Moed – fastsatte tidspunkter

Mark Biltz for­tæller noget meget vigtigt om moed og moedim, det kan du se på siden her: “Guds fast­satte tids­punkter“. Jeg an­befaler meget at se den side, da jeg ikke gen­tager alt det Mark for­tæller på siden her.

Moed

Det hebra­iske ord moed (4150) be­tyder: ap­pointed time, place, or mee­ting. Altså: ud­peget be­stemt tids­punkt, sted eller møde. Det kommer fra 3259: at ud­pege. – 4150 bruges 223 gange i GT, du kan se hvor her.

På engelsk oversætter de moed til årstid eller fest, og ingen af delene er den rig­tige over­sæt­telse. Mark Biltz for­tæller, at det betyder til fast­­satte tids­­punkter.

Meget vigtig viden

Det er meget vigtigt, fordi Gud har sat solen og månen og stjer­­nerne for at vise, hvor­når hans fast­­satte tids­­punkter er. Solen og månen og stjer­nerne er faktisk Guds ur. Se: “Guds tids-ur“.

Festtiderne

Gud har indsat sine fest­­tider. Mark for­tæller, at de kaldes også for “mikras“, hvilket be­tyder gene­­ral­­prøver. Så spørger jeg: “General­prøver for hvad?” – Godt spørgs­mål ikke? Jesus op­fyldte alle de første 4 for­års­fester. Derfor er det selv­føl­gelig fuld­stændig logisk og sik­kert, at han selv­føl­gelig ikke vil op­fylde de res­te­rende 3 fest­tider i for­bin­delse med sit andet komme til jorden. – Hvad? – Er det ikke tåbe­ligt at sige sådan? Når Gud er “Ordenens Gud“? Det synes jeg.

Når vi nu ved, at disse moed er et be­stemt ud­peget tids­punkt, sted eller møde, og de er mikras, gene­ral­prøver, så er det lo­giske spørgs­mål da: “Gene­ral­prøver for hvad?” Når Jesus op­fyldte alle de 4 første be­stemte ud­pegede tids­punkter, som indtil da havde været gene­ral­prøver, så er det da efter min me­ning fuld­stændig tåbe­ligt at tro, at Gud, der altid er den samme og aldrig for­andrer sig, ikke har tænkt sig at Jesus også skal op­fylde de reste­rende 3 fest­tider i for­bin­delse med sit andet komme til jorden.

Forudsagt i Guds ord

Opfyld­elsen af Guds fast­lagte fest­tider er for­ud­sagt i Guds ord. Se, hvad der står i Dan. 9.24-27. Der står om Daniels 70 år-uger. Der bliver for­ud­sagt nogle ting, som gik i op­fyld­else, da Jesus op­fyldte dem, da han levede her på jorden første gang. Og han op­fyldte dem endda på dagen, til den be­stemte tid, som Gud havde for­ud­sagt i sit ord. Det er da vir­kelig fan­tas­tisk. Det var dagen, da Jesus red ind i Jeru­salem på et æsel. Det var den dag jø­derne skulle ud­vælge deres på­ske­lam.


Fastlåste meninger

Jeg er godt klar over, at de fleste kristne måske er fast­låste i den hold­ning og me­ning at ingen kender dagen eller timen. Jeg siger heller ikke, at nogen men­nesker kender dagen eller timen. Men ud­trykket “Ingen kender dagen eller timen” bruges fak­tisk om jødernes 5. festdag, som er ba­sun­ernes eller trom­pe­ternes fest. Fordi den fest­dag kender ingen på for­hånd starten på, da det kræver at to vidner har set den første flig af ny­månen på him­melen med deres egne øjne. Det kan ingen gøre på for­hånd.

Og jeg tror absolut, at det er rig­tigt, hvad Gud også åben­barede for mig en dag, at bort­ryk­kelsen vil komme til at ske, når den sidste basun lyder på trom­pe­ternes fest. Fordi det er det som Guds ord viser, når jeg læser og for­står det som jøde. Jeg er ikke jøde, men vi må forstå, at Guds ord er givet til jø­derne. Og derfor bør vi se og forstå det set fra deres bag­grunds­viden.

Den sidste basun som blæses på trom­pe­terne fest kaldes for den sidste basun. Se: “Bort­ryk­kelsen – Paulus“.