Dr. Ariyana Love

Dr. Ariyana Love har den engelske hjemme­side – Ambassador Love – God vilje ambas­sadør –

Artikler på Ambassador Love

Grafenoxid

D. 28. juli 2021 – Graphene Oxide The Vector For Covid-19 DemocideGrafen­oxid som vektor for COVID-19-democide

D. 9. august 2021 – CONFIRMED! Graphene Oxide Main Ingre­dient In Covid Shots – Bekræftet! – Graphen­oxid hoved­be­standdel i COVID sprøjter.

Grafenhydroxid

D. 10. december 2021 –  Leaked footage: Graphen hydroxide nano-razor­blades – Dark field microscopy – Lækkede optag­elser: Grafen hydroxid nano-bar­ber­blade – Dark field micro­scopy. – Se den på dansk her – Grafenhydroxid nano-barberblade

Grafen “smitter”

D. 25. februar 2022 – Graphene Is Being Trans­mitted from the “Vac­ci­nated” to Vaccine-Free People – Grafen over­føres fra “vac­ci­nerede” til vac­ci­ne­fri men­nesker.

Omskabelse af mennesker

D. 1. november 2021 – Transgenic Hydras & Para­sites A Biological Weapons System For Rapid Human Cloning – Trans­gene hydras og para­sitter et bio­logisk våben­system til hurtig kloning af men­nesker. – Transgene hydra og parasitter – 

D. 3. november 2021 – Stew Peters with dr. Ariyana Love – Vaxx Hydra Rapid Human Cloning – Stew Peters med dr. Ariyana Love – Hydra vaccine til hurtig kloning af men­nesker. – Hurtig om­skabelse af men­nesker – 

Sletter gener

D. 26. februar 2022 – Mono­clonal Anti­bodies Delete Genes! Patent Review – Mono­klo­nale anti­stoffer sletter gener! Patent­an­mel­delse

Patenter

D. 8. december 2021 – Covid-19 Patent Horrors – COVID-19 paten­terede gysere.

Immunforsvaret ødelægges

D. 11. december 2021 – Doctor: Each Covid Death Jab Reduces Immunity By 25 Percent – Læge: Hver COVID-dødssprøjte redu­cerer immun­sy­stemet med 25 procent. – Endnu en læge for­søger at ad­vare os. Vil du høre hende? – Herfra: For­bidden Know­ledge – Forbudt viden, men absolut værd at få at vide. – Endnu en læge advarer

Folkedrab via COVID-19

D. 17. juni 2021 – Inter­na­tional Tri­bunal Of Con­science: Covid-19 Is Genocide – Den inter­na­tionale domstol for sam­vit­tighed: COVID-19 er folke­drab – Advarsel: Denne artikels ind­hold kan udløse trau­ma­tiske skader og PTSD. Vi be­finder os i et fuld­byrdet folke­drab og vac­ci­ne­holo­caust.

D. 2. december 2021 og op­dateret d. 10. december 2021 – GRAPHENE Covid Kill Shots: Let The Evidence Speak For Itself – Grafen COVID dræ­bende skud: Lad bevi­serne tale for sig selv.

Blandet – vigtigt!

D. 8. december 2021 – COVID VAXX PATENTS: Gene Deletion, Len­ti­virus, cDNA and No Stop Codons – COVID vaccine patenter – Sletning af gener, lenti­virus, cDNA og ingen stop koder

D. 17. december 2021 – Quantum Dots, DNA Barcoding, Nano-Razors & The Israeli State – Kvan­te­prikker, DNA-streg­kodning, nano-razorer og den isra­elske stat. – Quantum dots, DNA-stregkodning, nano-razorer og den israelske stat

D. 26. december 2021 – WHO & CDC Confirm: Variants Caused By Gene Deletion And Mutation – WHO & CDC bekræfter: Vari­anter for­år­saget af gen­sletning og mu­tation.

Nødvendig medicinsk advarsel

D. 24. december 2021 – La Quinta Columna Report: Disap­pea­rance of the Human Species – La Quinta Co­lumna-rap­port: Men­nes­ke­artens for­svinden. – “Den men­nes­ke­lige art for­svinder

Vacciner IKKE børnene!

D. 13. juni 2021 – Game Changer! Roger Hod­kinson Blows Whistle To Reiner Fuell­mich – Ændring af planen! Roger Hod­kinson ad­varer Reiner Fuellmich

Selvsamlende nanoteknologi

D. 17. august 2021 – Self-Assem­bling Nano­tech Found in Moderna Vaccine – Selv­sam­lende nano­tek­nologi fundet i Moderna-vac­cinen – Bombe-nyhed: Ameri­kanske medi­cinske for­skere ser under mikro­skop selv-sam­men­sæt­tende gra­fen­oxid-nano­tek­nologi eller AI Syn Bio i Moderna-vac­cinen. – Af Ramola D.Kilde: Ramola D.’s rap­port med Every­day Con­cerned Citizen. – Til dem, der tror, at så er alt jo godt, når de har fået en Pfizers vaccine – Det findes også i Pfizers COVID vaccine.

COVID-19 test

D. 21. maj 2021 – Slovakia Report: Covid “Tests” Conta­mi­nated With Nano­tech Hydro­gels And Lit­hium – Slova­kiet rap­port: COVID-“tests” foru­renet med nano­tech-hy­drogels og lit­hium. 

Masker og COVID-19 test

D. 7. april 2021 – Masks And Covid Tests Contain Nano­tech Vaccines Without In­formed Consent – Masker og COVID-tests inde­holder nano­tech-vacciner uden in­for­meret sam­tykke.

Afgiftning

D. 24. august 2021 – Graphene Oxide Detox Protocols For The Vaxxed & Un­vaxxed – Gra­fen­oxid af­gift­nings­pro­to­koller for vac­ci­nerede og ikke-vac­ci­nerede

D. 24. juni 2021 – Summary of the Spike Protein Pro­tocol – David Avo­cado Wolf – Resumé af spike protein protocol – Af David Avocado Wolf (Opdateret 24. august 2021).