for­søge at arbejde imod det.” – Hvordan arbejde med Dyret. – Kan man arbejde med noget, som ikke er der? Og ikke for­søge at mod­ar­bejde det. Kan man mod­ar­bejde noget, som ikke er der? Derfor siger jeg, at Dyret er her. Og det må være her nu. Og det har sikkert også været her et stykke tid. Vi ved bare ikke noget om, hvad det er, men det er her.

Arbejde med Dyret

Hvorfor siger han, at de ikke bør for­søge at mod­ar­bejde det? Har de mon prøvet? Der er men­nesker, som har mod­ar­bejdet de onde (som nok adlyder Dyret), som har mistet livet ved det. Disse men­nesker har fortalt sand­heden, som ville af­sløre de ondes planer. Så det er ikke ufarligt at mod­arbejde de onde. Hvorfor fjernes så meget af censur? Hvorfor må men­nesker ikke få sand­heden at vide? Fordi de skal be­drages til at over­give sig til Dyret, til at ad­lyde det, til at tage dets mærke. Hvordan? Har du læst: Planen om at mærke os?

Når Harari siger: “. . . arbejde med dyret“. At de må arbejde med dyret og ikke forsøge at ar­bejde imod det, så er det, fordi Dyret er stærke end dem. Men Dyret må jo nød­ven­digvis være der i det skjulte. Hvorfor kalder han det Dyret? Det er vel fordi, det er Dyret. Dyret, som vi kender fra Åben­baringen. Hvad skulle det ellers være?

Det er ikke Dyret!

Ja, der er sikkert Jesus troende men­nesker, som alli­gevel vil fornægte det og sige, at det kan ikke være Dyret fra Åben­baringen. Hvorfor? Fordi det ikke passer ind i deres teori og teologi om, hvordan tingene skal være. De siger, de tjekker det med Guds ord, men hvorfor kan de så ikke se det? Jeg ved det ikke. Men nogle men­nesker vil ikke se sand­heden i øjnene og er­kende, at de er blevet be­draget. Nogle men­nesker er for stolte til at er­kende og om­vende sig.

Pas på, du ikke er for stolt til at om­vende dig. Det kan komme til at koste men­nesker det evige liv, om de ikke vil er­kende, om de har taget fejl og er blevet be­draget.

Forstår du?

Kan du forstå, at Dyret er her i funktion på jorden nu? Måske skulle jeg hellere spørge: “Vil du forstå at Dyret er her?” Der vil sikkert stadig være mange, der ikke vil accep­tere det. Og hvorfor vil de så ikke? Når Dyret er her i det skjulte og virker gennem de mennesker, som vil samarbejde, så betyder det jo også, at det er Dyrets system, Den nye Verdens orden (NWO), som er i færd med at blive ind­ført. Når men­nesker får et mærke gennem deres valg af COVID-19 vacci­nation, hvordan kan det så være andet end Dyrets mærke de får?

Dyrets mærke

Er der mon stadig nogle, som er så stædige, at de ikke vil se i øjnene, at det må være Dyrets mærke men­­nesker får, når de får et mærke. Det er et digitalt mærke, som kan skannes og regi­­streres via blue­tooth. (Hvad er blue­tooth? – Trådløs kom­mu­ni­kation over korte af­stande. Det kan bruges til til at regi­strere de men­nesker, der er inden for en vis ræk­ke­vidde.) De får via deres COVID-19 ind­sprøjt­ning et kre­dit­­kort indsat inde i kroppen. Se: Er MAC-mærk­nings­systemet ‘Dyrets mærke’? – Hvad bruger man et kredit­kort til? Til handel – at købe og sælge.

Hvordan kan nogle så benægte, at det er Dyret mærke?

Hvis mærke er det?

Hvis det ikke er Dyrets mærke, hvis mærke er det så? Det mærke, de har fået, kan man jo ikke bare fjerne igen. Hvordan skal det kunne lade sig gøre? Men­nes­keligt set altså. Vores him­melske Far kan, om han vil. Er der virkelig nogen, der vil tro, at det bare er en for­løber for Dyrets mærke. Hvordan skal dette mærke, dette kredit­kort, de har fået instal­leret i deres kroppe nu, så kunne fjernes, så de senere skulle kun få det, der er Dyrets mærke? Det kan jo ikke lade sig gøre. Vær nu ærlig. Tænk dig om! Lad være med at bort­for­klare og nægte at tro det.

Prisen

Hvis mennesker nægter at se og er­kende, og de nægter at om­vende sig, om de har fået en COVID-19 vacci­nation, og de kan skannes, hvad er risi­koen? Risi­koen er, at de kan miste det evige liv, om de ikke vil om­vende sig og bede vores him­melske Far om tilgivelse. Det er den risiko de løber. Der er nogle, der siger, at om de bare har fået én sprøjte, så er de fortabt, og det kan ikke gøres om. Det tror jeg ikke. Men jeg tror, at det er nød­vendigt at om­vende sig. Er det værd at løbe den risiko at gå fortabt, ved at undlade at om­vende sig og bede Far om tilgivelse? Ja, det be­stemmer men­nesker jo selv.

Hvorfor er det ikke Dyrets mærke?

Kan nogen forklare mig, hvorfor det ikke kan være Dyrets mærke med alt det, der er i? Om nogen vil komme med deres egen ud­læg­ning af Guds ord, kan det ikke bruges, når virke­lig­heden klart viser, at det er et mærke, og det er et kredit­kort, og Dyret rent faktisk er her og ar­bejder i det skjulte gennem de men­nesker, som vil sam­ar­bejde. Så kan det ikke hjælpe noget at sige, det er ikke nu, det er ikke et mærke på højre hånd eller i panden, de har ikke selv taget det, osv.

Omvend dig i tide

Hvis du er blevet snydt og be­draget og har taget disse COVID-19 mRNA vac­ciner, så er det klogt at om­vende dig i tide. – Husk, vejen til Helvede er belagt med und­skyld­ninger! – Vejen til Him­melen går via om­vendelse fra al synd og bøn om til­givelse til vores him­melske Far. – I følge Åb. 18.23 står der om Guds dom over Babylon:

Og lampens lys, skal ikke mere skinne i dig, og brud­gommens og brudens røst skal ikke mere høres i dig. Fordi dine køb­mænd var rig­mændenemagt­haverne på jorden med din medicin/gift blev alle folknationer vildledtforførtbedraget af dig. (Dig og din henviser til Babylon.) –

Se: “Far­maci – læge­midler

Her står klar og tydeligt at men­nesker bliver vild­ledt, for­ført og be­draget af Baby­lons køb­mænd, rig­mændene, magt­haverne. Og det er med phar­makeía de bliver be­draget. – COVID-19 vac­ciner hører i kate­gorien medicin/­læge­middel. Og hvis du ellers vil tro på, hvad for­skere har fundet ud af, at det er og inde­holder, så er det virkelig ver­dens­histo­riens største bedrag og folke­mord. Det er de rigeste i verden, der står bag. De arbejder gennem WHO. Og jeg tror, at det er i sam­arbejde med Dyret, som kan være de fire løsladte faldne gude­sønner.


Farmaci

Ordstudie: Pharmakeía kommer fra phar­ma­keuō – verbum (ud­sagns­ord), at admini­strere stoffer og medicin. Det er egentlig medicin­rela­teret trold­dom, ligesom ud­øvelse af magisk-kunst osv. Det over­sættes tit med trold­dom. Det har flere betyd­ninger: brug eller ind­givelse af læge­midler, medicin, stoffer, m.m.; for­gift­ning, foru­rening, gift­stoffer, m.m.; trold­dom, magisk kunst, som ofte findes i for­bin­delse med af­guds­dyrkelse og fremmes af den.


Hvad de onde kan gøre

Det er et mærke, det er et kredit­kort, det kan bruges til handel; de COVID-19 mRNA vac­ci­nerede får sprøjtet ind i sig. Derefter samles og in­stal­leres det. Og de  får flere andre ting sprøjtet ind i deres kroppe også. Det kan du læse mere om her – Hurtig om­skabelse af men­nesker – Det be­tyder, at disse COVID-19 mRNA-vacci­nerede men­nesker bliver om­skabt, så de ikke længere er skabt i Guds billede, men bliver om­skabt til det, som er planlagt via sprøj­terne. De onde kan, om det lykkes for dem (og om de får lov af Gud) hacke men­nesker og dermed påvirke og styre men­nesker udefra. De kan så slukke for visse gener. Og der vil vist ikke være nogen tvivl om, at de vil slukke for gud-genet, så men­nesker mister den åndelig for­bin­delse.


Der er en for­bindelse mellem COVID-19 – WHO – NWO – WEF – The Great Reset – Den fjerde Indu­stri­elle Revo­lution (4IR) – Klaus Schwab – 5G og COVID-19-vacci­nerne. Om så men­nesker vil tro på det eller ej.

Se link på siden her.


Danmark har en aftale med WEF

Lars Løkke Ras­mus­sens re­gering indgik en aftale med World Economic Forum (WEF) d. 25. januar 2018, som det første land i Europa. Du kan læse mere om det i artiklen her. Det står i det tredje afsnit: 3. World Eco­nomic Forum – aftale med Danmark, den fjerde revo­lution og ”the great reset”. Du kan se om det på Finans­mini­steriets hjem­me­side – Danmark under­skriver sam­ar­bejds­aftale med World Eco­nomic Forum – Og se af­talen des­værre kun på engelsk og som billede – Sam­ar­bejds­af­talen mellem World Eco­nomic Forum og Danmark

WEF og den danske stat samarbejder

Hvad gør du? Vil du sam­­ar­bejde med dem, der sam­ar­bejder med Dyret? Hvilken herre tjener du? Ingen kan tjene to herrer! Vi kan ikke tjene vores him­melske Far og sam­tidig ad­lyde og tjene Dyret og de men­nesker, der sam­arbejder med det.

Konklusion

Det er altså ikke min påstand at Dyret er her. Det er min kon­klu­sion ud fra hvad Yuval Noah Harari siger: “How to work with the Beast and not try to work against it.” – “Hvordan arbejde med dyret og ikke for­søge at ar­bejde imod det.” – Fordi det sim­pelthen ikke er muligt at arbejde med eller for­søge ikke at mod­ar­bejde noget, som ikke er der. Derfor kon­klu­derer jeg, at Dyret må nød­ven­digvis være her i funk­tion på jorden nu.

Yuval Noah Harari arbejder i WHO. Ellers kunne han jo ikke være en af lederne der. Og det stemmer overens med de planer WHO har, om at ville lave en verdens regering, som alle lande SKAL under­ordne sig. Og det stemmer overens med Åb. 18.23, at det er med phar­makeia medicin/­­gift at alle folk og nati­oner bliver ledt vild, for­ført og be­draget af magt­haverne på jorden, som er køb­mændene, rig­mændene. Det er netop eliten de rigeste i verden, som ejer medici­nal­indu­strien. De for­søger nu at overtage magten i verden. Og de bedrager men­nesker over hele verden med deres medicin/gift i form af COVID-19 vacciner.

Sandheden skal frem

Det er på tide, at folk får sand­heden at vide og bliver villige til at se sand­heden i øjnene. Ellers risi­kerer de at gå fortabt, om de ikke om­vender sig i tide. I Åb.13.3 står der: Og jeg så, at et af dets hoveder var som såret til døden, men dets dødshug blev lægt. Og hele jorderig fulgte undrende efter dyret. – Vi har endnu ikke set at et af Dyrets hoveder har fået det dødshug. Efter det har fået det dødelige sår, vil det læges, og alle vil følge undrende efter Dyret. Og de vil sige: »Hvem er dyrets lige­mand? og hvem formår at kæmpe mod det?« Åb. 13.4.

Yuval Noah Harari siger jo faktisk underforstået, at de formår ikke at kæmpe imod Dyret. Danmarks Frie Fjernsyn siger, at de har indset, at vi/de ikke kan vinde over ty­ranniet. De tør ikke længere for­tælle sand­heden, for de er bange for at blive arre­sterede. Det er jo Dyret med alle dets med­hjæl­pere i verden, der står bag ty­ranniet. Nogle har indset at de ikke kan vinde over det. Men det er efter, at det har fået sit dødshug, og det har det ikke fået endnu.

Mit håb

Jeg håber på, at det dødshug kommer som følge af, at sand­heden kommer frem, så men­nesker kan få en chance til at se og forstå og om­vende sig. Det stemmer også overens med det, som er blevet skrevet i – Krig mellem det gode og det onde – den an­be­faler jeg dig at læse.

Er du blevet bedraget?
Så omvend dig i tide!