Corona

Corona – corona – corona, der snakkes så meget om corona. Medierne ud­fører en vir­kelig effektiv skræm­me­kam­pagne. De burde komme med sande op­lys­ninger, men meget af det, som faktisk er sandt, bliver for­nægtet og stemplet som “fake news” altså falske ny­heder eller som kon­spira­tion og kon­spira­tions­teorier. Det medfører censur. Meget bliver ikke bragt i medierne. Meget bliver fjernet og slettet. – Her er mere om –

Censur  &  Skræmmekampagne

Medierne og myndighedernes magt

Det er medierne og alle de sociale plat­forme, som be­stemmer hvilke ny­heder, der må deles. Og de gør sig jo dermed til dommere over, hvad der er sandt og ikke sandt. Du må selv finde ud af, hvem du vil tro på. – Men pas på! – Hvis du udelukkende tror på myndighederne herhjemme og i verden, så tror jeg, at du bliver virkelig snydt. Der findes mange magt-syge mennesker i denne verden. Her er mere om –

 Magtsyge  &  Frygt ikke! – men – Pas på! 

Konspiration & manipulation

Jeg har været ved at skrive om kon­spira­tion. – Det vil højest sand­syn­ligt være noget helt andet end det, du for­venter. For hvad er kon­spiration egentlig? Og hvad betyder kon­spira­tions­teori? – Ja, det kan du jo se, om du kan finde ud af. – Det kan du se mere om her –

Konspiration

Jeg har også skrevet om mani­pula­tion. – Der foregår også så megen mani­pula­tion af mennesker i verden i denne ende­tid, så det er frygtelig uhyg­gelig. Tænk, hvordan hele verden kan blive forført og ført bag lyset. Mange bliver mani­puleret til at tro på ting, som slet ikke passer. Og meget af det har noget med corona at gøre. – Du kan se, hvad jeg har skrevet om det her –

Manipulation


Corona . . . 

Det begyndte med corona­virus, Syg­dommen den kan med­føre kaldte de så COVID-19. Så fik medierne noget at snakke om, og det har de så sandelig været gode til. Så kom der corona-frygt, lov­giv­ning i for­bindelse med corona, midlertidig epide­mi­lov, corona-be­skyt­telse, corona-res­trik­tioner, corona-ned­luk­ning, bøder til dem, der ikke vil følge reger­ingens an­vis­ninger, corona-hjælpe­pakker, corona-test med PCR-testen, corona-af­stand, corona-iso­lation. Pro­pa­ganda om corona-vacciner. Corona-vacciner, corona-pas. Corona-testeri for at få lov til at leve og være. Hvad bliver det næste? Jeg gruer for, at der kan komme mange flere corona-vaccine dødsfald. 

Coronavirus  – Corona-vacciner  – Corona-vaccine dødsfald

Af­sløring af corona-løgne

Jeg håber snart, at det bliver coronares­trik­tio­nersophør! Af­sløring af corona-løgne. Corona har været i masser af år og vil fortsat være i mange år. Det er ikke corona-virus, der er farlig, det er men­neskers måde at hånd­tere det på, der er farlig. Her kan du se mere om, hvad dommere har slået fast nogle steder i verden – 

Corona bedrageri  – Retssager

Coronafrygtsyge

Ja, det kalder jeg det altså, når men­nesker er så bange for corona, at de gør ting, de ellers ikke ville gøre. Mange tror sim­pelthen på alt det, de får at vide af myn­dig­he­derne og me­dierne og under­søger ikke tingene selv. Nogen har sagt/skrevet, at hvis du kan få folk til at frygte, så kan du få dem til hvad som helst. Og at det faktisk var den taktik, Hitler brugte før og under 2. ver­dens­krig. Det er da værd at tænke over. Mærkning af folk, der blev dømt anderledes, var også et kendetegn før og under 2. verdenskrig. Nu accepterer mange corona-pas som værende nødvendig. 

Coronapas

Corona-pas = diskri­mina­tion og apart­heid. Så kan mennesker kalde det test-pas eller vaccine-pas eller hvad de nu finder på. Men det er ude­luk­kende en politisk be­slutning. Det handler om magt og kontrol og forsøg på at tvinge men­nesker til test eller død­sens­farlige så­kaldte “corona-vacciner”, som er gen­terapi. Reger­inger vil føre folk hen til total over­vågning. Er det det, du ønsker? Hvis ikke, så er det på tide at gøre mod­stand og sige NEJ. 

Corona-pas

Hvis side er du på?

At sige, at det kommer jo uanset, hvad vi gør, er kapi­tu­lation. Hvorfor gøre mod­stand, når det ikke kan være ander­ledes? Hvor­for gøre mod­stand, når Jesus alligevel kommer snart? Hvis side er du på? Guds eller Djæ­velens? Hvis vi ikke vil være på Djæ­velens side, så må vi også vise i ord og handling, at vi er på Guds side. Gud har givet os vores frie vilje og retten til at vælge. Vi er total over­våget af ham, da Gud ser alt. Men Gud elsker os og vil os kun godt.

Det vil Djævelen til gen­gæld ikke. Og så længe vi er i denne verden, så må vi være det lys og salt, som Gud har kaldet os til at være. At ad­lyde Djæ­velen er jo at under­ordne sig ham. Altså er det om at under­ordne sig Gud og Guds ord og Guds love. Vi skal ikke under­ordne os under Djæ­velen. Uanset i hvilken skik­kelse han ar­bejder.

NEJ til tvang!

Hvad hører du?

Nu er det jo altså sådan, at troen kommer af det, der høres. Derfor er det jo ikke ligegyldigt, hvad det er, du hører. Medierne og regeringen taler meget frygt og restriktioner. – Corona er et fantasi-uhyre! – Det er i menneskers fantasi, det er et uhyre, for det er det ikke i vir­ke­lig­heden. 

COVID-19

Sådan kalder de syg­dommen, som corona kan for­volde. Coronas offi­cielle navn er SARS-CoV-2. Spørgs­mål til efter­tanke: Hvordan kan de kalde noget en syg­dom, når der ikke findes nogen specifik klinisk diag­nose for den syg­dom, som de kalder COVID-19?Specifik er kende­teg­nende for noget, der er tydeligt ud­peget og præ­ci­seret. Det er karak­te­ris­tisk for noget særligt (∗). – Klinisk har med et syg­doms­for­løb og symp­tomer at gøre. En sygdoms kliniske symp­tomer er­kendes af pati­enten selv (∗). – Diagnose er en be­døm­melse af, hvilken syg­dom en patient lider af, ud fra symp­tomer og for­skellige prøver (∗)

De symptomer, som COVID-19 har, kan være de samme som influ­enza og for­kølelse. Den kan med­føre en voldsom cyto­kin­storm i starten. Og den kan med­føre at im­mun­sy­stemet går amok, fordi det bliver over­be­lastet. Men immun­sy­stemet kan kun blive over­be­lastet, hvis det er be­lastet i for­vejen. Altså skubbet der får læsset til at vælte. Det betyder, at det ikke er muligt for en læge at vurdere ud fra men­neskers symp­tomer, at de har corona­virus og dermed COVID-19. Det er en virus in­fek­tion som så mange andre virus in­fek­tioner. 

PCR-testen

Det eneste de har til at for­tælle, om et men­neske har COVID-19 eller ej, er PCR-testen. Det kan ude­luk­kende be­stemmes ud fra test. Det inde­bærer, at sådan en test nød­ven­dig­vis må være 100 % sikker og gyldig. Er PCR-testen så det? Viden­skabs­folk har for­kastet den, den kan ikke bruges. Op­fin­deren selv har sagt det samme. Men han er død. Og de døde kan ikke prote­stere. Se mere om det her: 

Coronavirus – PCR-testen

Retten skal afgøre om Corona overhovedet er farligt

Sådan skriver de på Dan­marks Frie Fjern­syn (DFF). OOC har anlagt flere rets­sager mod stats­minister Mette Frede­riksen om brud på grund­loven og krænkelse af mennes­ke­ret­tig­hederne. Rets­sagerne er i gang. Du kan læse artiklen her. Men medierne for­tæller ingen­ting. 180 grader skriver: “Mette Frede­riksen for retten i ukendt Grund­lovs­sag: Lider kæmpe neder­lag – Køben­havns Byret nægter at afvise sagen mod hende”. Læs ar­tiklen fra d. 25. marts 2021. – Tak til byretten.