Konspiration

Jeg har hørt ordet konspiration en del gange i for­bindelse med corona og med god grund. Men hvad betyder det egentlig? Når jeg hører ordet brugt, så går jeg ud fra, at mennesker mener, at det er bare fantasi, måske smæde­kam­pagne, det er ikke noget, som passer, det er bare på­stande. Sådan for­nemmer jeg, at ordet kon­spi­ration bliver brugt. Det er jo bare kon­spira­tions­teori, siger nogen. 

Ordbøgerne

Hvad skriver ordbøgerne så som for­klaring?

Den store danske: Kon­spiration, (lat. con­spiratio), sammen­sværgelse. De skriver noget mere om kon­spira­tions­teori: I forsk­ningen skelnes mellem kon­spira­tioner, forstået som en sammen­sværgelse, et komplot eller en hemmelig aftale mellem nogle parter og kon­spira­tions­teorier, som er en teori eller fore­stilling om, at nogen står bag en hændelse og bevidst holder sand­heden om deres del­tagelse skjult med det formål at ramme deres mod­stander.

Den danske ordbog: kon­spirationkonspirerekon­spira­tions­teori: fore­stilling om at andre har indgået en skjult alliance for at mod­arbejde nogen.

Sproget.dk: konspiration er en sammen­sværgelse; det at kon­spirere: at lægge hemmelige planer, (i fællesskab) lægge hem­melige, fjendtlige planer, f.eks. om et attentat eller stats­kup. – Dansk syno­nym­ordbog: om kon­spirere: danne kom­plot, danne sammen­sværgelsesmede ræn­kerrotte sig sammenlægge råd opstikke hovederne sammen. 

Dansk fremmedordbog: Kon­spi­ration: en sammen­sværgelse, se kon­spirere: sammen­sværge sig, være enig med nogen. 

Nudansk ordbog: kon­spi­ration, det at etablere en sammen­sværgelse; kon­spirere, rotte sig sammen med nogen i hemme­lig­hed med henblik på at skade nogen, ofte en person med magt = sammen­sværgelse. 

Konklusion

Konspiration er det at etablere en sammen­­sværgelse i følge ord­­bøger. At kon­­spirere er at rotte sig sammen med nogen i hemme­lig­hed, og det kan være med henblik på at skade nogen, ofte en person med magt; også i følge ordbøger.


Konspirationsteori 

Begrebet konspirations­teori betydning kan du se her. Citat:  Grund­an­tag­elsen er, at den sandhed, vi kender, ikke er den rigtige, og den virkelige sandhed holdes skjult.


Konspirere

Hvem er det egentlig, der konspirer her i sam­fundet? Hvem er det, der har magt i Danmark i øje­blikket? Så vidt jeg har hørt, er det sund­heds­ministeren, der er den mest magt­fulde minister, vi nogen­sinde har haft. – Hvem er det, der har magt til at lave lovene for tiden i Danmark? Det er regeringen med deres støtte­partier. – Hvem lavede et udkast til en ny epide­mi­lov? Det var regeringen, der frem­satte den. – Hvad inde­holdt den epide­mi­lov? Masser af tvang.

Hvem er det så, der rotter sig sammen her i Danmark og bestemmer over alle os andre? Det er sund­heds­minis­teren og regeringen og deres støtte­partier. De gør det så fuldt offentlig i folketinget og i partierne. – Er de ude på at skade os? Det ved jeg ikke. Men vi kan jo se på, hvad der egentlig er sundt og godt, og hvad der faktisk er skadeligt. Inden vi gør det, må vi heller lige se på, hvem vi så egentlig bør tro på. 

Fagfolk eller lægfolk

Hvem tror du på – omkring forskellige emner – er det fagfolk eller lægfolk? Jeg håber virkelig, alle vil sige fagfolk. Det er selvfølgelig under for­ud­sætning af, at de siger sand­heden. Men mennesker, der har en ud­dannelse inden for området og har arbejdet med den ting i måske mange år, ved altså meget mere om den ting, end mennesker, som ikke har nogen særlig viden på det område. 

Betalt udtalelse eller betaler for udtalelsen

Hvem tror du på? Mennesker, der bliver betalt for at sige det, de gør, eller men­nesker, der ikke får nogen betaling, men måske endda selv må betale en høj pris for at udtale sig i form af kritik og for­følgelse? Det er nok værd at over­veje, om du ikke har gjort det før. 

Sundt eller ej?

Ja, vi kan jo også lige se på, hvad der egentlig er sundt; omkring nogle ting, som jo nok berører de fleste af os, om ikke os alle. 

Immunforsvaret

Immunforsvaret er Guds gave til os. Beskyttelse mod sygdom og bekæm­pelse af syg­dom. Hvis vi ikke havde vores immun­forsvar så var vi alle døde. Altså er det en meget vigtig ting. Bliver mennesker syge, så er det immun­for­svaret, som må gøre sit arbejde for at hjælpe dem til at blive raske igen. Altså må det også være en god ting at vide noget om og gøre noget for at holde optimalt fun­ge­rende. Det vigtigste for at styrke immun­forsvaret er ifølge læge Claus Hancke D-vitamin. Se min side om immunforsvaret. Men der er selvfølgelige også mange andre ting, som er vigtige. 

Har vi fået at vide fra myn­dig­hederne, at vi bør passe på og optimere vores immun­for­svar og sørge for, at vi ikke mangler noget? Nej, det har jeg ikke hørt noget om. Er det så noget, vi får noget at vide om af medierne eller andre offentlige steder fra? Det er vist meget lidt, der tales om det. Jeg har ikke hørt noget. Når det er så vigtigt, hvorfor fortæller sundhedsmyndighederne os så ikke om det? Ja, se det må du så spørge dem om. Men det fortæller altså ikke det, som er meget vigtigt i den sag. 

Styrelser 

Fødevarestyrelsen meldte ud d. 21. dec. 2020, at de nu an­befaler dan­skere at tage D-vitamin tilskud (∗). Det var sandelig også på høje tid, da den viden om mangel og gavn har været til­gæn­gelig i mange år. At deres an­be­falinger så er alt for små er noget helt andet. På det område har Føde­vare­styrelsen altså ikke givet de sunde råd i mange år. Sund­heds­styrelsen – hvad for­tæller de om? Forebyg smitte, vac­ci­nation, symp­tomer, testet positiv, om COVID-19 osv. Ingen­ting om at styrke vores im­mun­for­svar. 

Forebyg smitte

Sundhedsstyrelsen fortæller om, hvordan forebygge smitte ved iso­lation, test, hygiejne, ingen nær­kontakt, mund­bind, hånd­sprit osv. Er det sundt for os? Spørg dem, der har forstand på det. Guds ord siger. at det er ikke godt for mennesket at være alene, så iso­lation og ingen nær­kontakt er hverken sundt eller godt. Det er skadeligt for hele mennesket, ånd, sjæl og legeme. Så altså også for fysisk sundhed. 

PCR-testene hverken må eller kan bruges til at diagnosticere sygdom, så de giver ingen mening. Fint nok med hygiejne, men det kan også blive for meget og dermed skadeligt. Mundbind er direkte skadelige og hjælper ikke overfor virus. Hånd­sprit øde­lægger hænderne og skader også leveren; det er heller ikke godt for tarm­floraen. Alle de ned­lukninger skader alle dem, det går ud over, foruden den danske økonomi.

Alt sammen for at undgå smitte med en ikke farlig virus, som er blevet talt farlig. Du kan selv se, hvad fag­folkene for­tæller, via linkene og herunder. Det farlige er ikke corona-virus. Det farlige er de magt- og frygt-syge mennesker, der bestemmer i vort land for tiden. De ødelægger mange mennesker og landets økonomi med alle deres restriktioner. Og de har virkelig smittet mange mennesker med deres frygt-syge og magt-syge. 

Fagfolkene fortæller

Se her, hvad læger, der har forstand på mikro­biologi og immu­nologi, for­tæller om, hvordan vi får stærke immun­forsvar – Masker og immun­forsvar. – Det er noget helt andet – ja, faktisk det mod­satte af hvad myn­dig­hederne for­tæller os. 

Regeringens politik­

Men hvad er det, regeringen gerne vil for tiden? De vil gerne vacciner de fleste med en såkaldt corona-vaccine. Og de fik gen­nem­ført en meget tvingende tilføjelse til epidemiloven. – Nu har de desuden fået vedtaget, det de vil have, at vi skal bruge vac­cine-pas. Hvem er det, der bliver beskyldt for at sprede kon­spira­tions­teorier? Det er dem, der ikke er enige i regeringens beslutninger og advarer imod dem. – Er det ret­færdigt? Hvem er det egentlig der rotter sig sammen og be­stemmer ting, der skader mange men­nesker og hele landets øko­nomi? Er det de men­nesker, der kæmper for vores frihed? Nej, det er re­gering og folke­ting. 

Corona-vacciner

I følge eksperterne, de der virkelig har forstand på det, så er de “GMO” og mRNA-vacciner langt fra sikre. De er frygtelige farlige. Og vi kan risikere, at de vil skade de mennesker meget, som vælger at tage dem. – Ved regeringen det? Ja, se det fortæller de ikke noget om. Men hvordan kan det være, at flere ledere har sagt, at de ikke selv vil tage vaccinen? (Se afsnittet – For­bryderne på Christians­borg.) – Er det fordi, de godt ved, at de kan være meget farlige? Vi ved ikke hvorfor. De siger jo bare, at de er ikke i risiko­gruppe. Men det er den største del af befolk­ningen da heller ikke! – Men regeringen anbefaler alle at lade sig vaccinere. – Hvorfor?

De vil opnå flok­im­munitet, siger de. Og det kan men­nesker kun få af vacciner, påstår de. Men det er løgn. Den bedste be­skyttelse, vi kan få, er vi født med. Det er nemlig vores im­mun­for­svar. Og vores im­mun­system har brug for at holde sig “op­dateret”. Og det bliver det ved at have kon­takt med andre men­nesker og ikke af over­dreven hygiejne. Nogle fagfolk siger, at den flok­im­munitet har vi allerede op­nået. Hvorfor skal mennesker så vaccineres? Det anbefaler WHO. 

Hvorfor så Mette Frederiksen helt euforisk ud, ja i mine øjne så det ud som om, hun godtede sig godt og grundigt, da hun så den første person i Danmark blive vaccineret med corona-vaccine? (Se afsnittet – Neutral vaccine-information.) – Hvorfor? 

WHO – sundhedsorganisationen

Det er WHO, som an­befaler mange af de ting, som reger­ingen og sund­heds­styrelsen an­befaler. Ja, de an­befaler faktisk ikke kun, ifølge den norske forsker Astrid Stuckel­berger. Se inter­viewet her af den tysk-ameri­kanske ad­vokat Reiner Fuellmich. WHO’ be­falinger er faktisk lov, efter hvad Astrid Stuckel­berger for­tæller. Er det lovligt, at en så­kaldt sund­heds­orga­ni­sation kan tvinge med­lems­nati­onerne til at skulle gøre, som de (WHO) befaler? – Se det må du spørge de mennesker om, der har forstand på det. – Mere om WHO

WHO anbefaler PCR-testen

Bill Gates har været med til at finan­siere PCR-test. Hørte jeg i en ud­sen­delse. Det er Corman Drosten artiklen, der ligger til grund for brugen af PCR-testen. Men viden­skabs­folkene har for­kastet metoden fuld­stændig. Flere dom­stole har dømt det samme, men mange fort­sætter, som om alt er i orden. Er det fordi, WHO be­faler det? Det ved jeg ikke, men jeg har for­stået, at det er verdens største svindel­nummer i nyere tid. Brugen af PCR-testen til at diagno­sticere sygdom med er kon­spira­tions­teori. Det er ganske simpelt umuligt og ulovligt ifølge fagfolkene. 

Det er simpelthen verdens største svindel­nummer. General­prøven i 2009 slog fejl, men denne gang lykkes det over al for­ventning. Beklager at mange men­nesker ikke vil tro på det. – Der er anlagt et kæmpe samlet søgsmål mod bagmændene. Det kan du se mere om under “Retssager”. Se mere om – Corona-virus – PCR-testen.

Hvem tror du på?

Ja, det vigtigste er selv­følgelig, at du tror på Jesus. Det er klart. Det er de fær­reste, som vil tro på Djæ­velen. Men hvis vi tror på Djævelens løgne, så tror vi jo faktisk på ham, på det han siger. Det tænker mange så nok ikke over. Tror du på det, som er sandt, eller på det, som er løgn? Ja, pro­blemet er nok at mange, om ikke de fleste, tror på det, som er løgn, som om det er sandt, og de sam­tidig be­skylder men­nesker, der for­tæller sand­heden for at sprede kon­spi­rations­teorier. 

Retssager

Men det får vi for­håb­entlig og med Guds hjælp svar på i den kom­mende tid. Der er anlagt flere rets­sager, og vi har nok slet ikke hørt om alle. Her i Danmark er der rets­sager mod Mette Frede­riksen. I Tyskland er den største Nürnbergsag nogen sinde lagt an mod bagmændene bag PCR-testen. I Peru har høj­esteret dømt nogle af de rigeste i verden for at stå bag corona-virus. – Se mere om – Retssager

Hvem konspirerer?

Ja, du bestemmer jo selv, hvem du vil tro på. Én ting kan myn­dig­hederne ikke tage fra os. De kan ikke be­stemme, hvem eller hvad vi skal tro på. De be­stemmer, hvad vi kan høre i de tra­ditio­nelle medier. Og det er stort set ude­lukkende, hvad der stem­mer overens med reger­ingens politik. Men­nesker, der er kritiske overfor reger­ingens politik, får ikke lov at udtale sig i medierne. Nogle bliver truet med for­skellige ting også fyr­ring. Læger kan miste deres auto­risa­tion, hvis de ikke vil følge sund­heds­styrelsen. Og sund­heds­styrelsen er meget styret af reger­ingens politik og ikke af, hvad der er sundhedsfagligt belæg for. 

Hvem er det egentlig der kon­spi­rerer? Er det men­nesker, der for­tæller hvad fag­folkene siger? Eller er det men­nesker, der siger det reger­ingen vil have, men som der ikke er nogen sund­heds­faglig bevis for? De men­nesker, der for­tæller, hvad fag­folkene siger, bliver beskyldt for at sprede kon­spira­tions­teorier. 

Men der er faktisk meget af det reger­ingen an­befaler og kræver, som er direkte sund­heds­skadeligt på mange måder. Og så er det jo også lige i strid med vore grund­lovs­sikrede ret­tig­heder. Regering og folke­ting er efter­hånden så syge efter magt, så de kan slet ikke finde ud af at stoppe igen. – Mit råb til Gud er: “STOP de magt­syge men­nesker i deres lov­løs­heder”. 

Du bestemmer

Du bestemmer, hvad du selv mener. Men du har ingen ret til at be­stemme, hvad andre skal mene. Du be­stemmer, hvad du selv vil gøre. Men du har ingen ret til at be­stemme, hvad andre skal gøre. Du be­stemmer dine egne holdninger og gerninger, men du har ingen ret til at be­stemme over andre mennesker. Enhver form for tvang i den for­bind­else er lov­løshed.

Du bestemmer, hvad du selv siger; men du har ingen ret til at be­stemme, hvad andre skal sige eller have lov til at sige. Håner og spotter du andre mennesker, fordi de har en anden mening end din, så husk, at du kommer til at stå Gud til regn­skab for det før eller siden. Den ting kan du ikke be­stemme. 

Respekt!

Der er vist mange mennesker, der har glemt, hvad respekt er for noget. Men er det så sært i en verden, som bliver mere og mere lovløs? Regeringer verden over bryder deres egne love igen og igen. De ad­lyder WHO’ lov. De fylder men­nesker med løgn og for­søger at lukke munden på men­nesker, der vil andre det godt og for­tæller sand­heden. 

NEJ til tvang! –  JA til JESUS