Den store vredens dag


»Thi deres vredes store dag er kommet; hvem kan da bestå?«

Åb. 6.17


Lammets vredes dag

I Åb. 6.12-17 står der også om, at solen blev sort og månen blev som blod, og him­lenes stjerner faldt ned på jorden (se: “Solen skal for­mørkes og …“). Det er da Lammet har brudt “Det 6. segl“. Så efter åb­ningen af det 6. segl kommer Jesus til Olie­bjerget. Der står, at himlen viger bort som en bog­rulle, der bliver rullet sammen. Og alle bjerge og øer blev flyttet fra deres sted. Så for­står alle, at Gud er vred. For det er Lammets store vredes dag.

Åb. 6.17Fordi hans den store vredens dag var kommet, hvem vil da være i stand til at stå?

Sætningens led: var kommet er ud­sagns­leddet, dagen er grund­leddet, den store er til­lægs­led til dagen, vredens står i eje­fald og hører til dagen, hans er et per­son­ligt sted­ord og hører til vredens. (Jeg bruger Textus Re­ceptus som grund­tekst. Andre grund­tekster skriver deres.) – Om det er Gud eller Lammet, der hen­vises til med hans vides ikke, men det er nok Lam­mets, for der står i verset før fra Lam­mets vrede. Det er Jesus, som er Lammet. Det er Lam­mets den store vredens dag.

Men det er også Guds vredes dag. En stor dag, hvor Gud HERREN YHVH og Jesus ud­øser deres vrede over men­­nesker. Hvad har de men­­nesker gjort, siden Gud bliver så vred på dem? Det kan du se mere om på siden: “Gud samler alle hed­ninge­folk“.

Dagen

Det græske ord 2250, der her er oversat dag, kan be­tyde andet end bare dag som mod­sæt­ning til nat, eller et døgn. Bil­led­ligt talt kan det være om en pe­ri­ode. Det kan stå for en ube­stemt pe­riode eller for leve­tid. Det er altså ikke nød­ven­digvis kun én dag, denne om­talte dag kan være over flere dag.

Der står i Zak. 14.4-7, at på den dag, hvor Jesu fødder står på Olie­bjerget, og det revner midt over. Det er den dag, hvor HERREN kommer og alle de hel­lige med ham. Den dag skal der ikke være hede, kulde eller frost. Det skal være en eneste dag, som HERREN kender, og ikke dag og nat. Der står altså her, at det på den dag, til den tid, ikke læn­gere vil være dag og nat, men kun dag. Om det så vil fort­sætte sådan bag­efter kan vi jo ikke vide.

I Åb. 17.14 står der, at Lammet skal sejre over dem (Dyret og de 10 konger). Det skal sejre sammen med dem, der er i dets følge, de kal­dede, ud­valgte og tro­faste. Det er nok værd at tænke over.

Rækkefølgen

Meget kort fortalt: “Gud samler alle hed­ninge­folk” uden om Jeru­salem i slut­ningen af den store trængsel. – “Solen skal for­mørkes og …” månen vil blive som blod. – Så kommer “Jesu gen­komst på Olie­bjerget” sammen med alle de hel­lige. Der vil HERREN kæmpe for jø­derne og øde­lægge deres fjender.

Dom og vrede

I Joel 3.17 står der, at HERREN vækker hed­ninge­fol­kene og får dem til at drage til Josa­fats dal. Fordi Gud der vil sidde til doms over dem. Det vil være den store vredens dag. Så den store vredens dag er altså også en dag, hvor Gud dømmer.

De andre beskrivelser

Lad os så finde de andre steder, hvor denne store vredens dag står omtalt. Det gør den fak­tisk rigtig mange steder i Guds ord. Og jeg har sikkert ikke fundet dem alle.

I Joels Bog

I Joel 2.31 står der: Solen skal vendes til mørke og månen til blod før YHVH’ store og fryg­­te­­lige dag kommer. – (De eng­elske bibler har en anden vers­ind­de­ling.) I de danske er det i Joel. 3.4, hvor denne dag om­tales som YHWH’ store og fryg­te­lige dag. Her i Joels Bog får vi mange flere op­lys­ninger om denne dag. Derfor har jeg lavet disse sider: “Joels Bog” & “HERRENS store og fryg­te­lige dag“.

Denne HERRENs dag kommer med vold, kaos, øde­læg­gelse, ruin (Joel 1.15). Det er hvad det he­bra­iske ord 7701 betyder. Det er en mørkets og mul­mets dag, hvor der vil være masser af men­nesker, som der aldrig før har været og aldrig siden vil være, som går imod Jeru­sa­lem. – Det er der “Gud samler alle hed­ninge­folk“.

Flere oplysninger

I Joels Bog står der flere vigtige op­­lys­­ninger, som vi kan bygge videre på:

Joel 2.1-2: En mør­kets og mul­mets dag, hvor der vil være masser af men­nesker, som aldrig før og aldrig siden (som går imod Je­ru­sa­lem). 6-9: De trænger ind i byen, Jeru­salem. 10: Himlen bæver, sol og måne bliver sorte, og stjer­nerne lyser ikke. 11: HER­RENs dag er meget fryg­telig.

Joel 3.3: Der vil komme tegn på him­melen og på jorden. 4: Solen bliver sort og månen til blod, før HERRENs store og fryg­te­lige dag kommer. 5: Der vil være frelse på Zions bjerg og i Jeru­salem. 6: Gud vender Judas og Jeru­sa­lems skæbne. 7-11: Gud samler alle hed­nin­ge­folk og fører dem ned i Josa­fats dal. Der vil han holde ret­ter­gang med dem; om hans folk og land; fordi de delte hans land m.m. 12-17: Gud vil gen­gælde og holde dom. 18: Sving seglen, høsten er moden, stamp per­se­kummen, fol­kenes ondskab er stor. 19: HERRENs dag i op­gørets dal er “HERRENS store og fryg­te­lige dag“. 20: Sol og måne sort­ner. 21-25: HERREN be­skytter sit folk. – 26: HERREN hævner, som han endnu ikke har hævnet.

Efter Jesu genkomst på Oliebjerget

Fra “Zakarias 12-14” ved vi, at “den store vredens dag” vil være efter, hvad jeg kalder “ende­tidens hjør­ne­sten” det sikre ud­gangs­punkt med “Jesu gen­komst på Olie­bjerget“.

Beskrevet i Åbenbaringen

På næste side har jeg samlet de op­lys­ninger vi får om den store vre­dens dag i Åben­bar­ingen.

Næste side:
Beskrevet i Åbenbaringen