Livsfarlig indsprøjtning

Der er en meget stor andel af jordens be­folk­ning, der har mod­taget en livs­farlig ind­sprøjt­ning. Den blev mar­keds­ført som en vaccine mod smitte af livs­farlig corona-virus. De onde løj om det lige fra start.

Ingen livsfarlig virus

Det var ikke corona-virus, der var livs­farlig. Jo, for sår­bare men­nesker, og især i starten af den på­ståede pan­demi. Inden virus havde mu­teret til normal virus igen. Se: “Plandemic“. Alt, hvad jeg havde linket til på OOC’ hjem­me­side og Dan­marks Frie Fjernsyn er væk. Der var ellers en masse in­for­mation. Men …

Planlagt overgreb

Se selv, hvad “Bill Gates ind­rømmer“. Og det vidste de godt. De kunne bare ikke lade “Den gode krise” gå til spilde. Hvorfor? Fordi de onde har en plan om at mærke ALLE men­nesker til deres slave­system, sådan at ingen kan købe og sælge uden. Lyder det be­kendt for Jesus tro­ende men­nesker? Se: “Er MAC-mærk­nings­sy­stemet ‘Dyrets mærke’?” Jeg må sige, ja, det er det. Det er be­gyn­delsen. Det er ikke fuld­ført endnu. Men det vil det blive efter­hånden. Der skal sikkert sprøjtes mere nano­tek­no­logi ind i men­nesker først. “Nanoprocessor i ‘vaccinen’” Men de ar­bejder på sagen. “Nano-teknologi i COVID-19 vaccinerne

Det er det mest ud­spe­ku­lerede og ond­skabs­fulde over­greb på men­nesker i hele men­neskets hi­storie efter min mening.

Grafenoxid – biologisk våben

Dr. Ariyana Love har skrevet flere ar­tikler om gra­fen­oxid. Det bruges, som et bio­lo­gisk våben: “Gra­fen­oxid bruges til COVID-19 folke­drab“. Se: “Gra­fen­oxid – over­sigt” – “Folke­drab“. – Grafen­oxid er GIFT. – Det må under ingen om­stæn­dig­heder bruges til men­nesker. Det med­fører også “Mag­ne­tisme“.

Formålet med COVID-19 vaccinerne

Ja, de har nok flere formål. Men­nesker skulle have et digi­talt mærke. Hvis du vil læse “Planen om at mærke os“, kan du måske forstå, at det er en del af deres onde planer. De skulle have ind­sprøjtet den tek­no­logi, der skal bruges til det ende­lige “Dyrets mærke“. – Men de ønsker også at re­du­cere ver­dens be­folk­ning.

De vil omskabe men­nesker til Dyrets billede. Se: “Hurtig om­skabelse af men­nesker” + “Genændrende mRNA COVID vaccine advarsel“.

De vil eje men­nesker. Og de vil sikkert tage “Patent på men­nesker“. For “Hvis DNA’et er gene­tisk ændret, kan det paten­teres“, hvilket vil med­føre at disse om­skabte hybrid/­GMO men­nesker, kan blive ejede af patent­haverne. Så har disse men­nesker “Ingen men­nes­ke­ret­tig­heder” læn­gere. Niels Harrit for­tæller det også i dette fore­drag d. 21. fe­bruar 2023: Vac­ci­nerede bliver til GMO.

De vil fjerne men­neskers frie vilje, se “Men­nesker – hack­bare dyr“. Styre men­nesker udefra, via “Nano­pro­cessor i ‘vaccinen’“.

Og fjerne men­nes­kets ånde­lige for­bin­delse. Se: “Gud-genet – VMAT2 genet“, “Græsk præst efter COVID-19 vac­ci­nation” og “Græsk præsts vid­nes­byrd“. De er også en plat­form for kunstig in­tel­li­gens: “DIVOC AI = COVID-19“.

Hvis ikke det er en livs­farlig ind­sprøjt­ning, så ved jeg ikke, hvad det er. Og som om det ikke er nok, så …

Onde planer

De onde arbejder på at ALLE lande skal over­give deres suve­ræ­nitet til WHO på sund­heds om­rådet mht. pan­demier. Sådan at de kan TVINGE alle til at skulle tage deres ind­sprøjt­ninger, når de vil have det. Se: “Onde planer” + “WHO vil be­stemme” + “WHO vil fra­tage os vores frihed” + “WHOs glo­bale grundlov” + “WHO leder – Yuval Noah Harari“.

Dyrets system

Dyret er her!” og men­nesker får et digi­talt mærke. Se: “Vac­cinen inde­holder din streg­kode“. De kan skannes digi­talt. Se: “COVID-19 vac­ci­nerne har chip“, selvom det er en nano­pro­cessor. De har ikke in­stal­leret en chip endnu. Så det er til brug i Dyrets system. Se også: “G20 top­mødet

Se også gerne

Sammenkædning” og “Mine øjne lyver ikke

Livsfarligt

Hvis ikke det er en livs­farlig ind­sprøjt­ning, så ved jeg ikke, hvad det er. Derfor op­fordrer jeg også alle, der ud­viste “sam­funds­sind” og lod sig “vac­cinere” med COVID-19, til at om­vende sig og bede Gud om til­giv­else. Hvordan det tæller i Guds øjne, kan vi ikke vide. Men det er helt klart synd at til­lade, at få den ond­skabs­fulde om­skabende gift sprøjtet ind i sig. Så jeg kan ikke sige, at det ikke kan have be­tyd­ning for det evige liv. Vi kan ikke vide, hvor langt de får lov at gå, før Gud siger STOP.

Men ifølge Åben­baringen så bliver det jo sådan, at ingen kan købe eller sælge uden Dyrets mærke, altså får de lov til det. Hvad med om­skab­elsen til “Dyrets billede“? Til­bedelsen af Dyrets billede? Se hvad ordet “Tilbede” be­tyder. Der er så mange ting, vi ikke ved. Men én ting er sikkert, vi skal ikke adlyde den og de onde, som vil have deres ond­skabs­fulde om­skab­ende gift sprøjtet ind i alle men­nesker.

Udgiver sig for at være Gud

I 2. Tess. 2.3-4 står der om lov­løs­hedens men­neske, som vil gå ind i Guds tempel og ud­give sig selv for at være Gud. Det vil være i det fy­siske tempel, som vil blive bygget, men be­tyd­ningen kan også være mere end det. Vi er Guds tempel 1. Kor. 3.17. De onde har også planer om at gå ind i os men­nesker og udgive sig for at være Gud. I 2. Tess. 2.8 står der, at Jesus vil til­intet­gøre den lovløse med et ånde­pust af sin mund.

Hvad er lovløshedens menneske?

Der står ikke dræbe, som om det er et men­neske. Så jeg har tænkt over, om det mon skulle være kunstig intel­ligens, der også vil blive til­intet­gjort. Hvem eller hvad er lovløshedens menneske? Er det et kunstigt “menneske” eller er det et “normalt, men besat menneske”? Jeg tror ikke, det vil være normalt, altså sådan som Gud har skabt os. Om det så er af kød og blod eller helt igennem kunstig kan vi jo ikke vide. Men­neske hen­viser jo til et men­neske, men der foregår jo så meget ondt i denne tid.

Fri os fra de onde!