Gør Guds vilje!


Elsk ikke verden, ej heller det, der er i verden! Hvis nogen elsker verden, så er Faderens kær­lighed ikke i ham. | Thi alt det, der er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden. | Og verden forgår og dens lyst; men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid.

1. Johs. 2.15-17


Elsk ikke verden!

Elsker du verden? Elsker du at nyde denne verdens goder? Det er der sikkert mange der gør. Selvfølgelig må vi nyde livet, så længe vi er her, men hvordan nyde livet? Det indbefatter ikke at bare gør, som man har lyst til. Der står, at den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid. – Hvad sker der så med dem, der ikke gør Guds vilje? Ja, det kan du jo tænke over.

Verdens lyst

Der var en, der skrev til mig, at jeg skrev: “At hvis du ikke gør dette eller gør dette, eller om­vendt af­holder dig fra ver­dens lystige goder, så vil man kunne blive efter­ladt i bort­ryk­kelsen eller man er måske blevet for­ført, for­hærdet og fra­falden, hvorfor man ikke bliver frelst!” (Citatslut.) Måden det er skrevet på for­tæller mig, at han altså ikke har lyst til at af­holde sig fra verdens lyst, men gerne vil have lov at nyde verdens lystige goder, som han nu skriver det.

Men det han skriver, at jeg har skrevet, kan jeg nu slet ikke gen­kende. Det er vist blevet godt om­for­mu­leret inde i hans hoved. Jeg kan skrive et og andre op­fatter det på en helt anden måde. Han ville nok ikke bruge min hjem­me­side ret meget, fordi “den er så negativ be­tonet”, skrev han også. Negativ betonet? Der er meget stor forskel på, hvordan men­nesker ser og op­fatter ting.

Ønsketænkningen

Jeg tror, at mange men­nesker vil ikke have sand­heden at vide. De ønsker at få at vide, at den måde de lever livet på er helt i orden, og at de nok skal komme i Him­melen, uanset hvad de gør. Pro­blemet er bare, at det står der altså IKKE i Guds ord.

Risikoen

Men det er da fuldstændig rigtig forstået, at jeg er over­bevist om, at hvis men­nesker ikke vil adlyde Guds ord og om­vende sig fra det, som Gud siger er synd, ja, så kan disse men­nesker risi­kere at blive efter­ladt i bort­ryk­kelsen. Om men­nesker så vil “nyde livet” nu og tage den risiko, ja, det be­stemmer de jo selv.

Alt er tilladt, men . . .

1. Kor. 6.12»Alt er mig tilladt«, men ikke alt er gavnligt; »alt er mig tilladt«, men jeg skal ikke lade noget få magten over mig. – Her står der, at alt er tilladt, men det er ikke alt, som er gavn­ligt. Og jeg må ikke lade noget få magten over mig.

1. Kor. 10.23: »Alt er tilladt,« men ikke alt er gavnligt. »Alt er tilladt,« men ikke alt opbygger. – Vil vi lade os op­bygge?

Legemet er et tempel for Helligånden

1. Kor. 6. 19-20: 19. Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Hel­lig­ånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke til­hører jer selv? 20. I er jo købt og prisen betalt; ær derfor Gud i jeres legeme! – Vi til­hører altså ikke os selv læn­gere, hvis vi har taget imod Guds nådes gave, Jesu fuld­bragte værk på Golgata. Der står, at vi skal ære Gud i vores legeme. Hvordan gør vi det? Ved at adlyde hans ord. Tror du da at Helligånden, som er Guds hellige Ånd, vil bo i et urent og syndigt hus?

Det tror jeg fak­tisk ikke, at han vil. Søger du for at få dit “Ser­vice eftersyn“? Og lade dig for­vandle? Se: “Lad jer for­vandle!” og “Lad jer for­vandle“.

Rundtosset af at omvende sig

Der var en, som skrev til mig, at han aldrig kunne leve op til alle de umid­del­bare og mange om­ven­del­ses­krav, der skrives om i mange pro­fetiske tekster. At han ville blive total rund­tosset af at skulle om­vende sig fra det ene til det andet. (Citatslut.) – Hjælp, siger jeg bare, Guds ord, Bibelen, er da det mest om­fat­tende pro­fe­tiske skrift vi har. Skulle vi blive rund­tossede af at adlyde Guds ord?

Hvem kan dog finde på at bilde men­nesker sådan noget ind? Eller få men­nesker til at op­leve det sådan? Ja, det kan ikke være Gud, så det må være Djæ­velen og hans med­ar­bej­dere.

Se også:

Vil du med til Jesu bryllup? Så sørg for, at du er “Værdig og ren til bryl­luppet“, og du er “Værdig til at flygte væk“. Der fore­går en “Kamp mellem lyset og mørket“. – “Ingen kan tjene to herrer” – “Vær rede!” – “Vær Guds efter­lig­nere“.