Lad jer forvandle!


Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer for­vandle gennem en for­ny­else af jeres sind, så I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, vel­be­hag­e­lige og fuld­komne.

Rom. 12.2


Hvorfor?

Hvorfor skal vi lade os for­vandle? Hvad skal vi lade os for­vandle fra og til? Og hvordan skal vi lade os for­vandle? Hvorfor vi skal lade os for­vandle kan du også se på siden “Service eftersyn“, som denne side også er en fort­sæt­telse af. Desuden hører den også sammen med siden: “Lad jer for­vandle!“.

På græsk

Rom. 12.2: Lad jer ikke blive i over­ens­stem­melse med [4962] denne tids­alder [165], men lad jer for­vandle [3339] i for­ny­elsen [342] af jeres sind [3563], til jeres af­prøv­ning af [1381] hvad Guds vilje [2307] er, det gode [18] vel­be­hag­elige [for Gud] [2101] og fuld­komne [5046].

Min oversættelse

Min over­sættelse fra den græske grund­tekst: Lad jer ikke blive i over­ens­stem­melse med denne tids­alder, men lad jer for­vandle i for­ny­elsen af jeres sind, til jeres af­prøv­ning af hvad Guds vilje er, det gode vel­be­hag­elige [for Gud] og fuld­komne. – Jeg bruger Steph­anus Textus Re­ceptus 1550 som grund­tekst. Der er lidt uover­ens­stem­melser med den bibel­tekst som Bibel­hub bruger.

Uoverensstemmelserne

Textus Re­ceptus: står ud­sagns­ordene (verberne): Lad jer blive i over­­ens­­stem­­melse med og lad jer for­­vandle i passiv. I den anden grund­tekst står de i mediumpasiv. – Passiv bruges: for­trinsvis til tran­sitive verber og når grund­leddet (sub­jektet) selv er gen­stand for verbets hand­ling. Det er altså noget, som bliver gjort med grund­leddet. – Medium bruges: når sub­jektets hand­ling er rettet mod det selv, og når sub­jektet på en særlig måde er en­gageret og inte­res­seret i verbets hand­ling. Her er det altså grund­leddet, som gør en handling mod sig selv.

Desuden står der: jeres sind og ikke bare sind.

Verberne

Begge verber lad jer blive i over­ens­stem­melse med og lad jer for­vandle står i samme form. De står i passiv, byde­form (im­pe­rativ) for­tæl­le­form (præsens) 2. person flertal: I/jer.

Vær ikke som …

4962 – betyder: at være i over­ens­stem­melse med. Over­ens­stem­melse: Det at noget stemmer med, passer til eller svarer til noget andet. Det at følge noget eller rette sig efter noget. Lighed mellem to idéer, hold­ninger, ud­tryks­måder el.lign. Enighed; sam­dræg­tighed. (Citat­slut.)  – Der står en næg­telse før. – Derfor gør ikke, som de gør i denne verden. Vær ikke som dem. Derfor bliver det til: lad jer ikke blive i over­­ens­­stem­­melse med. Fordi der gøres noget med grund­leddet, og det er, at vi ikke må blive i over­ens­stem­melse med denne verdens tidsånd. Men vi skal …

Bliv forvandlet

3339 – betyder: transform: At ændre noget, karak­teren, na­turen, funk­tionen eller til­standen af. At om­danne, for­andre, ændre, for­vandle, om­skabe. Ord­studier af: 3339: meta­mor­phóō (af 3326metá, “for­an­dring efter at have været sammen med” og 3445mor­phóō, “ændre sig i over­ens­stem­melse med den indre vir­ke­lighed”) – egentlig, for­vandlet efter at have været sammen med; for­vandlet. Derfor bliver det til: lad jer for­vandle.

Vi bliver altså for­vandlet af at være sammen med Gud, af at leve i ordet, læse det, grunde på det, stu­dere det og selv­føl­gelig handle efter det.

Vær ikke som verden 

Når vi har om­vendt os og taget imod Guds nådes gave Jesus som frelser og herre, så må vi ikke blive ved med at leve, som vi gjorde før. Vi må ikke gøre som dem, der lever på verdslig vis. Og lader sig lede af denne ver­dens tids­ånd. Som jo så ville være at blive ved med at leve i mørket. De ting, som de gør i verden, som er synd i for­­hold til Guds ord, det må vi holde op med at gøre. Vi skal lade os for­­vandle fra at leve, som de gør i verden. Ikke klæde os på en ud­­for­­drende måde. Vi må være søm­­meligt klædte. Ikke gøre de samme syn­dige ting som men­nesker, der lever i mørket, gør.

Lad jer forvandle

Vi skal lade os forvandle. Hvordan det? Det skal vi gøre igennem for­ny­elsen af vores sind.

Fornyelse af sindet

At forny noget betyder at ændre noget. Det bliver for­andret. Det græske ord for for­ny­else er 342, det betyder: for­nyelse, æn­dring. Det vi skal lade blive ændret er vores sind. Det græske ord for sind er 3563, det be­tyder: sind, for­ståelse, for­nuft. Det bruges om: sindet, for­nuften, den ræson­ne­rende evne, in­tel­lektet. Det er evnen til logisk, rationel og ana­lytisk tænk­ning; in­tel­ligens. – Det er altså vores evne til at tænke for­nuf­tigt og lo­gisk. – Den evne skal vi lade blive for­nyet. Den skal ændres, for­vandles. Vi må altså tænke på en anden måde.

Vi må lære at vurdere tingene på en anden måde.

Hvorfor skal den ændres?

Vi skal afprøve noget. Der er altså noget vi skal gøre. Det græske ord for af­­prøv­­ning af er 1381, det be­tyder: at af­prøve, hvilket inde­bærer at god­kende. Bruges om: at teste, be­vise, under­søge; at skelne ved at teste, god­kende efter at have testet; at være kvali­fi­ceret. Vi skal altså lade vores evne til at tænke og vur­dere ændre, fordi vi skal af­prøve noget. Hvad skal vi teste?

Hvad der er Guds vilje

Vi skal teste og finde ud af, hvad Guds vilje [2307] er. Det som er godt [18], det som er vel­­be­­hag­­eligt [2101] for Gud, og det som er fuld­­kom­ment [5046] i alle dele efter Guds me­ning.

Er det dumt at spørge om, hvorfor vi skal finde ud af (ved at tænke os om med et for­nyet sind), hvad der er Guds vilje? Det er selv­føl­gelig fordi, vi skal gøre det, som er Guds vilje, hvad ellers? Og Guds vilje er det, som er godt i for­hold til hans ord og hans stan­dard, det som har Guds vel­behag, det som er fuld­kom­ment på alle måder efter Guds mening.

Det græske ord for fuld­­kom­ment [5046] betyder: er nået til vejs ende, fuld­stændig, per­fekt. Bruges om: fuld­kommen, (a) komplet i alle dele, (b) fuld­voksen, af fuld modenhed, (c) specielt af fuld­kom­menhed i den kristne ka­rakter. – Ord­studier: [5046] téleios (et adjektiv, afledt af [5056] – télos, “fuld­endt mål”) – modnet (fuld­endt) af at gen­nemgå de nød­ven­dige stadier for at nå slut­målet, dvs. ud­viklet til en fuld­endt af­slut­ning ved at op­fylde den nød­ven­dige proces (åndelig rejse). Se 5056 (telos).

Vær ikke som denne verden

Vi bør lade vort sind rense fra alle urene og forkerte og syndige tanker. For­ny vores tanker med Guds ord. Så Guds ord bliver en del af os. Så vi i enhver situ­ation kan skønne, hvad der er det rigtige at gøre. Vi skal lade os for­vandle til Guds lighed. Være som ham, gøre som ham. Efter­ligne hans eksempel, som der står i Efes. 5.1.

Det er både for, at vi i enhver situation kan blive i stand til at vurdere, afprøve ud fra Guds ord, hvad der er det rigtige, og handle i overensstemmelse med denne viden. Og for at Jesus til sin tid kan helliggøre sin brud, efter at han har renset hende i vaskningen med vandet i Ordet.  Som der står i Efes. 5.26: For at han kunne hel­lig­gøre hende, bruden, efter at have renset hende i vask­ningenbadet med vandet i ordet. For at han kunne præ­sen­tere kirkenKristi legeme i sig selv herligstrå­lende ikke havende en plet eller rynke (åndelig fejl/mangel) eller nogen af disse ting, men for at hun måtte være hellig og ulas­telig.

Formålet

Formålet med “Ordets vand­bad“, “Service eftersyn” og “Lad jer for­vandle” er selv­føl­gelig, at vi skal være, som vi lige læste i Efes. 5.26. Vil vi med til Jesu bryllup, så er vi nødt til at være “Værdig og ren til bryl­luppet” – “Vær rede!” – så vi kan være “Værdig til at flygte væk” fra det som vil komme over jorden, når “Den store trængsel” be­gynder. Den begyndte ikke i 2022. Så derfor tror jeg, at den vil begynde til trom­pet­festen i 2024.

Det vil nøjagtig være 7 år efter “Åben­bar­ingen 12 tegnet“. Og der er de 2550 dage fra trom­pet­festen i 2024 til for­son­ings­dagen i 2031. Er det ikke mest lo­gisk, at for­son­ings­dagen vil være den dag, hvor Jesus vil blive for­sonet med Israel? Hvor de vil ander­kende ham som deres Messias? Det tror jeg. – “Jerry Toney” har for­talt, at Gud viste ham, at der vil være 2550 dage fra trom­pet­festen til for­son­ings­dagen i hen­hold til det Daniel fik vist i Dan. 12.

Være klar til Jesu genkomst

Og jeg er altså over­bevist om at Jesus må komme til trom­pet­festen. Se “Bort­ryk­kelsen – Paulus“. Fordi det er rigtigt, at Gud op­fylder sine fest­tider på dagen endda. Jeg håber inder­ligt at “Bort­ryk­kelsen kommer før den store trængsel“. Og at vi må findes vær­dige til at komme herfra til den tid. Så vi ikke skal leve her på jorden i de værste 7 år af jordens historie. Og bare kunne gå at vente på at blive slået ihjel eller dø af sult og tørst.

Derfor advarer jeg mennesker imod de farer, jeg kan se. Vi må jo selv finde ud af, hvad vi vil tro på, og hvad vi vil gøre. Det kan ingen andre gøre for os. Vi må selv finde ud af at være klar, til Jesus kommer for at hente sin brud.

Jesu brud skal hentes