Dyrets mærke – vidner

COVID-19 vacciner er det dyrets mærke? – Der er mennesker, der vidner om, at COVID-19 vaccinerne ER Dyrets mærke. Se, hvad det græske ord for mærke betyder: “Mærke“.

Klaus Schwab

I 2016 sagde Klaus Schwab i et interview noget meget mær­keligt. Han sagde, at inden for 10 år, i 2026, vil hvert eneste men­neske være mærket med en di­gital iden­ti­fi­kator. Hvad betyder det, og hvorfor? Se: “Planen om at mærke os“.

Dr. Vladimir Zelenko

Hvad er den virkelige dagsorden? – Patentet WO 2020 060606 be­skriver sam­men­kobling af bio­metrisk data­over­førsel til kryp­to­valuta. – Aha . . . digital ID. – Det er i 2026, at alle skal have et digitalt ID, lad os kalde det en intern Aus­chwitz-tato­vering. Så er den vir­kelige dags­orden blevet åben­lys:

Det har aldrig handlet om sundhed. COVID-19 er let at be­handle. Det har altid handlet om at bruge frygt og masse­psy­kose til at få 7 milliarder men­nesker til be­vidst at få inji­ceret den tek­nologi, der ville gøre det muligt for dem at deltage i det nye kryp­to­valuta-ba­serede system, det system, som verden vil bruge til finan­sie­ring.

Kontant valuta og alle de tra­di­tio­nelle måder at fore­tage trans­ak­tioner på vil være væk. Den eneste måde, hvorpå man rent faktisk vil kunne deltage i trans­ak­tioner, f.eks. købe brød, er ved at have en sensor, der trans­mit­terer op­lys­ninger om ens pla­cering. Det er dyrets mærke, hvis du vir­kelig vil vide det. Med den kan du så købe brød til din familie.

Dr. Ariyana Love

Dr. Ariyana Love: Hvis du ønsker at få børn for Guds skyld, så tag ikke dyrets mærke. Se: “Ikke længere normale mennesker“.

Jerry Toney

Pastor Jerry Toney har ad­varet om, at COVID-19 vac­ci­nerne ER Dyrets mærke, før de kom på mar­kedet. Se hans ud­sen­delser her: “Jerry Toney – Dyrets mærke“.

Jaco Prinsloo

Jaco Prinsloo er også klar over at COVID-19 vac­ci­nerne ER Dyrets mærke, for det viser han i flere af sine videoer. Jeg kan ikke lige huske hvilke. Men se og hør selv efter, om du har lyst. “Jaco Prinsloo

Forskere

Her bliver en forsker spurgt, om COVID-19 vac­ci­nerne KAN være det, som Bibelen om­taler som “Dyrets mærke”. Dertil må han sige, at hvad tek­nologi angår, så kan det. Om det er det, Bibelen kalder Dyrets mærke, vil han så ikke udtale sig om, da han ikke har for­stand på Guds ord. Se: “Er MAC-mærk­nings­sy­stemet ‘Dyrets mærke’?


Digitalt mærke

Dyret er her! Og det er Dyrets system, de onde er i færd med at ind­føre. Des­uden får men­­nesker, der har ladet sig vac­cinere mod COVID-19, et digi­talt mærke, der kan bruges til kryp­to­va­luta. Netop det, som Dyrets mærke skal bruges til. Se også hvad COVID-19 kan betyde: “DIVOC AI = COVID-19

Chinda Brandolino

Dr. Chinda Bran­do­lino for­tæller, at der er en nano­pro­ces­so­r i COVID-19 vac­cinen. En nano­pro­cessor og en chip er to for­skel­lige ting. Mikro­chippen er til in­for­ma­tionerne og nano­pro­ces­soren styres af 5G-an­ten­nerne. Se: Nano­pro­cessor i ‘vaccinen’. Men men­nesker har fået et digi­talt mærke.

Henry Markov

Vac­cinen inde­holder din streg­kode” – Sådan for­tæller Henry Markov d. 16. sep­­tember 2021: De COVID-19 vac­ci­nerede kan iden­­ti­fi­ceres via et 12-bit hexa­de­cimalt nummer. Et digitalt mærke.