Paul Begley & Mike – 22-06-2023

Andre sider med lidt mere om: “Paul Begley” og “Mike fra Around the World” og link til ud­sen­d­elser her: “Paul Begley & Mike fra Around the World“. På denne side er der link til op­lys­ninger Paul og Mike kommer med i ud­­sen­­delsen: Breaking: “China in Cuba” / Planet X Update / Mike From Around World / Paul Begley – Breaking: “Kina i Cuba” / Planet X Update / Mike From Around World / Paul Begley – fra:

Torsdag d. 22. juni 2023

Om forberedelse til at flygte (4:23). I USA har de vildt mange tor­nadoer for tiden.

Min indledning

Jeg har oversat dele af denne ud­sen­delse med deepl. Over­skrif­terne og det, der står i disse fir­kan­tede klammer [], har jeg indsat. Og jeg har også skrevet det, der står i afsnittet efter: Min kom­mentar: … – De brune tal hen­viser til, hvor i ud­sen­delsen føl­gende afsnit be­gynder. Og de er sam­tidig link til stedet. – Jeg har “kun” delen med med Mike, da hele ud­sen­delsen varer 2:53:35. Når jeg skriver: Ref: …, så betyder det, at jeg kort refererer, hvad der bliver sagt i det afsnit.

Alt hvad, der står efter: Paul: … og Mike: …, er deres di­rekte tale. Jeg har bare fjernet nogle øh’er og lign.

Mike er med herfra: (1:14:49)

Militærtræning

(1:15:35) Noget om militær, der ses i USA. De træner mili­tæret, det gør mange andre lande også. Det er NATO, det handler om kon­flikter, Kina og Thaiwan og Rus­land.

Forventer problemer

(1:17:16) Mike: Der er en høj for­vent­ning om pro­blemer med Kina i for­hold til Taiwan og Rus­land. Så NATO er lige nu også ved at posi­tionere sig. Det, du ser i USA, er Merrick og alle andre NATO-lande. Paul: Okay, så det er ikke bare en særlig ameri­kansk øvelse eller noget? Mike: Nej, det er det ikke. Paul: Så alle NATO-landene gør det samme, de be­væger sig okay, og det hele handler om Kina og Rus­land, er det, hvad du siger? Mike: Åh ja ja.

Forudsiger tingene

(1:17:47) Mike: Dette er en global, dette er en øh, jeg hader at sige det, men dette er en del, måske er det derfor, at de i England har første, anden og tredje ver­dens­krig i deres museum. Du tror måske, det er på grund af, at de kan lide at for­ud­sige ting, du ved, de ope­rerer med disse folk. Jeg vil gå videre og sige, at disse folk er mær­kelige. Og de ar­bejder efter en bestemt standard. Så alt, hvad der er sket, det er grunden til, at du i for­bin­delse med den 11. sep­tember havde folk, der talte om The Simpsons og disse andre folk, der havde for­ud­sagt den 11. sep­tember. Det samme med Golf­krigen, det samme med Ukraine og Krim og alle disse for­skellige steder.

(1:18:34) Mike: Enhver form for kon­flikt eller stor­stilet ter­ror­ak­ti­vitet er blevet for­ud­sagt, men det har været meget til­sløret og pla­ceret på disse mær­kelige steder, så folk kan se det, men måske ikke forstå det. Det er en regel, de lever efter, ikke? De kommer med disse mær­kelige of­fent­lige er­klær­inger.

Vær forberedt på et udbrud

(1:18:53) Og på det seneste har tingene ud­viklet sig til det værste, så at sige. Så de er virkelig for­beredt på at dele, pastor Paul, og øh så for­vent et udbrud, mit råd til alle er at være for­beredt. Paul: Wow. Mike: Vær virkelig for­beredt.

Min kommentar: Hvad er det for et ud­brud, vi skal være forberedt på? Er det krig? Er det virus-angreb igen? Sygdomsudbrud eller hvad? Jeg ved det ikke, men et sted har Mike fortalt, at der er brudt noget ondt ud i Kina igen. Og det er vir­kelig noget, der slår folk ihjel.

Spioncenter

(1:19:09) Paul spørger om nogle ting. (1:19:40) Paul: Kan du for­tælle os, hvad de [kine­serne]  egentlig har tænkt sig at bygge dernede, og hvad der foregår? Mike: Det er underligt for os, at deres spion­center dernede er lige der, hvor du taler om, den ret store in­stal­lation både over og under jorden. Mange af de ting, Kina gør, foregår i havet under over­fladen, hvor folk ikke kan se det.

Om Israel

(1:25:16) Om Israel se ind­slaget her: 22. juni 2023

Noahs ark projekt

(1:29:20Paul: Vi har også bemærket her, Mike, vi vil gerne tale om Noahs arks dom­me­dags­apo­ka­lyp­se­plan for fyrre tusind men­nesker. Har du nogen­sinde hørt om det før? Mike: Ja, de er ikke de eneste med en ark-plan, okay. Lad os se det i øjnene, og de ved, hvad der er derude i rummet, de ved, hvad der kommer, og de vil for­be­rede sig på det på alle mulige måder. [De vil bare ikke for­be­rede andre men­nesker på, hvad der vil komme. Hvorfor ikke? Tænk hvis andre blev bange og be­gyndte at råbe til Gud om hjælp og om­vendte sig fra deres synder. Det ønsker de onde jo ikke skal ske.]

Forbereder sig på dommedag

(1:29:50) Mike: USA er for­beredt på det, vi har flyttet det meste af land­brugs­jorden til meget iso­lerede steder, for eksempel i Ne­braska. Folk er måske ikke klar over det, og det kommer til at lyde skørt. Men der er gårde i Alaska, der er mere som, eller ikke Alaska, men Nebraska, de er mere som døre end land­brugs­jord. Og de døre åbner til under­jor­diske gårde, ikke, øh, det er i Ne­braska. Andre steder er det det samme. Så USA har allerede taget højde for, at vi er ved at gå igennem nogle meget barske for­hold, og som­meren er her ikke endnu. Og de, du ved, de op­trapper deres planer, faktisk går alt i hyper­til­stand.

Forstyrrelse af vores solsystem

(1:30:35) Mike: Folk kommer til at se en masse mær­kelig akti­vitet, ikke? Dette sym­bolske problem, der vil ske på flere steder i sy­stemet. Et par solned­gange, det kan ske igen, denne øh så så for­be­redelse til at tage af sted, er vigtige for dem, ikke sandt, fordi de kan se ud i rummet. De kan se alt i rummet. Og hvis vi rent faktisk har et binært system, uanset hvad man vil kalde det, så er det kræf­terne fra det, der kommer her, de vil for­styrre vores sol­system.

Min kommentar: Mike nævner “et par sol­ned­gange”; be­tyder det, at jorden har haft sin først sving­ning? Som Mike tid­ligere har for­ud­sagt, at det vil komme? Jeg tror, det er det, han mener, for hvad skulle det ellers være?

Mange forbereder sig

(1:31:04) Mike: Og hvis lande kender til det, vil de for­berede sig på det. Som Kina, der har bygget spøg­el­ses­byer, men de ligger i en vis af­stand fra kyst­linjer, så de kan hånd­tere det bagud, du ved, og så videre og så videre.

Underlige forberedelser

(1:31:17) Mike fortsætter med at fortælle om Rusland og andre lande, som gør det samme som Kina. Og om “under­vands­veje” i USA.

De tror på Bibelens forudsigelser

(1:34:02) Mike: De ved, at det kommer, de kan se alt derude. Bil­lioner af dollars går ud i rummet. De over­våger rummet for alt, ikke? Der sker en masse i rummet, så de ved, hvad der er på vej. Hvis alle for­tæl­ling­erne om Nibiru eller det binære system, eller hvad folk nu vil kalde det, hvis det er vir­keligt, er de nødt til at for­be­rede sig nu, ikke? For det tager otte år at for­berede sig på enhver form for ind­kom­mende objekt, det kan man ikke gøre på et par år, så de er for­be­redte. [Der er ting, der ikke må for­tælles til of­fent­lig­heden. Hvorfor?]

(1:35:32) Mike: De tror på den bibelske for­tæl­ling, fordi de har set mange af be­vi­serne, de ved, hvad der kommer, de studerer rummet, de stu­derer havene, og hver eneste be­giv­enhed i Bibelen starter.  [Der er mennesker, der ikke tror på Jesus, men de forstår alligevel at Bibelen er sand. Og de forstår, at det, der står i Bibelen, vil ske.]

Havene er varmere

(1:35:44Ref: Havene er super­op­var­mede lige nu. Atlan­ter­havet er 2-3 grader varmere, end det nogen­sinde før har været i historien på denne tid af året. Og vi be­gynder at se disse tro­piske storme.

Ukontrollerede brande

(1:36:23Mike: Så vi har de højeste tem­pe­ra­turer, der nogen­sinde er regi­streret. Der sker en masse med orga­nis­merne under havet. Og for eksempel i Golfen, hvorfor bliver vi ved med at have disse ukon­trol­lerede brande, der starter? Jeg for­talte alle om de brænd­ende huller, der var i Golfen, hvor gas var brudt ud og eks­plo­deret.

Magma og brande

(1:36:47) Mike: Magma er blevet regi­streret i øh. Ja, jeg kan ikke for­tælle dig hvor, men lad os bare sige, at det er i syv stater. Ja, bob­lende magma øde­lægger visse vand­huller, den er ved at bryde igennem, den er begyndt at komme op. Så som­meren er her ikke endnu, og brandene er alle­rede be­gyndt. Uanset om en person har lavet en af­brænding, og den er kommet ud af kon­trol, eller om vi bare har arealer. Jeg er til­bøj­elig til at tro, at vi har for­hold på over­fladen, at jorden spo­ra­disk bliver gen­nem­brudt af magma, og at de vil få pro­blemer med brande. Det med atmos­fær­iske pro­blemer.

Lavtrykssystem i USA

Jeg har udeladt om et lavtrykssystem i USA (1:37:31).

Forfærdelige begivenheder i vente

(1:37:51) Mike: Vi har en for­fær­delig be­giv­enhed under ud­vik­ling. Næste uge er ugen, husk jeg sagde to uger. Paul: Ja. Mike: Og vi kommer til at have en, vi har storm­mønstre under dan­nelse, der kommer til at koste. Og vi talte om hagl. Paul: Ja. Mike: Folk har ikke set hagl endnu. Hagl er kun lige begyndt, fordi vind­has­tig­hederne ikke er på deres højeste poten­tielle ved­varende has­tighed endnu, ikke endnu, vi er der ikke endnu. Det vil ske om et par måneder, for vi har ikke haft kraftig vind.

Store hagl

(1:38:16) Paul: Okay, nu har vi haft tor­nadoer igen i Texas i går aftes, hvor fire men­nesker blev dræbt, og store hagl, der var næsten på stør­relse med en soft­ball, i Texas, orkan 4, lige linje­vinde, der river gennem det vestlige Texas. Og det virker, som om det er hver efter­middag eller aften, vi vågner om mor­genen, og en anden by et sted i enten Texas eller Okla­homa eller Loui­siana er blevet ramt af en tornado eller lige linje­vinde, så haglene bliver større. Men du siger, at vi ikke en­gang har set det endnu, at vi ikke engang ved, hvor stort det bliver. Bibelen siger (Mike: Ja.) Paul: Vægten af et talent, som er om­kring 75 pund, jeg mener, det kommer til sidst, men du siger, at vi kommer til at se store hagl i år?

Mike: Ja, vi kommer til at se det, vi er der ikke endnu, for [uforståeligt?] vi havde den første som­merdag for­leden. Så når som­meren rammer året, hvor den vir­kelig sætter ind, vil vi have tem­pe­ra­tur­for­skyd­ninger. Tem­pe­ra­tur­for­skyd­ninger danner høje vinde. Når disse lav- og høj­tryks­systemer kommer tæt sammen i midten, har du isobarer. Det er, hvor tæt pakket høj- og lav­tryks­strøm­mene er. Vi vil have nogle super­høje vinde.

Mike: En op­vind holder selv­føl­gelig vandet væk og holder vand­dampen i luften, og så bygger den sig op, jo højere vind­has­tig­heden er. Jo mere, jo tungere kan isen holde sig i live, indtil den over­stiger luft­strømmen og der­efter rammer jorden som hagl. Selv for at få et talent øh 75 pund er det kun 209 miles i timen, det er det. Så hvis vi har ved­var­ende vind på et­hvert givet tids­punkt på 209 miles i timen, vil vi have 75 pund hagl, det ikke vil være godt. Og med den fart, vi har på, kommer vi til at have den lige linje med vind­has­tig­heder på 190 og 201. Vi kommer til at se de vind­has­tig­heder i år og til sommer.

Vil blive bange for vejret

(1:40:13) Mike: Tor­den­vejr vil for­mentlig blive 70 pro­cent kraf­tigere, end de er nu. Så vi er stadig i denne op­byg­ning i løbet af året for at komme til dette punkt, hvor det bliver meget farligt, ikke? Folk vil blive bange for vejret. De kommer til at være bange. Du vil se vejr­ud­sigten og se poten­tielle tor­den­byger, og det vil skræmme folk fra vid og sans, fordi de er ved at på­drage sig skader.

Kan du huske, at jeg i begyndelsen af året sagde, at vi i år kommer til at se døds­fald på grund af disse vejr­sy­stemer? Paul: Ja, det gjorde du. Mike: Og du ser en masse skader. Og så har vi haft en masse in­fra­struk­tur­skader på grund af vand fra træer, som har mættet rød­derne. Motor­veje giver efter. Der sker alle mulige ting. Og det hober sig bare op.

Unormal varme i have

(1:40:58) Mike: Vi har en unormal varme i Golfen, som ikke vil for­svinde. En unormal varme i det syd­lige Stil­lehav, som ikke vil for­svinde. En unormal varme i Atlan­ter­havet. Vi har unormal varme på den syd­lige halv­kugle af jorden.

Det store isbjerg

(1:41:11) Mike: Det store isbjerg, der er ved at brække af, ligger i øvrigt i den del af havet, hvor der er en unormal varme.

Så nu for­styrrer af­smelt­ningen stort set alle, og de er nødt til at op­rette et bered­skab i Syd­ame­rika til det, fordi de ved, at det er ved at brække af. Men de ved ikke helt, hvordan de skal hånd­tere det, de troede, de ville have mere tid. De har ikke mere tid.

Regnen vil stoppe

(1:41:35) Mike: Så des­værre vil vi blive ramt af, du ved, der vil ske ting og sager. Vi kommer tættere på den vand­be­giv­enhed. Og ironisk nok, efter al den regn i vandet, som alle ser, fordi vi alle er ved at blive rigtig våde, vil vandet stoppe, det vil stoppe.

Min kommentar: Hvad mener Mike med at regnen vil stoppe? Betyder det at der vil komme tørke igen? Jeg ved det ikke.

De ved, hvad de kan forvente

(1:41:50) Mike: Nogle af kræf­terne og inter­ak­tionerne [gen­sidig på­virk­ning] fra dette bi­nære system er blevet regi­streret i andre sy­stemer. Og alt her på jorden og i vores sol­system sker på samme måde, som det sker i disse andre sy­stemer. Så de ved, hvad de kan for­vente. Og det stemmer overens med Bibelen, stykke for stykke for stykke. Så de ved, hvad de kan for­vente, pastor Paul. Så de vil gøre alt, hvad de kan, for at for­berede sig på det.

Fortæller ikke folk at de forbereder sig

(1:42:15Mike: Og en af reg­lerne i for­be­red­elsen er: “Lad aldrig be­folk­ningen vide, at du er ved at for­berede dig.” For de vil ikke afbryde disse for­be­red­elser. De vil bremse det hele og få det hele til at gå lidt i stå. Så de ønsker at holde be­folk­ningen be­skæftiget med be­giv­en­hederne, ikke? De vil gøre deres lille Illu­mi­nati-ting, som man vel kan sige, ja, for eksempel for et par uger siden, hvor jeg gav dig et hint.

Jeg sagde, at vi skulle tale om havet, kan du huske det? Paul: Ja.

De fortæller deres planer

(1:42:47) Mike: Vi har talt om havet inden for de sidste par dage, ikke? Paul: Ja. Mike: Der ville være en forskrækkelse på havet, kan du huske det. Paul: Ja, ja. Mike: Så det betyder, at du ved, at disse mennesker planlægger tingene rigtigt, og de gør det hver eneste gang. – Se fort­sæt­telsen på denne side: Hvorfor for­tæller de onde deres planer? – Spring det endelig ikke over. Det er så vigtigt, det Mike for­tæller der.

Andre emner

Den våde begiv­enhed herfra (1:44:00). Se den på siden: “For­fær­delig våd be­giv­enhed i vente“.

(2:06:50) Giftige alger dræber hund­redvis af del­finer og sø­løver i Cali­for­nien. Utrolige meget store skabninger kan komme op af havet, når det vil blive varmere.

Er det dæmoner?

(2:09:52) Paul: Så jeg vil spørge dig om dette, taler vi om Levia­than, jeg mener, vi taler om, at havets dæ­moner begynder at komme op, ligesom dæ­mo­nerne fra under­grunden, Neph­ilim eller de faldne engle, jeg mener, kommer de alle op? Mike: Det er sjovt, at du siger, at de er her. De er, du ved, folk kommer til at lære, de kommer til at blive ud­dannet meget, denne UFO-af­sløring er i det væs­ent­lige at in­tro­ducere verden til en struktur, en del af den dæ­mo­niske verden.

Og mens du ved, selvom en person ikke ønsker at høre det, kommer deres børn til at høre det. Det er en af de triste ting, hvis en for­ælder ikke er op­lyst, er de nødt til at forstå, at deres børn vil blive oplyst af verden. Paul: Ja. Mike: Hvilket be­tyder, at hendes børn kan synes, at disse ting er dej­lige, at disse ting er vejen frem. Og hvis det er et godt tids­punkt for folk at vågne op og indse, at deres kris­ten­dom ikke er en mytisk ting, det er en vir­kelig ting, og hvis folk ikke er rod­fæstet i Kristus, vil de være for­tabt for evigt, ikke? Der er ingen mel­lem­ting mellem disse ting, der kommer. De er ander­ledes nu, pastor Paul, ander­ledes. Verden accep­terer, hvad de siger, verden.

De fleste tror på UFO-er

(2:11:00) Mike: Stør­ste­delen af be­folk­ningen i USA og resten af verden tror på UFO’er. Og de tror, at UFO’erne skabte men­nes­ke­heden. De tror, at be­boerne i UFO’erne skabte men­neske­heden. Paul: Det er van­vit­tigt, jeg ved, at de tror på det. Mike: Jeg synes, det er sør­ge­ligt, at de tror på det, men det er den verden, vi lever i lige nu. Og så ved du, at dette emne vil tage en drej­ning, fordi de bort­førte kommer frem, ikke? Og de vil blive betalt og det går gennem vores øko­nomi. Alting ændrer sig, det ændrer sig bare, systemet ændrer sig, ikke sandt, alt det her ændrer sig, og folk vil blive in­dok­tri­neret.

Planet X og dæmoner

(2:16:28) Paul: Jeg hører dig sige et par ting. Nummer et: Planet X, dette bi­nære sy­stem, er på vej, og det vil ryste verden. Nummer to: Det samme gælder af­slør­ingen af hel­vedes dæ­mo­niske kræfter. Vi kommer til at se flere af dem kravle op af jorden og flere af dem flyve ned fra himlen, uanset hvor de alle sammen kommer fra. Vi be­væger os ind i den næste fase af de sidste dage. Er du enig?

Dyrets rige er her

Og du siger, at Dyrets Rige ikke bare er på vej, men alle­rede er her, er det sandt?


Du må selv høre og se fort­sæt­telsen, for jeg når ikke mere her.

Men Yuval Noah Harari siger jo også under­for­stået, at “Dyret er her!“.